Kılavuz (Geri)

Oyunlarımızın nasıl oynandığını öğren!

BlackJack

BlackJack oyunumuz, bir krupiyeden ve bir oyuncudan olu?ur. Krupiyede, BlackJack türüne göre alt? ila sekiz deste kart bulunur (oyun kurallar? için lütfen bireysel oyunlar sayfam?z? ziyaret edin).

Krupiye kartlar? da??tmaya ba?lamadan önce, oyuncu koymak istedi?i bahis tutar?n? seçmek için çiplerin üstüne iki defa t?klamal?d?r; 1€, 5€, 10€, 25€, 50€, 100€ ve 500€ gibi. Oyuncu bahis(ler) koyduktan sonra "OYNA" butonuna t?klamal?d?r.

Krupiye kartlar? da??tmaya ba?lad?ktan sonra oyuncu, bahislerini de?i?tiremez. Oyunun oynanmas?n? kolayla?t?rmak için farkl? seçeneklere ba?l? olarak farkl? butonlar yanar. Örne?in, e?er kartlar? iki desteye bölmek mümkünse, "SPLIT" (BÖL) seçene?i görünür ve oyuncunun iki farkl? elle oynamas?n? sa?lar.

BlackJack'te oyuncu, elindeki kartlara krupiye taraf?ndan verilen yeni kartlar? da ekleyerek 21 say?s?n? geçmeyecek ?ekilde olabildi?ince 21'e yakla?maya çal???r. Oyuncunun elindeki kartlar?n toplam? tam 21 yap?yorsa veya eli krupiyeninkinden daha büyükse oyuncu kazan?r. E?er 21 say?s?n? geçerseniz oyunu kaybedersiniz ya da "bust" olur. Oyuncunun eli krupiyeninkine e?itse, oyuncunun ilk ba?taki bahsi iade edilir.

Her kart, üzerinde yazan de?ere e?ittir. Vale, K?z ve Papaz 10 de?erindedir. As, oyuncunun iste?ine göre ya 11 ya da 1 de?erindedir.

 • Oyuncu 2 kart al?r. Daha sonra istedi?i kadar kart alabilir.
 • Krupiye de 2 kart al?r; kartlar?n biri aç?k, biri kapal?d?r. Krupiye sadece oyuncu oyununu bitirdikten sonra gizli kart?n? açar.
 • Bunun ard?ndan krupiye gizli kart?n? açar.
 • E?er krupiyenin eli toplamda 17 ile 21 aras?nda ise krupiyenin kartlar? elde tutmas? gerekir.
 • Kartlar?n toplam de?eri 16'ya e?it veya 16'dan daha az ise krupiye 17 veya daha fazla say?ya ula??lana kadar kart eklemeye devam eder.
 • Krupiye 21'i geçti?i anda oyuncu bahsi kazan?r.
 • Oyuncunun elindeki kartlar?n toplam de?eri 21'i geçmemek ?art?yla krupiyeninkinden daha fazla olursa, oyunu oyuncu kazan?r.
 • Krupiyenin elinin toplam de?erinden az olan tüm eller oyunu kaybeder.
 • E?er oyuncuda bir BlackJack varsa (yani elindeki iki karttan biri 10 di?eri de As ise) ancak krupiyede yoksa, oyuncu bahsinin bir buçuk kat?n? kazan?r. Krupiyede de BlackJack olmas? durumunda "draw" (e?itlik) olur.

SEÇENEKLER:

"DOUBLE" (?K?YE KATLA)

Oyuncu ilk iki kart?n? ald?kta sonra "DOUBLE" butonuna basabilir. Bu seçenek otomatik olarak oyuncunun koydu?u bahsi iki kat?na ç?kar?r ve krupiye, oyuncuya aç?k üçüncü bir kart verir. Bundan sonra oyuncu daha fazla kart alamaz. Oyuncu yaln?zca ilk iki kart?n? ald?ktan veya oyununu split (böl) ettikten sonra double seçene?ini kullanabilir.

"SPLIT" (BÖL)

Oyuncunun ilk iki kart? e?it de?erde ise oyuncu elini iki farkl? ele bölebilir. Her el birbirinden ba??ms?z olarak oynan?r. Oyuncu iki farkl? el oynam?? olur ve 21'e gelmedi?i sürece her eli için diledi?i say?da kart isteyebilir. E?er oyuncu iki As? split yapmak isterse ve BlackJack olursa, bu tek bir 21 olarak de?erlendirilir. Krupiyede de 21 varsa draw olur.

"STOP" (DUR)

Oyuncu ilk iki kart?n? ald?kta sonra "STOP" (DUR) butonuna basabilir. Bu sayede oyuncu oyunu terk edebilir ve oyunun durumuna göre isterse ilk bahsinin tümünü veya yar?s?n? geri alabilir. Daha sonra oyun tekrar normal ?ekilde ba?lar.

"INSURANCE" (S?GORTA)

Krupiyenin aç?k kart?n?n As olmas? durumunda oyuncunun "INSURANCE" (S?GORTA) yapma hakk? olur. Böylece oyuncu, krupiyenin elinde As'?n haricinde 10'luk veya ba?ka bir As daha bulunmas? durumunda bahsinin tamam?n? kaybetmemek için ilk bahsinin yar?s?n? oynayabilir. E?er krupiyenin elinde bir As ve bir 10'luk varsa oyuncu sigorta bahsinin iki buçuk kat?n? kazan?r (böylece hem ilk bahsini hem de sigorta bahsini kazanm?? olur). E?er krupiyenin kapal? kart? 10'dan az ise oyuncu sigorta bahsini kaybeder ve oyun normal bir ?ekilde devam eder. 21'e en yak?n olan kazan?r. Sigorta yapt???n? zaman Split veye Double yapamazs?n?z.

"Push" ya da "Draw":

Krupiyenin ve oyuncunun ayn? toplam kart de?erine sahip olmas? durumunda draw, yani beraberlik olur. Beraberlik olmas? durumunda oyuncunun ilk bahsi iade edilir.

BlackJack Multihand

Oyun ayarlar?

Varsay?lan çip de?eri 1 olarak belirlenmi?tir.

Nas?l oynan?r?

BlackJack Multi Hand'de, krupiyenin eline kar?? 3 farkl? el oynayabilirsiniz. Krupiye 16'ya ula?ana kadar kart eklemeli ve 17 ya da daha fazla bir de?erde ise kartlar? elinde tutmal?d?r. Tüm olas? ellerde kaybettiyseniz (bust), krupiyenin ek kart çekmesine gerek yoktur. A?a??daki kurallar oyun ba??na, olas? her 3 el için geçerlidir:

Notlar

 • Bust – eldeki kartlar?n 21'i geçmesi durumuna "Bust" denir.
 • BlackJack – Elin ilk iki kart?n?n tam olarak 21 olmas?d?r; BlackJack, s?radan 21'den üstündür.
 • Push – Oyuncunun ve krupiyenin toplam kart de?erlerinin ayn? olmas? durumunda, bahis oyuncuya iade edilir.
 • Hand hand – As olmayan eldir. Ayn? zamanda bust olmamak için As'?n 1 olarak say?ld??? herhangi bir eldir.
 • Soft hand – 21'i a?mamak üzere As'?n 11 olarak say?ld??? eldir.

 

BlackJack Multi Hand oynamak için a?a??daki ad?mlar? izleyin:

 

Ad?m 1: Oyuna ba?lamak için önce bir bahis koymal?s?n?z. Ante bahis koymak için (oyun ba?lamadan önceki ilk bahis) diledi?iniz de?erde çip y???n?na t?klay?n ve çipi masa üzerine yerle?tirmek için istedi?iniz Ante bahis bölgelerinden birine t?klay?n. Her t?klama ile bir çip yerle?tirilir. Bahsinizi koyarken istedi?iniz kadar çip yerle?tirebilirsiniz ancak elinizin bahis de?erinin, masan?n maksimum limitlerini a?amayaca??n? ve kredi bakiyenizin bahsi kar??layabilecek durumda olmas? gerekti?ini unutmay?n.

Notlar

DEAL (DA?IT) butonuna t?klad?ktan sonra oyun bitene kadar farkl? bir çip y???n?na t?klayamazs?n?z.

 

Ad?m 2: Bahsinizi koyduktan sonra a?a??daki seçenekler sizin için geçerlidir:

- DEAL (DA?IT) – Bahsinizi koyduktan sonra oyuna ba?lamak için DEAL butonuna t?klay?n.
- CANCEL (?PTAL) – Mevcut bahsinizi iptal etmek ve farkl? bir bahis yerle?tirmek için oyun ba?lamadan önce CANCEL butonuna t?klay?n.

 

Ad?m 3: Oyun ba?lad?ktan sonra ilk iki kart?n?z? ald???n?zda, oyunun durumuna göre a?a??daki seçenekleri seçebilirsiniz:

- HIT (KART ÇEK) – Bir kart daha çekmek istiyorsan?z HIT butonunu kullan?n.
- STAND (ELDE TUT) – Mevcut elinizden memnunsan?z ve oyunu bitirmek istiyorsan?z STAND tu?una t?klay?n. Bu butona t?klad???n?zda, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker.
- DOUBLE (?K?YE KATLA) – ?lk iki kart? ald?ktan sonra ante bahsinizi ikiye katlamak için DOUBLE butonuna t?klay?n. Daha sonra aç?k üçüncü bir kart daha al?rs?n?z, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker. Bu butonu kullan?rsan?z, mevcut eliniz için daha fazla kart alamayaca??n?z? lütfen unutmay?n. ‘Double’ seçene?i sadece ilk iki kart için geçerlidir. Split yap?lmas?n?n ard?ndan ‘double’ seçene?i sadece her elin ilk iki kart? için yap?labilir.
- SPLIT (BÖL) – E?er ana elinizdeki ilk iki kart e?it de?erdeyse, SPLIT butonunu kullanarak iki ayr? ele bölebilirsiniz. Her iki el, ana eldeki kartlardan birini içerir ve split'in ard?ndan birer yeni kart al?n?r. Elin ana el haline gelmesi durumunda ikinci kart? alabilece?inizi unutmay?n.

Her eli ba??ms?z olarak oynars?n?n?z ve üzerinde ok i?areti olan sizin mevcut elinizdir.
Bu seçenekte bir ele ana bahsiniz yerle?tirilirken, di?er ele ana bahsinize e?it yeni bir bahis yerle?tirilir ve kredi bakiyenizden dü?ülür. Sonuçta her iki elde de e?it de?erde bahisleriniz olur.
Söz konusu elin mevcut el olmas? halinde ve kartlar?n toplam? 21'i geçmedi?i sürece her el için diledi?iniz say?da kart isteyebilirsiniz.
Lütfen split'in ard?ndan As ve onluk kart?n sadece 21 de?erinde oldu?unu ve BlackJack say?lmad???n? unutmay?n. Bahis alan? ba??na sadece bir kez split yapabilirsiniz.

- INSURANCE (S?GORTA) – Krupiyenin aç?k kart?n?n As olmas? halinde, üç elin herhangi biri için sigorta bahisi yapabilirsiniz. Bu da krupiyenin BlackJack'inin olmas? halinde Ante bahisinizin yar?s? de?erinde ba?ka bir sigorta bahisi yaparak tüm bahisinizi kaybetmenizi engeller. "S?GORTA" seçene?i yaln?zca BlackJack'iniz yoksa kullan?labilir. BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise taraf?n?za 'E??T PARA' teklif edilir.

E?er krupiyenin As? ve onluk bir kart? varsa ilk bahisinizi kaybedersiniz ancak sigorta bahisinin 2:1'ini kazan?rs?n?z.
E?er krupiyenin kapal? kart? onluk bir kart de?ilse, sigorta bahisinizi kaybedersiniz ve oyun normal seyrinde devam eder. Sigorta bahisi yapman?z?n ard?ndan, split veya double yapamayaca??n?z? unutmay?n.

Not:

Oyun size S?GORTA (Evet veya Hay?r) seçene?ini sundu?unda, mevcut oyununuz boyunca ayn? seçene?i kullanmak istiyorsan?z "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?unu i?aretleyin. "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?u sadece birden fazla elli oynarken mevcuttur.

- E??T PARA – BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise 'E??T PARA'y? seçebilirsiniz. ‘E??T PARA‘ al?rsan?z, ilk bahsinizin 1:1'ini kazan?rs?n?z ve oyun sona erer. E?er krupiyenin elinde BlackJack varsa bile push (beraberlik) yerine siz kazan?rs?n?z.

Not:

Oyun size E??T PARA (Evet veya Hay?r) seçene?ini sundu?unda, mevcut oyununuz boyunca ayn? seçene?i kullanmak istiyorsan?z "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?unu i?aretleyin. "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?u sadece birden fazla elli oynarken mevcuttur.

 

Ad?m 4: tüm kazançlar bakiyeye eklenir ve a?a??dakileri yapabilirsiniz:

 • YEN? OYUN butonuna t?klayarak yeni bir oyun oynamak – daha sonra ADIM 1'e ilerlemek.
 • SON BAH?S butonuna t?klamak – daha sonra ADIM 2'ye ilerlemek.
 • TEKRAK BAH?S YAP & DA?IT butonuna t?klayarak bir önceki oyunla ayn? bahisi yapmak – daha sonra ADIM 3'e ilerlemek.

 

Not:

Oyun oturumu geri yüklendikten sonra, TEKRAR BAH?S YAP & DA?IT ve SON BAH?S seçenekleri görünmez. E?er bakiyeniz herhangi bir faaliyete izin vermiyorsa, sizi bu konuda bilgilendiren bir pencere aç?l?r.

Ödemeler

Bahis türü Ödeme

Ante bahis

1:1

BlackJack

3:2

Sigorta

2:1 sigorta bahisi

E?it Para

1:1

Oyuncunun eli, krupiyeninkine göre 21'e daha yak?nsa, 21 olmamas? ko?uluyla ante bahis kazan?l?r.

Kart De?erleri

Tüm kartlar dört simge halindedir: Maça, Karo, Kupa ve Sinek. Tüm simgeler e?it de?erdedir.

Kart Kart De?eri

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Vale

10

K?z

10

Papaz

10

As

1 veya 11

Atlantic City BlackJack

Oyun ayarlar?

Varsay?lan çip de?eri 1 olarak belirlenmi?tir.

Nas?l oynan?r?

BlakJack Atlantic City'de, krupiyenin eline kar?? bir el oynayabilirsiniz. Krupiye 16'ya kadar kart çekmeli ve 17 veya daha yüksek bir de?erde ise kartlar? elde tutmal?d?r. Tüm olas? ellerde kaybettiyseniz (bust) krupiyenin ek kart çekmesine gerek yoktur.

Notlar

 • Bust – eldeki kartlar?n 21'i geçmesi durumuna "Bust" denir.
 • BlackJack – Elin ilk iki kart?n?n tam olarak 21 olmas?d?r; BlackJack, s?radan 21'den üstündür.
 • Push – Oyuncunun ve krupiyenin toplam kart de?erlerinin ayn? olmas? durumunda, bahis oyuncuya iade edilir.
 • Hand hand – As olmayan eldir. Ayn? zamanda bust olmamak için As'?n 1 olarak say?ld??? herhangi bir eldir.
 • Soft hand – 21'i a?mamak üzere As'?n 11 olarak say?ld??? eldir.

 

BlackJack Atlantic City'yi oynamak için a?a??daki ad?mlar? izleyin:

 

Ad?m 1: Oyuna ba?lamak için önce bir bahis koymal?s?n?z. Ante bahis koymak için (oyun ba?lamadan önceki ilk bahis) diledi?iniz de?erde çip y???n?na t?klay?n ve çipi masa üzerine yerle?tirmek için istedi?iniz Ante bahis bölgelerinden birine t?klay?n. Her t?klama ile bir çip yerle?tirilir. Bahsinizi koyarken istedi?iniz kadar çip yerle?tirebilirsiniz ancak elinizin bahis de?erinin, masan?n maksimum limitlerini a?amayaca??n? ve kredi bakiyenizin bahsi kar??layabilecek durumda olmas? gerekti?ini unutmay?n.

Notlar

DEAL (DA?IT) butonuna t?klad?ktan sonra oyun bitene kadar farkl? bir çip y???n?na t?klayamazs?n?z.

 

Ad?m 2: Bahsinizi koyduktan sonra a?a??daki seçenekler sizin için geçerlidir:

- DEAL (DA?IT) – Bahsinizi koyduktan sonra oyuna ba?lamak için DEAL butonuna t?klay?n.
- CANCEL (?PTAL) – Mevcut bahsinizi iptal etmek ve farkl? bir bahis yerle?tirmek için oyun ba?lamadan önce CANCEL butonuna t?klay?n.

 

Ad?m 3: Oyun ba?lad?ktan sonra ilk iki kart?n?z? ald???n?zda, oyunun durumuna göre a?a??daki seçenekleri seçebilirsiniz:

- HIT (KART ÇEK) – Bir kart daha çekmek istiyorsan?z HIT butonunu kullan?n.
- STAND (ELDE TUT) – Mevcut elinizden memnunsan?z ve oyunu bitirmek istiyorsan?z STAND tu?una t?klay?n. Bu butona t?klad???n?zda, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker.
- DOUBLE (?K?YE KATLA) – ?lk iki kart? ald?ktan sonra ante bahsinizi ikiye katlamak için DOUBLE butonuna t?klay?n. Daha sonra aç?k üçüncü bir kart daha al?rs?n?z, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker. Bu butonu kullan?rsan?z, mevcut eliniz için daha fazla kart alamayaca??n?z? lütfen unutmay?n. ‘Double’ seçene?i sadece ilk iki kart için geçerlidir. Split yap?lmas?n?n ard?ndan ‘double’ seçene?i sadece her elin ilk iki kart? için yap?labilir.

Not:

Aslar? split yapt???n?zda, double seçene?i geçersiz olur.

- SPLIT (BÖL) – E?er ana elinizde e?it de?erde ilk iki kart varsa iki ayr? ele bölmek için ‘SPLIT’ butonunu kullanabilirsiniz. Her iki el, ana eldeki kartlardan birini içerir ve split'in ard?ndan birer yeni kart al?n?r. Elin ana el haline gelmesi durumunda ikinci kart? alabilece?inizi unutmay?n.

Her eli ba??ms?z olarak oynars?n?n?z ve üzerinde ok i?areti olan sizin mevcut elinizdir.
Bu seçenekte bir ele ana bahsiniz yerle?tirilirken, di?er ele ana bahsinize e?it yeni bir bahis yerle?tirilir ve kredi bakiyenizden dü?ülür. Sonuçta her iki elde de e?it de?erde bahisleriniz olur.
Tek seferde bir veya her iki eli, söz konusu elleri olu?turan kart de?erlerinin e?it olmas? halinde split yapabilirsiniz. Söz konusu elin mevcut el olmas? halinde ve kartlar?n toplam? 21'i geçmedi?i sürece her el için diledi?iniz say?da kart isteyebilirsiniz. Aslar? split yapt???n?zda, daha fazla kart isteyemezsiniz.

Not:

Lütfen split'in ard?ndan As ve onluk kart?n sadece 21 de?erinde oldu?unu ve BlackJack say?lmad???n? unutmay?n. Toplamda 4 split el için toplam 3 split yapabilirsiniz.

- INSURANCE (S?GORTA) – Krupiyenin aç?k kart?n?n As olmas? halinde sigorta bahisi yapabilirsiniz. Bu da krupiyenin BlackJack'inin olmas? halinde Ante bahisinizin yar?s? de?erinde ba?ka bir sigorta bahisi yaparak tüm bahisinizi kaybetmenizi engeller. "S?GORTA" seçene?i yaln?zca BlackJack'iniz yoksa kullan?labilir.

E?er krupiyenin As? ve onluk bir kart? varsa ilk bahisinizi kaybedersiniz ancak sigorta bahisinin 2:1'ini kazan?rs?n?z.
E?er krupiyenin kapal? kart? onluk bir kart de?ilse, sigorta bahisinizi kaybedersiniz ve oyun normal seyrinde devam eder. E?er krupiyenin aç?k kart? As ise taraf?n?za S?GORTA teklif edilir ve krupiye BlackJack'i kontrol eder. E?er krupiyenin aç?k kart? onluk kart ise taraf?n?za S?GORTA teklif edilmez ancak krupiye BlackJack'i kontrol eder. E?er kasan?n Blackjack'i yoksa DOUBLE ve SPLIT yap?labilir.

- SURRENDER (PES ETME) – Yeni elin ba?lang?c?nda mevcuttur ve sadece S?GORTA almad?ysan?z ve krupiyenin BlackJack'i yoksa kullan?labilir. Pes ederseniz, bahsinizin yar?s?n? geri al?rs?n?z.

Önemli: Krupiyenin ilk kart? 10 de?erindeyse, krupiye BlackJack kontrolü yapar. ?lk kart? As ise sigorta isteyip istemedi?iniz sorulur ve oyun her zamanki gibi devam etmeden önce krupiye Blackjack'i kontrol eder.

 

Ad?m 4: tüm kazançlar bakiyeye eklenir ve a?a??dakileri yapabilirsiniz:

 • YEN? OYUN butonuna t?klayarak yeni bir oyun oynamak – daha sonra ADIM 1'e ilerlemek.
 • SON BAH?S butonuna t?klamak – daha sonra ADIM 2'ye ilerlemek.
 • TEKRAK BAH?S YAP & DA?IT butonuna t?klayarak bir önceki oyunla ayn? bahisi yapmak – daha sonra ADIM 3'e ilerlemek.

 

Not

Oyun oturumu geri yüklendikten sonra, TEKRAR BAH?S YAP & DA?IT ve SON BAH?S seçenekleri görünmez. E?er bakiyeniz herhangi bir faaliyete izin vermiyorsa, sizi bu konuda bilgilendiren bir pencere aç?l?r.

Ödemeler

Bahis türü Ödeme

Ante bahis

1:1

BlackJack

3:2

Sigorta

2:1 sigorta bahisi

Oyuncunun eli, krupiyeninkine göre 21'e daha yak?nsa, 21 olmamas? ko?uluyla ante bahis kazan?l?r.

Kart De?erleri

Tüm kartlar dört simgededir. Maça, Karo, Kupa ve Sinek. Tüm simgeler e?it dereceye sahiptir.

Kart Kart De?eri

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Vale

10

K?z

10

Papaz

10

As

1 veya 11

VIP Multihand BlackJack

Oyun ayarlar?

Varsay?lan çip de?eri 100 olarak belirlenmi?tir.

Nas?l oynan?r?

BlackJack Multi Hand VIP'de, krupiyenin eline kar?? 5 farkl? ana el oynayabilirsiniz. Krupiye 16'ya kadar kart çekmeli ve 17 veya daha yüksek bir de?erde ise kartlar? elde tutmal?d?r. Tüm olas? ellerde kaybettiyseniz (bust), krupiyenin ek kart çekmesine gerek yoktur. A?a??daki kurallar oyun ba??na, tüm olas? 5 ana el için geçerlidir:

Notlar

 • Bust – eldeki kartlar?n 21'i geçmesi durumuna "Bust" denir.
 • BlackJack – Elin ilk iki kart?n?n tam olarak 21 olmas?d?r; BlackJack, s?radan 21'den üstündür.
 • Push – Oyuncunun ve krupiyenin toplam kart de?erlerinin ayn? olmas? durumunda, bahis oyuncuya iade edilir.
 • Hand hand – As olmayan eldir. Ayn? zamanda bust olmamak için As'?n 1 olarak say?ld??? herhangi bir eldir.
 • Soft hand – 21'i a?mamak üzere As'?n 11 olarak say?ld??? eldir.

 

BlackJack Multi Hand VIP oynamak için a?a??daki ad?mlar? izleyin:

 

Ad?m 1: Oyuna ba?lamak için önce bir bahis koymal?s?n?z. Ante bahis koymak için (oyun ba?lamadan önceki ilk bahis) diledi?iniz de?erde çip y???n?na t?klay?n ve çipi masa üzerine yerle?tirmek için istedi?iniz Ante bahis bölgelerinden birine t?klay?n. Her t?klama ile bir çip yerle?tirilir. Bahsinizi koyarken istedi?iniz kadar çip yerle?tirebilirsiniz ancak elinizin bahis de?erinin, masan?n maksimum limitlerini a?amayaca??n? ve kredi bakiyenizin bahsi kar??layabilecek durumda olmas? gerekti?ini unutmay?n.

Notlar

DEAL (DA?IT) butonuna t?klad?ktan sonra oyun bitene kadar farkl? bir çip y???n?na t?klayamazs?n?z. Minimum limitten daha az bir Ante bahis yerle?tirirseniz; bu bahis otomatik olarak minimum limite yükseltilir.Ad?m 2: Bahsinizi koyduktan sonra a?a??daki seçenekler sizin için geçerlidir:

- DEAL (DA?IT) – Bahsinizi koyduktan sonra oyuna ba?lamak için DEAL butonuna t?klay?n.
- CANCEL (?PTAL) – Mevcut bahsinizi iptal etmek ve farkl? bir bahis yerle?tirmek için oyun ba?lamadan önce CANCEL butonuna t?klay?n.

 

Ad?m 3: Oyun ba?lad?ktan sonra ilk iki kart?n?z? ald???n?zda, oyunun durumuna göre a?a??daki seçenekleri seçebilirsiniz:

- HIT (KART ÇEK) – Bir kart daha çekmek istiyorsan?z HIT butonunu kullan?n.
- STAND (ELDE TUT) – Mevcut elinizden memnunsan?z ve oyunu bitirmek istiyorsan?z STAND tu?una t?klay?n. Bu butona t?klad???n?zda, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker.
- DOUBLE (?K?YE KATLA) – ?lk iki kart? ald?ktan sonra ante bahsinizi ikiye katlamak için DOUBLE butonuna t?klay?n. Daha sonra aç?k üçüncü bir kart daha al?rs?n?z, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker. Bu butonu kullan?rsan?z, mevcut eliniz için daha fazla kart alamayaca??n?z? lütfen unutmay?n. ‘Double’ seçene?i sadece ilk iki kart için geçerlidir. Split yap?lmas?n?n ard?ndan ‘double’ seçene?i sadece her elin ilk iki kart? için yap?labilir.
- SPLIT (BÖL) – E?er ana elinizdeki ilk iki kart e?it de?erdeyse, SPLIT butonunu kullanarak iki ayr? ele bölebilirsiniz. Her iki el, ana eldeki kartlardan birini içerir ve split'in ard?ndan birer yeni kart al?n?r. Elin ana el haline gelmesi durumunda ikinci kart? alabilece?inizi unutmay?n.

Her eli ba??ms?z olarak oynars?n?n?z ve üzerinde ok i?areti olan sizin mevcut elinizdir.
Bu seçenekte bir ele ana bahsiniz yerle?tirilirken, di?er ele ana bahsinize e?it yeni bir bahis yerle?tirilir ve kredi bakiyenizden dü?ülür. Sonuçta her iki elde de e?it de?erde bahisleriniz olur.
Söz konusu elin mevcut el olmas? halinde ve kartlar?n toplam? 21'i geçmedi?i sürece her el için diledi?iniz say?da kart isteyebilirsiniz.
Lütfen split'in ard?ndan As ve onluk kart?n sadece 21 de?erinde oldu?unu ve BlackJack say?lmad???n? unutmay?n. Bahis alan? ba??na sadece bir kez split yapabilirsiniz.

- INSURANCE (S?GORTA) – Krupiyenin aç?k kart?n?n As olmas? halinde sigorta bahisi yapabilirsiniz. Bu da krupiyenin BlackJack'inin olmas? halinde Ante bahisinizin yar?s? de?erinde ba?ka bir sigorta bahisi yaparak tüm bahisinizi kaybetmenizi engeller. "S?GORTA" seçene?i yaln?zca BlackJack'iniz yoksa kullan?labilir. BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise taraf?n?za 'E??T PARA' teklif edilir.

E?er krupiyenin As? ve onluk bir kart? varsa ilk bahisinizi kaybedersiniz ancak sigorta bahisinin 2:1'ini kazan?rs?n?z.
E?er krupiyenin kapal? kart? onluk bir kart de?ilse, sigorta bahisinizi kaybedersiniz ve oyun normal seyrinde devam eder.

Notlar

Sigorta bahisi yapman?z?n ard?ndan, split veya double yapamayaca??n?z? unutmay?n.
Oyun size S?GORTA (Evet veya Hay?r) seçene?ini sundu?unda, mevcut oyununuz boyunca ayn? seçene?i kullanmak istiyorsan?z "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?unu i?aretleyin. "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?u sadece birden fazla elli oynarken mevcuttur.

- E??T PARA – BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise 'E??T PARA'y? seçebilirsiniz. ‘E??T PARA‘ al?rsan?z, ilk bahsinizin 1:1'ini kazan?rs?n?z ve oyun sona erer. E?er krupiyenin elinde BlackJack varsa bile push (beraberlik) yerine siz kazan?rs?n?z.

Not:

Oyun size E??T PARA (Evet veya Hay?r) seçene?ini sundu?unda, mevcut oyununuz boyunca ayn? seçene?i kullanmak istiyorsan?z "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?unu i?aretleyin. "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?u sadece birden fazla elli oynarken mevcuttur.

 

Ad?m 4: tüm kazançlar bakiyeye eklenir ve a?a??dakileri yapabilirsiniz:

 • YEN? OYUN butonuna t?klayarak yeni bir oyun oynamak – daha sonra ADIM 1'e ilerlemek.
 • SON BAH?S butonuna t?klamak – daha sonra ADIM 2'ye ilerlemek.
 • TEKRAK BAH?S YAP & DA?IT butonuna t?klayarak bir önceki oyunla ayn? bahisi yapmak – daha sonra ADIM 3'e ilerlemek.

Not:

Oyun oturumu geri yüklendikten sonra, TEKRAR BAH?S YAP & DA?IT ve SON BAH?S seçenekleri görünmez. E?er bakiyeniz herhangi bir faaliyete izin vermiyorsa, sizi bu konuda bilgilendiren bir pencere aç?l?r.

Ödemeler

Bahis türü Ödeme

Ante bahis

1:1

BlackJack

3:2

Sigorta

2:1 sigorta bahisi

E?it Para

1:1

Oyuncunun eli, krupiyeninkine göre 21'e daha yak?nsa, 21 olmamas? ko?uluyla ante bahis kazan?l?r.

Kart De?erleri

Tüm kartlar dört simgededir. Maça, Karo, Kupa ve Sinek. Tüm simgeler e?it dereceye sahiptir.

Kart Kart De?eri

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Vale

10

K?z

10

Papaz

10

As

1 veya 11

Reno Blackjack

Oyun ayarlar?

Varsay?lan çip de?eri 1 olarak belirlenmi?tir.

Nas?l oynan?r?

BlakJack Reno'da, krupiyenin eline kar?? bir el oynars?n?z. Krupiye, soft 17'ye kadar kart çekmelidir (krupiyenin en az bir tane 11 de?erinde As'tan olu?an, 17 de?erine sahip olmas? durumu) ya da hard 17 veya daha yüksek de?erde iste kartlar? elde tutmal?d?r. Tüm olas? ellerde 21'i geçip kaybettiyseniz (bust) krupiyenin ek kart çekmesine gerek yoktur. E?er krupiyenin aç?k kart? As veya 10'luk ise, krupiye BlackJack'i kontrol etmez.

Notlar

 • Bust – eldeki kartlar?n 21'i geçmesi durumuna "Bust" denir.
 • BlackJack – Elin ilk iki kart?n?n tam olarak 21 olmas?d?r; BlackJack, s?radan 21'den üstündür.
 • Push – Oyuncunun ve krupiyenin toplam kart de?erlerinin ayn? olmas? durumunda, bahis oyuncuya iade edilir.
 • Hand hand – As olmayan eldir. Ayn? zamanda bust olmamak için As'?n 1 olarak say?ld??? herhangi bir eldir.
 • Soft hand – 21'i a?mamak üzere As'?n 11 olarak say?ld??? eldir.

 

BlackJack Reno'yu oynamak için a?a??daki ad?mlar? izleyin:

 

Ad?m 1: Oyuna ba?lamak için önce bir bahis koymal?s?n?z. Ante bahis koymak için (oyun ba?lamadan önceki ilk bahis) diledi?iniz de?erde çip y???n?na t?klay?n ve çipi masa üzerine yerle?tirmek için istedi?iniz Ante bahis bölgelerinden birine t?klay?n. Her t?klama ile bir çip yerle?tirilir. Bahsinizi koyarken istedi?iniz kadar çip yerle?tirebilirsiniz ancak elinizin bahis de?erinin, masan?n maksimum limitlerini a?amayaca??n? ve kredi bakiyenizin bahsi kar??layabilecek durumda olmas? gerekti?ini unutmay?n.

Notlar

DEAL (DA?IT) butonuna t?klad?ktan sonra oyun bitene kadar farkl? bir çip y???n?na t?klayamazs?n?z.

 

Ad?m 2: Bahsinizi koyduktan sonra a?a??daki seçenekler sizin için geçerlidir:

- DEAL (DA?IT) – Bahsinizi koyduktan sonra oyuna ba?lamak için DEAL butonuna t?klay?n.
- CANCEL (?PTAL) – Mevcut bahsinizi iptal etmek ve farkl? bir bahis yerle?tirmek için oyun ba?lamadan önce CANCEL butonuna t?klay?n.

 

Ad?m 3: Oyun ba?lad?ktan sonra ilk iki kart?n?z? ald???n?zda, oyunun durumuna göre a?a??daki seçenekleri seçebilirsiniz:

- HIT (KART ÇEK) – Bir kart daha çekmek istiyorsan?z HIT butonunu kullan?n.
- STAND (ELDE TUT) – Mevcut elinizden memnunsan?z ve oyunu bitirmek istiyorsan?z STAND tu?una t?klay?n. Bu butona t?klad???n?zda, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker.
- DOUBLE (?K?YE KATLA) – ?lk iki kart? ald?ktan sonra ante bahsinizi ikiye katlamak için DOUBLE butonuna t?klay?n. Daha sonra aç?k üçüncü bir kart daha al?rs?n?z, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker. Bu butonu kullan?rsan?z, mevcut eliniz için daha fazla kart alamayaca??n?z? lütfen unutmay?n.

DOUBLE seçene?i sadece ilk iki kart?n toplam de?eri 10 veya 11 ise geçerlidir.

- SPLIT (BÖL) – E?er ana elinizde e?it de?erde ilk iki kart varsa iki ayr? ele bölmek için ‘SPLIT’ butonunu kullanabilirsiniz. Her iki el, ana eldeki kartlardan birini içerir ve split'in ard?ndan birer yeni kart al?n?r. Elin ana el haline gelmesi durumunda ikinci kart? alabilece?inizi unutmay?n.

Her eli ba??ms?z olarak oynars?n?n?z ve üzerinde ok i?areti olan sizin mevcut elinizdir.
Bu seçenekte bir ele ana bahsiniz yerle?tirilirken, di?er ele ana bahsinize e?it yeni bir bahis yerle?tirilir ve kredi bakiyenizden dü?ülür. Sonuçta her iki elde de e?it de?erde bahisleriniz olur.
Söz konusu elin mevcut el olmas? halinde ve kartlar?n toplam? 21'i geçmedi?i sürece her el için diledi?iniz say?da kart isteyebilirsiniz.
Lütfen split'in ard?ndan As ve onluk kart?n sadece 21 de?erinde oldu?unu ve BlackJack say?lmad???n? unutmay?n. Bahis alan? ba??na sadece bir kez split yapabilirsiniz. SPLIT 'ten sonra DOUBLE yap?lamaz.

Not:

As'lar? split yaparken her As için sadece bir ek kart al?rs?n?z.

- INSURANCE (S?GORTA) – Krupiyenin aç?k kart?n?n As olmas? halinde sigorta bahisi yapabilirsiniz. Bu da krupiyenin BlackJack'inin olmas? halinde Ante bahisinizin yar?s? de?erinde ba?ka bir sigorta bahisi yaparak tüm bahisinizi kaybetmenizi engeller. "S?GORTA" seçene?i yaln?zca BlackJack'iniz yoksa kullan?labilir. BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise taraf?n?za 'E??T PARA' teklif edilir.

E?er krupiyenin As? ve onluk bir kart? varsa ilk bahisinizi kaybedersiniz ancak sigorta bahisinin 2:1'ini kazan?rs?n?z.
E?er krupiyenin kapal? kart? onluk bir kart de?ilse, sigorta bahisinizi kaybedersiniz ve oyun normal seyrinde devam eder.
Not: DOUBLE ve SPLIT sadece S?GORTA seçildikten sonra yap?labilir.

- E??T PARA – BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise 'E??T PARA'y? seçebilirsiniz. ‘E??T PARA‘ al?rsan?z, ilk bahsinizin 1:1'ini kazan?rs?n?z ve oyun sona erer. E?er krupiyenin elinde BlackJack varsa bile push (beraberlik) yerine siz kazan?rs?n?z.

 

Ad?m 4: tüm kazançlar bakiyeye eklenir ve a?a??dakileri yapabilirsiniz:

 • YEN? OYUN butonuna t?klayarak yeni bir oyun oynamak – daha sonra ADIM 1'e ilerlemek.
 • SON BAH?S butonuna t?klamak – daha sonra ADIM 2'ye ilerlemek.
 • TEKRAK BAH?S YAP & DA?IT butonuna t?klayarak bir önceki oyunla ayn? bahisi yapmak – daha sonra ADIM 3'e ilerlemek.

Not

Oyun oturumu geri yüklendikten sonra, TEKRAR BAH?S YAP & DA?IT ve SON BAH?S seçenekleri görünmez. E?er bakiyeniz herhangi bir faaliyete izin vermiyorsa, sizi bu konuda bilgilendiren bir pencere aç?l?r.

Ödemeler

Bahis türü Ödeme

Ante bahis

1:1

BlackJack

3:2

Sigorta

2:1 sigorta bahisi

E?it Para

1:1

Oyuncunun eli, krupiyeninkine göre 21'e daha yak?nsa, 21 olmamas? ko?uluyla ante bahis kazan?l?r.

Kart De?erleri

Tüm kartlar dört simgededir. Maça, Karo, Kupa ve Sinek. Tüm simgeler e?it dereceye sahiptir.

Kart Kart De?eri

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Vale

10

K?z

10

Papaz

10

As

1 veya 11

BlackJack Multi Hand Super 7s

Oyun ayarlar?

Varsay?lan çip de?eri 5 olarak belirlenmi?tir.

Nas?l oynan?r?

BlackJack Super 7s Multi Hand'de, krupiyenin eline kar?? 3 farkl? el oynayabilirsiniz. Krupiye 16'ya kadar kart çekmeli ve 17 veya daha yüksek bir de?erde ise kartlar? elde tutmal?d?r. Tüm olas? ellerde kaybettiyseniz (bust), krupiyenin ek kart çekmesine gerek yoktur. A?a??daki kurallar oyun ba??na, olas? her 3 el için geçerlidir:

Notlar

 • Bust – eldeki kartlar?n 21'i geçmesi durumuna "Bust" denir.
 • BlackJack – Elin ilk iki kart?n?n tam olarak 21 olmas?d?r; BlackJack, s?radan 21'den üstündür.
 • Push – Oyuncunun ve krupiyenin toplam kart de?erlerinin ayn? olmas? durumunda, bahis oyuncuya iade edilir.
 • Hand hand – As olmayan eldir. Ayn? zamanda bust olmamak için As'?n 1 olarak say?ld??? herhangi bir eldir.
 • Soft hand – 21'i a?mamak üzere As'?n 11 olarak say?ld??? eldir.

BlackJack Super 7s Multi Hand oynamak için a?a??daki ad?mlar? izleyin:

 

Ad?m 1: Oyuna ba?lamak için önce bir bahis koymal?s?n?z. Ante bahis koymak için (oyun ba?lamadan önceki ilk bahis) diledi?iniz de?erde çip y???n?na t?klay?n ve çipi masa üzerine yerle?tirmek için istedi?iniz Ante bahis bölgelerinden birine t?klay?n. Her t?klama ile bir çip yerle?tirilir. Bahsinizi koyarken istedi?iniz kadar çip yerle?tirebilirsiniz ancak elinizin bahis de?erinin, masan?n maksimum limitlerini a?amayaca??n? ve kredi bakiyenizin bahsi kar??layabilecek durumda olmas? gerekti?ini unutmay?n.

Notlar

DEAL (DA?IT) butonuna t?klad?ktan sonra oyun bitene kadar farkl? bir çip y???n?na t?klayamazs?n?z.

 

Ad?m 2: Bahsinizi koyduktan sonra a?a??daki seçenekler sizin için geçerlidir:

- DEAL (DA?IT) – Bahsinizi koyduktan sonra oyuna ba?lamak için DEAL butonuna t?klay?n.
- CANCEL (?PTAL) – Mevcut bahsinizi iptal etmek ve farkl? bir bahis yerle?tirmek için oyun ba?lamadan önce CANCEL butonuna t?klay?n.

 

Ad?m 3: Oyun ba?lad?ktan sonra ilk iki kart?n?z? ald???n?zda, oyunun durumuna göre a?a??daki seçenekleri seçebilirsiniz:

- HIT (KART ÇEK) – Bir kart daha çekmek istiyorsan?z HIT butonunu kullan?n.
- STAND (ELDE TUT) – Mevcut elinizden memnunsan?z ve oyunu bitirmek istiyorsan?z 'STAND' tu?una t?klay?n. Bu butona t?klad???n?zda, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker.
- DOUBLE (?K?YE KATLA) – ?lk iki kart? ald?ktan sonra ante bahsinizi ikiye katlamak için DOUBLE butonuna t?klay?n. Daha sonra aç?k üçüncü bir kart daha al?rs?n?z, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker. Bu butonu kullan?rsan?z, mevcut eliniz için daha fazla kart alamayaca??n?z? lütfen unutmay?n. ‘Double’ seçene?i sadece ilk iki kart için geçerlidir. Split yap?lmas?n?n ard?ndan ‘double’ seçene?i sadece her elin ilk iki kart? için yap?labilir.
- SPLIT (BÖL) – E?er ana elinizdeki ilk iki kart e?it de?erdeyse, SPLIT butonunu kullanarak iki ayr? ele bölebilirsiniz. Her iki el, ana eldeki kartlardan birini içerir ve split'in ard?ndan birer yeni kart al?n?r. Elin ana el haline gelmesi durumunda ikinci kart? alabilece?inizi unutmay?n.

Her eli ba??ms?z olarak oynars?n?n?z ve üzerinde ok i?areti olan sizin mevcut elinizdir.
Bu seçenekte bir ele ana bahsiniz yerle?tirilirken, di?er ele ana bahsinize e?it yeni bir bahis yerle?tirilir ve kredi bakiyenizden dü?ülür. Sonuçta her iki elde de e?it de?erde bahisleriniz olur.
Söz konusu elin mevcut el olmas? halinde ve kartlar?n toplam? 21'i geçmedi?i sürece her el için diledi?iniz say?da kart isteyebilirsiniz.
Lütfen split'in ard?ndan As ve onluk kart?n sadece 21 de?erinde oldu?unu ve BlackJack say?lmad???n? unutmay?n. Bahis alan? ba??na sadece bir kez split yapabilirsiniz.

- INSURANCE (S?GORTA) – Krupiyenin aç?k kart?n?n As olmas? halinde, üç elin herhangi biri için sigorta bahisi yapabilirsiniz. Bu da krupiyenin BlackJack'inin olmas? halinde Ante bahisinizin yar?s? de?erinde ba?ka bir sigorta bahisi yaparak tüm bahisinizi kaybetmenizi engeller. "S?GORTA" seçene?i yaln?zca BlackJack'iniz yoksa kullan?labilir. BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise taraf?n?za 'E??T PARA' teklif edilir.

E?er krupiyenin As? ve onluk bir kart? varsa ilk bahisinizi kaybedersiniz ancak sigorta bahisinin 2:1'ini kazan?rs?n?z.
Not
DOUBLE ve SPLIT, S?GORTA bahis seçtikten sonra kullan?lamaz.
Oyun size S?GORTA (Evet veya Hay?r) seçene?ini sundu?unda, mevcut oyununuz boyunca ayn? seçene?i kullanmak istiyorsan?z "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?unu i?aretleyin. "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?u sadece birden fazla elli oynarken mevcuttur.

- E??T PARA – BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise 'E??T PARA'y? seçebilirsiniz. ‘E??T PARA‘ al?rsan?z, ilk bahsinizin 1:1'ini kazan?rs?n?z ve oyun sona erer. E?er krupiyenin elinde BlackJack varsa bile push (beraberlik) yerine siz kazan?rs?n?z.

Not:

Oyun size E??T PARA (Evet veya Hay?r) seçene?ini sundu?unda, mevcut oyununuz boyunca ayn? seçene?i kullanmak istiyorsan?z "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?unu i?aretleyin. "Bu seçene?i hat?rla" kutucu?u sadece birden fazla elli oynarken mevcuttur.

 

Ad?m 4: tüm kazançlar bakiyeye eklenir ve a?a??dakileri yapabilirsiniz:

 • YEN? OYUN butonuna t?klayarak yeni bir oyun oynamak – daha sonra ADIM 1'e ilerlemek.
 • SON BAH?S butonuna t?klamak – daha sonra ADIM 2'ye ilerlemek.
 • TEKRAK BAH?S YAP & DA?IT butonuna t?klayarak bir önceki oyunla ayn? bahisi yapmak – daha sonra ADIM 3'e ilerlemek.

Not:

Oyun oturumu geri yüklendikten sonra, TEKRAR BAH?S YAP & DA?IT ve SON BAH?S seçenekleri görünmez. E?er bakiyeniz herhangi bir faaliyete izin vermiyorsa, sizi bu konuda bilgilendiren bir pencere aç?l?r.

S7 Özel: Yan bahis 7. çember bölgesine t?klayarak yerle?tirilir. Her üç ana elin sabit 1 euro yan bahisi bulunmaktad?r.

Not:

El için bir ana bahis olmad??? sürece yan bahis yerle?tirilemez.

Ödemeler

Bahis türü Ödeme

Ante bahis

1:1

BlackJack

3:2

Sigorta

2:1 sigorta bahisi

E?it Para

1:1

Oyuncunun eli, krupiyeninkine göre 21'e daha yak?nsa, 21 olmamas? ko?uluyla ante bahis kazan?l?r.

S7

Durum Ödeme

1. kart 7

3:1

1. ve 2. kartlar farkl? simgelerin 7'leri

50:1

1. ve 2. kartlar ayn? simgelerin 7'leri

100:1

Tüm 3 kart farkl? simgelerin 7'leri

500:1

Tüm 3 kart ayn? simgelerin 7'leri

5000:1

Not:

E?er oyuncunun yan bahis yapt??? ana elinde iki 7 varsa ve SPLIT seçene?ini kullan?rsa, ilk eli için sadece yan bahis ödemesini kazan?r. Yan bahis ödemeleri ayr? olarak yap?l?r.

Kart De?erleri

Tüm kartlar dört simgededir. Maça, Karo, Kupa ve Sinek. Tüm simgeler e?it dereceye sahiptir.

Kart Kart De?eri

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Vale

10

K?z

10

Papaz

10

As

1 veya 11

VIP BlackJack

Oyun ayarlar?

Varsay?lan çip de?eri 100 olarak belirlenmi?tir.

Nas?l oynan?r?

BlakJack VIP'de, krupiyenin eline kar?? bir el oynars?n?z. Krupiye 16'ya kadar kart çekmeli ve 17 veya daha yüksek bir de?erde ise kartlar? elde tutmal?d?r. Tüm olas? ellerde 21'i geçip kaybettiyseniz (bust) krupiyenin ek kart çekmesine gerek yoktur.

Notlar

 • Bust – eldeki kartlar?n 21'i geçmesi durumuna "Bust" denir.
 • BlackJack – Elin ilk iki kart?n?n tam olarak 21 olmas?d?r; BlackJack, s?radan 21'den üstündür.
 • Push – Oyuncunun ve krupiyenin toplam kart de?erlerinin ayn? olmas? durumunda, bahis oyuncuya iade edilir.
 • Hand hand – As olmayan eldir. Ayn? zamanda bust olmamak için As'?n 1 olarak say?ld??? herhangi bir eldir.
 • Soft hand – 21'i a?mamak üzere As'?n 11 olarak say?ld??? eldir.

 

VIP BlackJack oynamak için a?a??daki ad?mlar? izleyin:

 

Ad?m 1: Oyuna ba?lamak için önce bir bahis koymal?s?n?z. Ante bahis koymak için (oyun ba?lamadan önceki ilk bahis) diledi?iniz de?erde çip y???n?na t?klay?n ve çipi masa üzerine yerle?tirmek için istedi?iniz Ante bahis bölgelerinden birine t?klay?n. Her t?klama ile bir çip yerle?tirilir. Bahsinizi koyarken istedi?iniz kadar çip yerle?tirebilirsiniz ancak elinizin bahis de?erinin, masan?n maksimum limitlerini a?amayaca??n? ve kredi bakiyenizin bahsi kar??layabilecek durumda olmas? gerekti?ini unutmay?n.

Notlar

DEAL (DA?IT) butonuna t?klad?ktan sonra oyun bitene kadar farkl? bir çip y???n?na t?klayamazs?n?z.
Minimum limitten daha az bir Ante bahis yerle?tirirseniz; bu bahis otomatik olarak minimum limite yükseltilir.Ad?m 2: Bahsinizi koyduktan sonra a?a??daki seçenekler sizin için geçerlidir:

- DEAL (DA?IT) – Bahsinizi koyduktan sonra oyuna ba?lamak için DEAL butonuna t?klay?n.
- CANCEL (?PTAL) – Mevcut bahsinizi iptal etmek ve farkl? bir bahis yerle?tirmek için oyun ba?lamadan önce CANCEL butonuna t?klay?n.

 

Ad?m 3: Oyun ba?lad?ktan sonra ilk iki kart?n?z? ald???n?zda, oyunun durumuna göre a?a??daki seçenekleri seçebilirsiniz:

- HIT (KART ÇEK) – Bir kart daha çekmek istiyorsan?z HIT butonunu kullan?n.
- STAND (ELDE TUT) – Mevcut elinizden memnunsan?z ve oyunu bitirmek istiyorsan?z STAND tu?una t?klay?n. Bu butona t?klad???n?zda, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker.
- DOUBLE (?K?YE KATLA) – ?lk iki kart? ald?ktan sonra ante bahsinizi ikiye katlamak için DOUBLE butonuna t?klay?n. Daha sonra aç?k üçüncü bir kart daha al?rs?n?z, krupiye gizli kart?n? açar ve gerekli olursa ba?ka kart çeker. Bu butonu kullan?rsan?z, mevcut eliniz için daha fazla kart alamayaca??n?z? lütfen unutmay?n. ‘Double’ seçene?i sadece ilk iki kart için geçerlidir. Split yap?lmas?n?n ard?ndan ‘double’ seçene?i sadece her elin ilk iki kart? için yap?labilir.
- SPLIT (BÖL) – E?er ana elinizdeki ilk iki kart e?it de?erdeyse, SPLIT butonunu kullanarak iki ayr? ele bölebilirsiniz. Her iki el, ana eldeki kartlardan birini içerir ve split'in ard?ndan birer yeni kart al?n?r. Elin ana el haline gelmesi durumunda ikinci kart? alabilece?inizi unutmay?n.

Her eli ba??ms?z olarak oynars?n?n?z ve üzerinde ok i?areti olan sizin mevcut elinizdir.
Bu seçenekte bir ele ana bahsiniz yerle?tirilirken, di?er ele ana bahsinize e?it yeni bir bahis yerle?tirilir ve kredi bakiyenizden dü?ülür. Sonuçta her iki elde de e?it de?erde bahisleriniz olur.
Söz konusu elin mevcut el olmas? halinde ve kartlar?n toplam? 21'i geçmedi?i sürece her el için diledi?iniz say?da kart isteyebilirsiniz.
Lütfen split'in ard?ndan As ve onluk kart?n sadece 21 de?erinde oldu?unu ve BlackJack say?lmad???n? unutmay?n. Bahis alan? ba??na sadece bir kez split yapabilirsiniz.

- INSURANCE (S?GORTA) – Krupiyenin aç?k kart?n?n As olmas? halinde sigorta bahisi yapabilirsiniz. Bu da krupiyenin BlackJack'inin olmas? halinde Ante bahisinizin yar?s? de?erinde ba?ka bir sigorta bahisi yaparak tüm bahisinizi kaybetmenizi engeller. "S?GORTA" seçene?i yaln?zca BlackJack'iniz yoksa kullan?labilir. BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise taraf?n?za 'E??T PARA' teklif edilir.

E?er krupiyenin As? ve onluk bir kart? varsa ilk bahisinizi kaybedersiniz ancak sigorta bahisinin 2:1'ini kazan?rs?n?z.
E?er krupiyenin kapal? kart? onluk bir kart de?ilse, sigorta bahisinizi kaybedersiniz ve oyun normal seyrinde devam eder.

Not:

Sigorta bahisi yapman?z?n ard?ndan, split veya double yapamayaca??n?z? unutmay?n.

- E??T PARA – BlackJack'iniz varsa ve krupiyenin aç?k kart? As ise 'E??T PARA'y? seçebilirsiniz. ‘E??T PARA‘ al?rsan?z, ilk bahsinizin 1:1'ini kazan?rs?n?z ve oyun sona erer. E?er krupiyenin elinde BlackJack varsa bile push (beraberlik) yerine siz kazan?rs?n?z.

 

Ad?m 4: tüm kazançlar bakiyeye eklenir ve a?a??dakileri yapabilirsiniz:

 • YEN? OYUN butonuna t?klayarak yeni bir oyun oynamak – daha sonra ADIM 1'e ilerlemek.
 • SON BAH?S butonuna t?klamak – daha sonra ADIM 2'ye ilerlemek.
 • TEKRAK BAH?S YAP & DA?IT butonuna t?klayarak bir önceki oyunla ayn? bahisi yapmak – daha sonra ADIM 3'e ilerlemek.

Not:

Oyun oturumu geri yüklendikten sonra, TEKRAR BAH?S YAP & DA?IT ve SON BAH?S seçenekleri görünmez. E?er bakiyeniz herhangi bir faaliyete izin vermiyorsa, sizi bu konuda bilgilendiren bir pencere aç?l?r.

Ödemeler

Bahis türü Ödeme

Ante bahis

1:1

BlackJack

3:2

Sigorta

2:1 sigorta bahisi

E?it Para

1:1

Oyuncunun eli, krupiyeninkine göre 21'e daha yak?nsa, 21 olmamas? ko?uluyla ante bahis kazan?l?r.

Kart De?erleri

Tüm kartlar dört simgededir. Maça, Karo, Kupa ve Sinek. Tüm simgeler e?it dereceye sahiptir.

Kart Kart De?eri

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Vale

10

K?z

10

Papaz

10

As

1 veya 11

Avrupa Ruleti 

Avrupa Ruleti'nde bahis yapman?n birçok farkl? yolu var. A?a??daki "Ödeme ?emas?"nda görüldü?ü üzere her bahis, bir dizi farkl? numara ve farkl? da??t?m içerir. Rulet'in Avrupa versiyonunda yaln?zca bir tane s?f?r bulunur ve iki s?f?r bulunan Amerikan Ruleti'ne göre daha fazla kazanma ?ans? sunar.

 • Her oyuncu ilk olarak bahis yapmak istedi?i miktar? seçer.
 • Ard?ndan diledi?i kutu(lar)ya bahis(ler)ini koyar.
 • Bahis(ler) koyulduktan sonra krupiyenin rulet çark?n? aktifle?tirmesi için oyuncu "oyna" butonuna basmal?d?r.
 • Top bir kutuda durdu?unda, krupiye oyuncunun (e?er varsa) kazand??? miktar? bildirir.

Düz Bahis

Oyuncu 0 dahil herhangi bir numaran?n üzerine direkt olarak bir çip yerle?tirerek bahis oynayabilir.

Split Bahis

Oyuncu iki numaray? ay?ran çizgiye bir çip yerle?tirerek iki numaraya da bahis yapabilir.

Street Bahis

Oyuncu ilgili üç numaran?n olu?turdu?u dizinin yan?nda bulunan Rulet masas?ndaki iç sol kenar çizgisinin üzerine bir çip yerle?tirerek üç numara üzerine bahis yapabilir.

Kö?e Bahisi

Oyuncu dört numaran?n da kesi?ti?i kö?eye bir çip yerle?tirerek dört numara üzerine bahis yapabilir.

Dörtlü Bahis

Oyuncu 0 ile 1 aras?ndaki sol iç kenar çizginin üzerine çipleri yerle?tirerek, 0,1,2 ve 3 numaralar?na bahis yapabilir.

Çizgi Bahisi

Oyuncu, iki s?ray? ay?ran çizginin bulundu?u sol iç kenar çizgisine bir çip yerle?tirerek iki sokak bahisine (üçer numaral?k iki s?rada alt? de?i?ik numara (sokaklar)) bahis yapabilir.

Sütun Bahisi

Numara sütununun alt?nda "2:1" etiketlenmi? üç kutu bulunur.

 • Oyuncu, bu kutulardan birine çipleri yerle?tirerek bu numaralar?n hepsine bahis yapabilir.
 • E?er oyuncunun sütunundaki numaralardan biri Rulet topunun durdu?u numara olursa, oyuncuya 2:1 oran?nda ödeme yap?l?r; 0 kaybeden numarad?r.

Düzine Bahis

Oyuncu on iki numara grubu üzerine ?u ?ekilde bahis yapabilir:

 • "1. 12", "2. 12" ya da "3. 12" olarak i?aretlenmi? üç kutudan birine çipini koyar.
 • E?er oyuncunun sütunundaki numaralardan biri Rulet topunun durdu?u numara olursa, oyuncuya 2:1 oran?nda ödeme yap?l?r; 0 kaybeden numarad?r.

K?rm?z?/Siyah, Tek/Çift, Alt/Üst Bahis

Oyuncu, Rulet masas?ndaki numaralar?n yar?s?n? kaplayan (s?f?r hariç), masan?n sol taraf?nda bulunan uzun k?s?mdaki kutulardan birine bahis koyabilir.

 • Her kutu 18 numaray? kapsar.
 • Oyuncu, tüm bahislerinde ayn? miktarda bahis yapar (1'e 1); 0 kayebeden numarad?r.

Önceki Numaralar Ekran?

Önceki numaralar ekran? son on üç sonucu gösterir.

Ödeme Tablosu

Çipler Bahis Türü Kazanç

1 numara

Düz Bahis

1'e 35

2 numara

Split Bahis

1'e 17

3 numara

Street Bahis

1'e 11

4 numara

Kö?e Bahisi

1'e 8

4 numara

Dörtlü Bahis

1'e 8

6 numara

Çizgi Bahisi

1'e 5

12 numara

Düzine veya Sütun Bahisi

1'e 2

18 numara

K?rm?z?/Siyah, Tek/Çift veya Yüksek/Dü?ük Bahis

1'e 1

Not: iki, üç veya dört numara içeren bahisler yapabilirsiniz.

- Örne?in, oyuncu s?f?r? kullanarak ?u bahisleri yapabilir: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, or 1+2+3+0.

Amerikan Ruleti 

Amerikan Ruleti'nde bahis yapman?n birçok farkl? yolu var. A?a??daki "Ödeme ?emas?"nda görüldü?ü üzere her bahis, bir dizi farkl? numara ve farkl? da??t?m içerir.

Amerikan Ruleti, 0 ve 00 olmak üzere iki s?f?r içerdi?inden, Avrupa Ruleti'ne göre daha fazla bahis oynama imkan? sunar.

 • Her oyuncu ilk olarak bahis yapmak istedi?i miktar? seçer.
 • ard?ndan diledi?i kutu(lar)ya bahis(ler)ini koyar.
 • Bahis(ler) koyulduktan sonra krupiyenin rulet çark?n? aktifle?tirmesi için oyuncu "oyna" butonuna basmal?d?r.
 • Top bir kutuda durdu?unda, krupiye oyuncunun (e?er varsa) kazand??? miktar? bildirir.

Düz Bahis

Oyuncu 0 ve 00 dahil herhangi bir numaran?n üzerine direkt olarak bir çip yerle?tirerek bahis oynayabilir.

Split Bahis

Oyuncu iki numaray? ay?ran çizgiye bir çip yerle?tirerek iki numaraya da bahis yapabilir.

Street Bahis

Oyuncu ilgili üç numaran?n olu?turdu?u dizinin yan?nda bulunan Rulet masas?ndaki iç sol kenar çizgisinin üzerine bir çip yerle?tirerek üç numara üzerine bahis yapabilir.

Kö?e Bahisi

Oyuncu dört numaran?n da kesi?ti?i kö?eye bir çip yerle?tirerek dört numara üzerine bahis yapabilir.

Be?li Bahis

Oyuncu, 0 ile onu kesen çizgi aras?nda bulunan soldkai iç kenar çizgisi üzerine çiplerini koyarak, 0, 00, 1, 2 ve 3 numaralar? üzerine bahis yapabilir.

Çizgi Bahisi

Oyuncu, iki s?ray? ay?ran çizginin bulundu?u sol iç kenar çizgisine bir çip yerle?tirerek iki sokak bahisine (üçer numaral?k iki s?rada alt? de?i?ik numara (sokaklar)) bahis yapabilir.

Sütun Bahisi

Numara sütununun alt?nda "2:1" etiketlenmi? üç kutu bulunur.

 • Oyuncu, bu kutulardan birine çipleri yerle?tirerek bu numaralar?n hepsine bahis yapabilir.
 • E?er oyuncunun sütunundaki numaralardan biri Rulet topunun durdu?u numara olursa, oyuncuya 2:1 oran?nda ödeme yap?l?r; 0 ve 00 kaybeden numaralard?r.

Düzine Bahis

Oyuncu on iki numara grubu üzerine ?u ?ekilde bahis yapabilir:

 • "1. 12", "2. 12" ya da "3. 12" olarak i?aretlenmi? üç kutudan birine çipini koyar.
 • E?er oyuncunun seçti?i 12 numaradan biri Rulet topunun durdu?u numara olursa, oyuncuya 2:1 oran?nda ödeme yap?l?r; 0 ve 00 kaybeden numaralard?r.

K?rm?z?/Siyah, Tek/Çift, Alt/Üst Bahis

Oyuncu, Rulet masas?ndaki numaralar?n yar?s?n? kaplayan (s?f?r hariç), masan?n sol taraf?nda bulunan uzun k?s?mdaki kutulardan birine bahis koyabilir.

 • Her kutu 18 numaray? kapsar.
 • Oyuncu, tüm bahislerinde ayn? miktarda bahis yapar (1'e 1); 0 ve 00 kayebeden numarad?r.

Önceki Numaralar Ekran?

Önceki numaralar ekran? son on üç sonucu gösterir.

Ödeme Tablosu

Çipler Bahis Türü Kazanç

1 numara

Düz Bahis

1'e 35

2 numara

Split Bahis

1'e 17

3 numara

Street Bahis

1'e 11

4 numara

Kö?e Bahisi

1'e 8

4 numara

Dörtlü Bahis

1'e 8

6 numara

Çizgi Bahisi

1'e 5

12 numara

Düzine veya Sütun Bahisi

1'e 2

18 numara

K?rm?z?/Siyah, Tek/Çift ya da Yüksek/Dü?ük Bahis

1'e 1

Not: Oyuncu, iki, üç, dört ve be? numara içeren bahisler yapabilir.

- Örne?in, oyuncu s?f?r? kullanarak ?u bahisleri yapabilir: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+00, or 1+2+3+0+00.

Progresif Rulet 

Progresif Rulet kurallar?, Avrupa Ruleti kurallar?yla ayn?d?r.

Avrupa Ruleti›nde, 0'dan 36'ya kadar cep bulunur.

Minimum bahis 2 kredidir:

 • Progresif Rulet'te, 1 kredi zorunlu ?ekilde yan bahis olarak koyulur
 • 1 kredi de masaya koyulur.

Yan bahis, a?a??daki ko?ullara ba?l? olarak size ek ödeme yap?lmas?n? sa?lar:

Her çevirmede yan bahis, toplam progresif miktara eklenir; e?er tahmin etti?iniz numara do?ru ç?karsa:

 • Arka arkaya 2 kez bilirseniz, 15 kredi kazan?rs?n?z.
 • Arka arkaya 3 kez bilirseniz, 15 kredi + 200 kredi kazan?rs?n?z.
 • Arka arkaya 4 kez bilirseniz, 15 kredi + 200 kredi + 3000 kredi kazan?rs?n?z.
 • Arka arkaya 5 kez bilirseniz, 15 kredi + 200 kredi + 3000 + progresif JACKPOT (?KRAM?YE) kredi kazan?rs?n?z.

Düzensizlikler tüm oyunlar? ve tüm ödemeleri iptal eder.

Slot Makineleri

Slot Makinelerinde oynamak için:

 • Oyuncu öncelikle oynamak istedi?i bahis miktar?na kara vermelidir. Daha sonra yapaca?? bahis miktar?n? kendi iste?ine göre art? veya eksi pot butonlar?na basarak seçebilir.
 • Ard?ndan oyuncu bahis yapmak istedi?i s?ra say?s?n? belirlemelidir. Farkl? slotlar?n fark? s?ra say?lar? vard?r.
 • Oyuncu maksimum 9 s?ra oynayabilir. "SELECT LINES" (SIRA SEÇ) butonuna art arda basarak oyuncu s?ra say?s?n? seçebilir.
 • S?ra ba??na bahis yapmak istedi?i miktar? ve bahsini koyaca?? numaralar?n say?s?n? belirledikten sonra, oyuncu 1 - 3 kere ilk bahsini yapmay? tercih edebilir.
 • Oyuncu, her s?ras?nda, s?ra say?s?yla ilgili butonlara basabilir. Örne?in; "BAH?S 1", "BAH?S 3", "BAH?S 5" gibi... veya "MAX BAH?S".

Slot Makine Döngüsü

Oyun ba?lang?c?:

 • Oyuncu, önceki herhangi bir oyunda bulunmam?? bir kredi sayac?ndan bahislerini yapabilir.

Oyunun bitmesi:

 • Oyuncu, kredi sayac?ndan ek kredi almadan oyuna devam edemiyorsa ve oyuncunun riskte hiçbir kredisi yoksa, oyun tamamlanm?? say?l?r.

Bir oyunun bitmesi için gerekli a?amalar a?a??dad?r; yani bir oyunun bitmesi için bu ad?mlar?n bitirilmi? olmas? gerekir:

 • Ücretsiz oyun özelli?ini ve sonraki di?er ücretsiz oyunlar? tetikleyen oyunlar
 • Metamorfik özellikler
 • "?kinci ekran" bonus özellikleri
 • Oyuncunun favori oyunlar?
 • Ek kredilerin bahis yap?lmas?na izin verildi?i oyunlar
 • Oyun özellikleri

Oyunun tamamlanmas?n?n ard?ndan bir sonraki oyun ba?lay?ncaya kadar geçenki süreye Idle Mode (Bo? Mod) denir.

"BAH?S 1":

BAH?S 1, oyuncunun oyun ve çizgi ba??na bir jetonluk bahis yapmas?n? sa?lar.

Bahis koyulduktan sonra oyuncu, slotu otomatik olarak aktifle?tirmek için "SPIN" (DÖNDÜR) butonuna basmal?d?r.

"BAH?S 2":

BAH?S 2, oyuncunun oyun ve çizgi ba??na 2 jetonluk bahis yapmas?n? sa?lar.

Bahis koyulduktan sonra oyuncu, slotu otomatik olarak aktifle?tirmek için "SPIN" (DÖNDÜR) butonuna basmal?d?r.

"BAH?S 3":

BAH?S 3, oyuncunun oyun ve çizgi ba??na iki jetonluk bahis yapmas?n? sa?lar.

Bahis koyulduktan sonra oyuncu, slotu otomatik olarak aktifle?tirmek için "SPIN" (DÖNDÜR) butonuna basmal?d?r.

"MAX BAH?S":

MAX BAH?S, oyuncunun oyun ve çizgi ba??na otomatik olarak maksimum say?da jetonluk bahis yapmas?n? sa?lar.

Bahis koyulduktan sonra "MAX BAH?S" butonu, slotu otomatik olarak aktifle?tirecektir; bu yüzden oyuncunun "SPIN" (DÖNDÜR) butonuna basmas?na gerek yoktur.

Baccarat

Baccarat'?n amac?, toplam puanlar?n 9'a en yak?n oldu?u bir el olu?turmakt?r.

 • As'lar bir puan olarak say?l?r; 2'den 9'a kadarki kartlar kendi de?erlerine sahiptir.
 • 10, Vale, K?z ve Papaz 0 olarak say?l?r.
 • E?er oyuncunun elinin toplam? de?eri 10 puan veya faha fazlaysa, oyuncu bu ilk de?erden 10 puan geri çekmelidir; geri kalan rakam oyuncunun elinin baccarat puan? olarak de?erlendirilir.

Örnek: 7 + 6 = 13 = 3 ya da 4 + 6 = 10 = 0

 • Bahisinizi bankan?n eline ("Banker"), oyuncunun eline ("Oyuncu") veya oyunun beraberli?ine koyun ("Berabere").
 • Ard?ndan krupiye, oyuncuya da bankaya da iki kart da??t?r.
 • Baz? durumlarda krupiye, oyuncuya veya bankaya veya ikisine birden üçüncü bir kart verir (üçüncü kart kural?na ba?l? olarak).
 • Kartlar, 6 kar???k kart destesinden da??t?l?r. Kartlar her oyundan önce kar??t?r?l?r.

9'a en yak?n olan oyuncu kazan?r.

 • E?er bahis "oyuncu"ya yap?ld?ysa ve "oyuncu" kazan?rsa, oyuncuya ilk bahsinin 1'e 2'si oran?nda ödeme yap?l?r.
 • E?er bahis "banker"e yap?ld?ysa ve "banker" kazan?rsa, oyuncuya ilk bahsinin 1'e 2'si oran?nda ödeme yap?l?r ve bankaya aktar?lmas? gereken %5'lik bir komisyon tutardan kesilir.
 • Hem "oyuncu"nun hem de "banker"in elleri e?itse, oyun "berabere" biter.
 • E?er bahis "beraberlik" üzerine yap?ld?ysa, oyuncuya ilk bahsinin 1'e 9 oran?nda ödeme yap?l?r.

Üçüncü Kart Kural?

A?a??daki baccarat kurallar? ?emas?nda oyuncunun ve/veya bankan?n hangi durumlarda otomatik olarak üçüncü bir kart? ald?klar? gösterilmi?tir.

Oyuncu için:

?lk ?ki Kart?n Puan De?eri:

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Bir kart çeker

6 - 7

Pas

8 - 9

"?lk el", daha fazla kart al?namaz.

Banka için:

?lk ?ki Kart?n Puan De?eri: Üçüncü kart ne ise kart çekilebilir: Üçüncü kart ne ise kart çekilemez:

0 - 1 - 2

Her durumda kart çeker

 

3

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9

8

4

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

0 - 1 - 8 - 9

5

4 - 5 - 6 - 7

0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9

6

6 - 7

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9

7

Her zaman pas

 

8 - 9

Oyuncu kart çekemez

Oyuncu kart çekemez

Önemli: E?er oyuncuda veya bankada toplamda 8 veya 9 varsa ikisi de pas geçer. Bu kural di?er herhangi bir kural? geçersiz k?lar.

Video Poker

Video Poker makineleri, slot makineleri ailesinin bir parças?d?r ancak kazanma kombinasyonlar? pokerinkiyle ayn?d?r.

Video Pokerin amac?, 5 poker kart?yla mümkün olabilecek en iyi eli toplamakt?r.

 • Oyuncu ilk önce bahis yapmak istedi?i miktar? ve bu bahisi kaç kez oynamak istedi?ini (bir veya daha fazla kez basarak) "BAH?S 1" butonuna basarak, ya da her oyun için maksimum miktar? koymak isterse "MAX BAH?S" butonuna basarak seçmelidir.
 • Ard?ndan ilk 5 kart? almak için "KARTLAR" butonuna basmal?d?r.
 • Önce, ister kartlar?n üzerine ister altlar?ndaki butona t?klayarak elinde tutmak istedi?i ve elinden ç?karmak istedi?i kartlar seçilmelidir, sonra "KARTLAR" butonuna bas?lmal?d?r.
 • ?kinci eli da??tmak için; oyuncunun elinden ç?kard??? kart say?s?na göre ikinci el için yeni kart(lar) da??t?l?r (oyuncunun elinde toplam 5 kart olmal?d?r). Bu kartlar? elde tutma veya elden ç?karma i?lemi oyun boyunca sadece bir kez yap?labilir.

Oyunun amac? daha fazla ödeme alabilmek için, Poker'le ba?lant?l? olarak, en iyi kart kombinasyonunu elde etmektir.

Ödeme Tablolar?
Ödeme tablosu, oyuncunun oynad??? oyun/masalara göre de?i?ebilir.

Örnek: Video Poker için örnek ödeme tablosu: "Jacks or Better":

Kazanan Eller:

Jacks or Better: Oyuncu sadece bir çift Vale, K?z, Papaz veya As'? varsa kazan?r.
Daha dü?ük bir çift oyuncuya bir ?ey kazand?rmaz.
Double Çift: ?ki farkl? de?erde, iki çift gerekir (örn; bir çift papaz ve bir çift 2'li).
3'lü: Ayn? de?erde üç kart gerekir (örn; üç tane 7'li).
Straight: Farkl? simgelerden be? ard???k kart gerekir (örn; kupa 2'li, maça 3'lü, sinek 4'lü, karo 5'li, sinek 6'l?).
Flush: Herhangi bir ?ekilde s?ralanm?? ancak ayn? simgeden be? kart gerekir (örn; kupa 2'li, kupa As, kupa 9'lu, kupa 5'li, kupa K?z).
4'lü: Ayn? de?erde dört kart gerekir (örn; karo 7'li, sinek 7'li, kupa 7'li, maça 7'li).
Straight Flush: Ayn? simgeden be? ard???k kart gerekir (örn; sinek 5, 6, 7, 8, 9).
Royal Flush: 10 ile ba?lay?p As ile biten ayn? de?erden 5 ard???k kart gerekir (örn; maça 10'lu, maça Vale, maça K?z, maça Papaz, maça As).

1 Jeton 2 Jeton 3 Jeton 4 Jeton 5 Jeton

Royal Flush

250

500

750

1000

3000

Straight Flush

50

100

150

200

250

4'lü

25

40

60

80

100

Full House

6

12

18

30

35

Flush

5

10

15

24

25

Straight

4

8

12

16

20

3'lü

3

6

9

12

15

Double Çift

2

4

6

8

10

Jacks or Better

1

2

3

4

5

Stud Poker

 • Oyuncu önce bahis yapmak istedi?i miktar? belirlemeli ve sonra krupiyenin kartlar? da??tmas? için "OYNA" butonuna basmal?d?r.
 • Oyuncu ve krupiye 5'er kart al?r. Krupiyenin bir kart? hariç di?er tüm kartlar? kapal?d?r.
 • Oyunun bu a?amas?nda, oyuncu ald??? be? kart?n ne oldu?unu ve krupiyenin aç?k kart?n?n ne oldu?unu bilir.
 • Bu yüzden oyuncu kasan?n di?er dört kart?n? görmek isteyip istemedi?ine "YÜKSELT" butonuna basarak karar vermelidir veya elinden vazgeçmek istiyorsa "PAS" butonuna t?klamal?d?r.

"PAS" butonuna t?klayarak oyuncu ilk bahsini kaybeder.

"YÜKSELT" butonuna t?klayarak oyuna devam edilir ve oyuncunun ilk bahisi iki misline ç?kar.

Ard?ndan krupiye be? kart? oyuncuya gösterir.

Krupiye sadece elinde As ve Papaz varsa kazanma aday? olabilir.

 • E?er aday de?ilse ve oyuncunun halihaz?rda bir bahisi varsa, oyuncu ilk bahisinin bir milsini kazan?r ve hem ilk bahisini hem de yükseltme (raise) bahisini kurtarm?? olur.
 • E?er krupiye kazanma aday? ise ve eli oyuncununkinden iyiyse, oyuncu hem ilk bahisini hem de yükseltme (raise) bahisini kaybeder.
 • E?er krupiye kazanma aday? ise ve oyuncunun eli krupiyeninkinden iyiyse, oyunu oyuncu kazan?r. Krupiye, bahisleri oyuncuya iade eder (oyunucunun yat?rd??? ilk bahis ikiye katlan?r ARTI yükseltti?i (raise) bahis) ve oyuncunun elindeki kombinasyona göre kazand??? miktar? verir (kazanç tablosu hem a?a??da hem de oyun sayfas?n?n sol üst k?sm?nda belirtilmi?tir).
Caribbean Stud Poker Ödeme Tablosu

El

Kazanç

Royal Flush

1'e 100

Straight Flush

1'e 50

4'lü

1'e 20

Full House

1'e 10

Flush

1'e 8

Straight

1'e 5

3'lü

1'e 3

2 çift

1'e 2

Çift

1'e 1

Sanal Sporlar

SANAL FUTBOL

Bir maçta bahis, maç ba?lamadan 10 saniye öncesine kadar yap?labilmektedir. Kesin sonuçlar, maç devam etti?i sürece kapal? olacakt?r. Herhangi bir bahis türü kararla?t?r?ld???nda aç?klan?r ve ak??tan kald?r?l?r. Mevcut turnuvan?n gelecek maç günleri için bahis seçenekleri aç?k olacakt?r.

Bilgi penceresinin alt?ndaki sat?rdan gelecekteki bir maç günü seçildi?inde, o günle ilgili maçlar oranlar? ile birlikte dü?ük oranlar bölümünde görüntülenir. Maçla ilgili bahis seçenekleri a?a??da mevcuttur:

Toplam Maç Süresi - 3 Tip / 1X2

90 dakika bitimindeki skor – Normal Maç Süresi (1 – Ev sahibi tak?m kazan?r; X – beraberlik olur; 2 – Deplasman tak?m? kazan?r).

?lk Yar? - 3 Tip / 1X2

?lk yar? skoruna bahis (1 – Ev sahibi tak?m önde bitirir; X – beraberlik olur; 2 – Deplasman tak?m? önde bitirir)

Toplam Gol Say?s?

Maçta at?lacak toplam golün tahmini. Tüm maçlar için en de?erli 3 sabit bahis seçene?i: 1.5, 2.5, 3.5 alt?nda/üstünde)

Handikap

Handikap puanlar? oyunun son skoruna eklenir ve kazanan bu ilavelerle kazanan tak?md?r (1 – Ev sahibi tak?m kazan?r; X – beraberlik olur; 2 – Deplasman tak?m? kazan?r). Tüm maçlar için en de?erli 4 sabit bahis seçene?i: Handikap 1:0; 0:1; 0:2; 2:0

?lk Gol

Maç?n ilk golünün tahminidir. (1 – ilk golü ev sahibi tak?m atar; X – hiçbir tak?m gol atamaz; 2 – ilk golü deplasman tak?m? atar)

Do?ru skor

90 dakika sonundaki do?ru skorun tahminidir (0:0’dan 3:3’e kadar; ya da di?er skorlar)

?lk Yar? – 3 Bahis Tipi / Toplam Süre – 3 Bahis Tipi

Hem ‘Toplam Maç Süresi sonucu / 1X2’ hem de ‘?lk Yar? sonucu / 1X2’ için bahis yapabilece?iniz kombine bir seçenek: (XX;1X;11;X1;2X;22;X2)

Çifte ?ans

90 dakika sonundaki skor: Normal maç süresi. Çifte ?ans olas? üç sonuçtan ikisini kapsar. Her 3 sonuç da taraf?m?zca hesaplan?r ve yay?nlan?r: 1X; 2X; 1X2

?lk Yar? - Çifte ?ans

?lk yar? sonundaki skor: Çifte ?ans olas? üç sonuçtan ikisini kapsar. Her 3 sonuç da taraf?m?zca hesaplan?r ve yay?nlan?r: 1X; 2X; 1X2

Her Iki Tak?m Skoru

90 dakika sonundaki skor - Normal Maç Süresi (Evet - her iki tak?m da en az bir gol atar; Hay?r - tak?mlardan en az biri gol atmaz)

Gol Atacak Tak?mlar (Ev Sahibi / Deplasman)

90 dakika sonundaki skor - Normal Maç Süresi (1 - ev sahibi tak?m en az bir gol atar; 2 - Deplasman tak?m? en az bir gol atar; her iki tak?m da atar; hiçbir tak?m atamaz)

En Fazla Gol At?lan Yar?

90 dakika sonundaki skor - Normal Maç Süresi. Hangi yar?da en fazla golün at?laca??n?n tahmini ya da her iki yar?da da e?it say?da gol (1. Yar?; Beraberlik; 2. Yar?)

Tak?m?n Toplam Gol Say?s?

90 dakika sonundaki skor - Normal Maç Süresi. Belirli bir tak?m?n maç esnas?nda ataca?? toplam golün tahmmini (ev sahibi tak?m; deplasman tak?m?; her iki tak?m için de en popüler 3 bahis seçene?ini hesapla ve da??t: 0.5, 1.5, 2.5 (U/O) alt?nda ya da üstüne (U: alt?nda / O: üstünde)

Ev Sahibi Tak?m Gol Say?s?

Ev sahibi tak?m taraf?ndan at?lacak toplam gol say?s?n?n tahmini (0/1/2/3/4+)

Deplasman Tak?m? Gol Say?s?

Deplasman tak?m? taraf?ndan at?lacak toplam gol say?s?n?n tahmini (0/1/2/3/4+)

Gol Say?s?

Maçta at?lacak toplam gol say?s?n?n tahmini (0/1/2/3/4/5/6+)

Toplam Gol Oran? ve Ayr?ca Say?s?

90 dakika sonundaki skor - Normal Maç Süresi (hatta toplam gol say?s? oran de?eri) Not: S?f?r golle biten maçlar beraberlik olarak sonuçlanacakt?r.

Beraberlik

90 dakika sonundaki skor - Normal Maç Süresi. Maç beraberlik ile sonuçlan?rsa bahisçiler bahislerini geri al?r. (1 – ev sahibi tak?m kazan?r; 2 – deplasman tak?m? kazan?r)

?lk Yar? Toplam?

Tüm maçlar için en popüler 3 sonucu hesapla ve da??t: 0.5, 1.5, 2.5 (U/O) alt?nda ya da üstüne (U: alt?nda / O: üstünde)

Kombo 1X2 ve Toplam

1X2 Kombinasyonu ve Toplam Gol Bahsi (1U/1O/XU/XO/2U/2O)

Asya Handikap

Asya Handikap bahisleri, favorilere bir handikap uygular ve berabere kalan sonuçlar? ortadan kald?rarak olas? sonuç say?s?n? üçten (geleneksel 1X2 bahislerde) ikiye indirir. Tam say?, yar? say? veya bunlar?n bir kar???m? olan handikap, bahisleri dengelemeye çal???r. Handikap için bir tamsay? kullan?lmas? durumunda; handikap ayarl? nihai skor berabere sonuçlanabilir; Çeyrek handikaplar (¼) bahsi, bahisçinin kazanabilece?i ve ba?layabilece?i (bahsi ½ kazanmak) veya kaybedece?i ve ba?layabilece?i (bahsi ½ kaybetmek) aral?klarla en yak?n iki aral?k aras?nda bölerken, kazanan olmad??? için tüm bahisçilerin orijinal bahisleri iade edilir. Bahis otomatik olarak e?it olarak bölünür ve 2 ayr? bahis olarak yerle?tirilir. Bahislerin sonuçland?r?lmas? ile ilgili olarak lütfen a?a??daki örneklere bak?n?z.

Handikap Tak?m Sonucu Bahis Sonucu Handikap Tak?m Sonucu Bahis Sonucu

0

Kazanç
Beraberlik
Kay?p

Kazanç
Beraberlik
Kay?p

0

Kazanç
Beraberlik

Kay?p

Kazanç
Bahis iadesi
Kay?p

-0.25Kazanç
Beraberlik
Kay?pKazanç
Yar? Kay?p
Kay?p

+0.25Kazanç

Beraberlik
Kay?p

Kazanç

Yar? Kazanç
Kay?p

-0.50


Kazanç
Beraberlik
Kay?p


Kazanç
Kay?p
Kay?p

+0.50


Kazanç
Beraberlik
Kay?p


Kazanç
Kazand?
Kay?p

-0.75


2+'de Kazanç
1 Kazanç
Beraberlik
Kay?p


Kazanç
Yar? Kazanç

Kay?p
Kay?p

+0.75


Kazanç
Beraberlik
1 Kay?p
2+ Kay?p

Kazanç
Kazanç
Yar? Kay?p
Kay?p

-1.00


Kazanç
Kazanç
Yar? Kay?p
Kay?p


Kazanç
Bahis ?adesi
Kay?p
Kay?p

+1.00


Kazanç
Beraberlik
1 Kay?p
2+'de Kay?p


Kazanç
Kazanç
Bahis ?adesi

Kay?p

-1.252'de Kazanç
1 Kazanç
Beraberlik
Kay?p


Kazanç
Yar? Kay?p
Kay?p
Kay?p

+1.25


Kazanç
Beraberlik
1'de Kay?p
2+'de Kay?p

Kazanç
Kazanç
Yar? Kazanç
Kay?p

-1.50
2'de Kazanç
1'de Kazanç
Beraberlik
Kay?p
Kazanç

Kay?p

Kay?p
Kay?p

+1.50Kazanç
Beraberlik
1'de Kay?p
2+'de Kay?p '

Kazanç
Kazanç
Kaznaç
Kay?p

-1.75

3+'de Kazanç
2'de Kazanç
1 Kazanç
Beraberlik
Kay?p

Kazanç
Yar? Kazanç
Kay?p
Kay?p
Kay?p

+1.75
Kazanç
Beraberlik
1'de Kay?p
2+'de Kay?p
3+'de Kay?pKazanç
Kazanç
Kazanç

Yar? Kay?p
Kay?p

-2.00
3+'de Kazanç
2'de Kazanç
1 Kazanç
Beraberlik
Kay?p

Kazanç
Bahis ?adesi
Kay?p
Kay?p
Kay?p

+2.00Kazanç
Beraberlik
1'de Kay?p
2+'de Kay?p
3+'de Kay?pKazanç
Kazanç
Kazanç

Bahis ?adesi

Kay?p

SANAL AT YARI?I

Sanal at yar??lar?nda bahisler için yar?? ba?lamadan 10 saniye öncesine kadar izin verilir. Mevcut yar?? günlerinin (yar?? kanal? 1 ve yar?? kanal? 2) gelecek yar??lar? için bahis seçenekleri aç?k olacakt?r. "Yar?? Takvimi" nden gelecekteki herhangi bir yar?? seçildi?inde, alttaki oran tablosu otomatik olarak ilgili konuma kayd?r?l?r. Yar??larla ilgili a?a??daki bahis seçenekleri mevcuttur:

Kazanan

Seçti?iniz at?n kazanaca??na bahse girersiniz.

Konum

Seçti?iniz at?n birinci, ikinci ya da üçüncü olarak yar??? tamamlayaca??na bahse girersiniz.

Düz Tahmin / Çifte Tahmin

Düz tahmin bahisleriyle, birinci ve ikinci s?rada olmak üzere; do?ru s?rada bitirece?ini tahmin etti?iniz 2 ata bahis oynars?n?z. Ayr?ca, herhangi bir s?rada - birinci ve ikinci s?radaki atlara bahis yapman?z? sa?layan ikili bir tahmin üzerine de bahis oynayabilirsiniz. Bu nedenle, toplam bahis tutar?n?z orijinal bahis tutar?n?z?n 2 kat? olacakt?r. Seçti?iniz iki at ilk 2 s?raya geldi?i sürece, bahsinizi kazan?rs?n?z. Sonuç büyük olas?l?kla 20 ile s?n?rl?d?r.

S?ral? Üçlü / Çift Üçlü

S?ral? üçlü bahis ile; birinci, ikinci ve üçüncü olarak do?ru s?rada bitirece?ini dü?ündü?ünüz 3 at için bahis oynars?n?z. Çift bir üçlü bahis ise; hangi s?rada gelece?i fark etmeksizin birinci, ikinci ve üçüncü ata bahis oynama olana?? sunar. Bu sayede; toplam bahis tutar?n?z orjinal bahis tutar?n?z?n 6 kat? olarak sonuçlanacakt?r. Seçti?iniz 3 at da ilk 3 s?rada geldi?i sürece bahsi kazan?rs?n?z. Sonuç büyük olas?l?kla 20 ile s?n?rl?d?r.SANAL KÖPEK YARI?I

Sanal köpek yar??lar?nda bahisler için yar?? ba?lamadan 10 saniye öncesine kadar izin verilir. Mevcut yar???n gelecek yar??lar? için bahis seçenekleri aç?k olacakt?r. "Yar?? Takvimi"nden gelecekteki herhangi bir yar?? seçildi?inde, alttaki oran tablosu otomatik olarak ilgili konuma kayd?r?l?r. Yar??larla ilgili a?a??daki bahis seçenekleri mevcuttur:

Kazanan

Seçti?iniz köpe?in kazanaca??na bahse girersiniz.

Konum

Seçti?iniz köpe?in birinci, ikinci ya da üçüncü olarak yar??? tamamlayaca??na bahse girersiniz.

Düz Tahmin / Çifte Tahmin

Düz tahmin bahisleriyle, birinci ve ikinci s?rada olmak üzere; do?ru s?rada bitirece?ini tahmin etti?iniz 2 köpe?e bahis oynars?n?z. Ayr?ca, herhangi bir s?rada olmak üzere; birinci ve ikinci s?radaki köpeklere bahis yapman?z? sa?layan ikili bir tahmin üzerine de bahis oynayabilirsiniz. Seçti?iniz iki köpek ilk 2 s?raya geldi?i sürece, bahsinizi kazan?rs?n?z. Sonuçlar en olas? 20 köpek kombinasyonu ve Düz Tahmin seçene?i için "D??ER" ile s?n?rl?d?r. Çifte Tahmin, 15 kombinasyonun tümünü içerir.

S?ral? Üçlü / Çift Üçlü

S?ral? üçlü bahis ile; birinci, ikinci ve üçüncü olarak do?ru s?rada bitirece?ini dü?ündü?ünüz 3 köpek için bahis oynars?n?z. Çift bir üçlü bahis ise; hangi s?rada gelece?i fark etmeksizin birinci, ikinci ve üçüncü köpe?e bahis oynama olana?? sunar. Seçti?iniz 3 köpek ilk 3 s?rada geldi?i sürece bahsinizi kazan?rs?n?z. Sonuçlar en olas? 20 köpek kombinasyonu ve Düz Tahmin seçene?i için "D??ER" ile s?n?rl?d?r. Çifte Üçlü, 20 kombinasyonun tümünü içerir.SANAL AÇIK TENIS

Sanal aç?k tenis bahisleri için maç ba?lamadan 10 saniye öncesine kadar izin verilir. Set ba??na ya da toplam maç için bahis yap?labilmektedir. Bahisler her zaman maçtan en az 3:30 dakika önce aç?l?r (Sert kort kar??la?mas? devam ederken çim kort bahislerinin aç?lmas? ya da tam tersi gibi). Maçlarla ilgili a?a??daki bahis seçenekleri mevcuttur:

Oyun Seviyesi Bahisleri

 • ?lk oyunun 1. Setteki galibinin tahmini (1 – ev sahibi oyuncu kazan?r; 2 – deplasman oyuncusu kazan?r)
 • 1 maç?n ilk setteki skorunun tahmini (maç-0; maç -15; maç -30; maç -40 - 0- maç; 15 maç; 30- maç; 40- maç)

Set Seviyesine Bahis

 • Set 1’in galibine bahis (1 – ev sahibi oyuncu kazan?r; 2 – deplasman oyuncusu kazan?r)
 • Set 1’in do?ru skorunun tahmini: (6:0; 6:1; 6:2; 6:3; 6:4; 7:5; 7:6 – 0:6; 1:6; 2:6; 3:6: 4:6; 5:7; 6:7)
 • Set 1'deki toplam oyun say?s?: (Üstünde / Alt?nda, 3 farkl? teklif)
 • Set 1’deki oyun oran?/hatta say?s?: (Odd / Say?)

Maç Seviyesine Bahis

 • Maç?n kazanan? (1 – ev sahibi oyuncu kazan?r; 2 – deplasman oyuncusu kazan?r)
 • Final Sonuçlar? (setlerde – 3’ün en iyisi) (2:0; 2:1 – 0:2; 1:2)
 • Maçlardaki toplam oyun say?s?: (Üstünde / Alt?nda, 1 Teklif)


SANAL BASKETBOL LIGI

Sanal basketbol liginde maçlar ba?lamadan 10 saniye öncesine kadar bahis oynanmas?na izin verilmektedir. Mevcut sezonun gelecek maçlar? için bahis seçenekleri aç?k olur. En alttaki "Maç Günü" çubu?undan gelecek bir maç günü seçildi?inde, o günle ilgili maçlar ve oranlar daha dü?ük oranlar bölümünde görüntülenir. Maçlarla ilgili a?a??daki bahis seçenekleri mevcuttur:

Maç Galibi, Uzatmalar Dahil

4 çeyrekten sonra skor (+ Uzatma) (1 – ev shaibi kazan?r; 2 - deplasman tak?m? kazan?r)

Uzatmalar Dahil Toplam Puan

Maçta uzatmalar dahil olmak üzere her iki tak?m att??? toplam puan say?s?n?n tahmini (üst/alt)

Uzatmalar Dahil Handikap

Handikap puanlar? oyunun son skoruna eklenir ve kazanan bu ilavelerle kazanan tak?md?r (1 - ev sahibi tak?m kazan?r; 2 - deplasman tak?m? kazan?r)

Uzatmalar Dahil Kazanma Marj?

Maç?n sonunda, uzatma dahil her iki tak?m?n att??? puanlar aras?ndaki fark?n tahmini

?lk Yar? Kazanan?

?lk iki çeyre?in galibi (1 - ev sahibi tak?m kazan?r; x - beraberlik, 2 - deplasman tak?m? kazan?r)

?lk Yar? toplam Puan?

?lk yar?da at?lan toplam puan say?s? (1 - ev sahibi tak?m kazan?r; 2 - deplasman tak?m? kazan?r)

?lk Yar? Handikap?

Handikap puanlar? oyunun ilk yar? skoruna eklenir ve kazanan bu ilavelerle kazanan tak?md?r (1 - ev sahibi tak?m kazan?r; 2 - deplasman tak?m? kazan?r)

1. Yar? Kazanma Marj?

?lk yar? sonunda her iki tak?m?n att??? say?lar aras?ndaki fark?n tahmini (1 - ev sahibi tak?m kazan?r; 2 - deplasman tak?m? kazan?r)

X Say?s? ?çin Bahis

Maçta X Say?s?n? ilk hangi tak?m?n alaca??n?n tahminidir (1 - ev sahibi tak?m kazan?r; 2 - deplasman tak?m? kazan?r)

En Çok Say? Alan Çeyrek

Maç?n en çok say? at?lan çeyre?inin tahminidir (her iki tak?m toplam?). Toplamda en yüksek toplam puan?n ayn? oldu?u iki veya daha fazla çeyrek olmas? durumunda; Kazanan sonuç "E?ittir" bahis seçimi oldu?undan beraberlik kurallar? uygulanmaz. (1., 2., 3., 4., e?ittir)

Uzatmalar Dahil Ev Sahibi Tak?m? Toplam Say?

Ev sahibi tak?m?n uzatma süreleri dahil maçta ataca?? toplam say?n?n tahminidir (üst/alt)

Uzatmalar Dahil Deplasman Tak?m? Toplam Say?

Deplasman tak?m?n?n uzatma süreleri dahil maçta ataca?? toplam say?n?n tahminidir (üst/alt)

Top