Jackpot Betfirst Casino Betfirst Casino

Algemene voorwaarden (Terug)

Wanneer je je op betFIRST Casino registreert, aanvaard je eveneens de algemene voorwaarden van de Sportweddenschappen van betFIRST die je via deze link kunt raadplegen.


B&M NV biedt op de website casino.betfirst.be kansspelen aan.


B&M NV is in het bezit van een Belgische exploitatievergunning, waardoor ze in België legaal online kansspelen kan aanbieden.


De deelname aan deze spellen wordt geregeld door deze overeenkomst.


B&M NV vraagt u om dit document aandachtig door te nemen alvorens de Algemene Voorwaarden, die een bindende overeenkomst tussen B&M VN en de gebruiker vormt, te accepteren. Door op "Ik ga akkoord" te klikken, bevestigt u dat u deze overeenkomst heeft gelezen en dat u ermee instemt u te zullen houden aan deze voorwaarden, alsook aan de voorschriften en gedetailleerde instructies van de software en de kansspelen. U erkent dat u zich in het bijzonder zal houden aan ons privacy-beleid, ons beleid inzake opnames en kansengelijkheid, zoals omschreven in deze overeenkomst en de eventuele updates. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, klik dan niet op "Ik ga akkoord" en stop onmiddellijk met het raadplegen van de gehele website www.betfirst.be, met het downloaden, installeren of gebruiken, op welke wijze dan ook, van de software en verwijder de software van uw computer.


Indien u twijfels hebt betreffende uw rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact op met een advocaat in uw rechtsgebied. Het is belangrijk dat u zich informeert over de in uw land geldende wetten alvorens u in te schrijven. In de veronderstelling dat één van de kansspelen die worden aangeboden door B&M NV niet voldoet aan de geldende wetgeving in uw land, kan B&M NV in geen geval aansprakelijk worden gesteld.


1. INTRODUCTIE

B&M NV is een anonieme vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot (België), Leeuw Van Vlaanderenlaan 15, ondernemingsnummer KBO 0437.057.848. Ze is houder van een vergunning B naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen van klasse II. Met deze vergunning verkrijgt zij een vergunning B+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van een virtuele speelhal van klasse II door middel van een softwareprogramma.

B&M NV is eigenaar en verantwoordelijke van de website die toegankelijk is via de URL: https://betfirstcasino.be. Vanaf deze website hebben spelers toegang tot de virtuele speelhal.

2. DEFINITIES

De onderstaande woorden en termen, wanneer gebruikt in deze overeenkomst, zullen de hieronder opgegeven betekenis hebben, tenzij de context duidelijk anders impliceert.

- B&M NV : exploitant van online spellen, die via de website https://betfirstcasino.be diensten voor online kansspelen aanbiedt.

- AG: Algemene Gebruikersvoorwaarden van de site.

- Gebruikersaccount: de gebruikersaccount is een persoonlijk account geopend door een klant (de "Speler") die deze persoon, volgens de voorwaarden in deze overeenkomst, toegang verleent tot de Software voor de online kansspelen.

- Overeenkomst: alle clausules die zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden alsook alle voorschriften en gedetailleerde instructies van de Software en de kansspelen die beschikbaar zijn op de website.

- Speler: verwijst naar elke persoon van 21 jaar of ouder, die zich heeft ingeschreven op de website en die beschikt over een gebruikersaccount.

- Software: verwijst naar alle programma's, bestanden en gegevens of elke andere inhoud op de website www.betfirst.be en betfirstcasino.be (de "Site") of afgeleide inhoud die de Speler in staat stelt om deel te nemen aan de online spelen.

- Naam van de gebruiker en wachtwoord: de naam van de gebruiker en het wachtwoord dat de Speler heeft gekozen bij zijn inschrijving op de online spelwebsite.

- Wij: B&M NV

- Site: verwijst naar de website die beschikbaar is onder de URL www.betfirst.be / betfirstcasino.be en elke andere site die toegankelijk is via links en/of elke andere toegang.

- U: de Speler en, in het algemeen, elke gebruiker van de Software.

- De Partijen: verwijst naar de gebruiker van de Software en B&M NV.

3. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Deze Overeenkomst regelt de toegang tot de Software en de deelname aan de online spelen die, gratis en/of tegen betaling, beschikbaar zijn op de Site en waarvoor B&M NV opereert onder de bevoegdheid van de Belgische Kansspelcommissie.

4. TOEPASSINGSGEBIED EN AFDWINGBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST

4.1 TOEPASSINGSGEBIED

De Overeenkomst vormt, samen met de gedetailleerde voorschriften en instructies over de Software en de kansspelen van B&M een onverbrekelijk samenhangend contract. Dit geheel vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen over de inhoud van de overeenkomst tussen hen. Daarnaast vervangt dit geheel alle overeenkomsten die eerder zijn gesloten door de Partijen. Het is van toepassing op alle toegang tot de Software en elke deelname van de Speler vanaf het ogenblik van zijn inschrijving.

De toepassing van deze Overeenkomst is een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen u en B&M NV. Daarom kan er enkel van deze voorwaarden worden afgeweken als deze op voorhand schriftelijk werden goedgekeurd. De Speler kan op geen enkele manier aanspraak maken op de toepassing van andere voorwaarden, welke dan ook, dan de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden die de volledige overeenkomst vormen die de Speler bindt aan B&M NV.

Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en verbinden ons ertoe om, in dat geval, de Spelers via de Site op de hoogte te brengen van de nieuwe versie en de datum van inwerkingtreding. Hierbij wordt altijd datum vermeldt waarop de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het laatst werden bijgewerkt. Indien deze datum niet is aangepast wanneer de Speler de welkomstpagina van de Site met behulp van zijn browser "vernieuwt", zal geen enkele wijziging die werd aangebracht na de datum die op de Site wordt weergegeven, bindend zijn.

Als de datum van de Algemene Gebruiksvoorwaarden na het vernieuwen van de welkomstpagina is aangepast, vervangt de nieuwe versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden de oude versie en zal deze regeren over alle toekomstige deelnames van de Speler, vanaf hun publicatie.

De Partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend zullen worden beheerst door de Algemene Gebruiksvoorwaarden, met uitsluiting van alle voorwaarden die beschikbaar zijn op een referentiewebsite, al dan niet van B&M NV of die verwijst naar de Site van B&M NV.


4.2. AFDWINGBAARHEID

Elke deelname van de Speler aan het Spel dat wordt aangeboden op de Site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de Overeenkomst door de Speler, zonder dat deze aanvaarding wordt geconditioneerd door een handgeschreven handtekening van de Speler. Overeenkomstig de richtlijnen 1999/93/EC van 13 december 1999 en 2000/31/EC van 8 juni 2000 en de nationale wetgeving tot omzetting ervan in de lidstaten, wordt er in het bijzonder opgemerkt dat de inschrijving van de Speler zoals nauwkeurig weergegeven in artikel 5 van de Overeenkomst, dit wil zeggen wanneer de Speler het vakje voor "IK HEB DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELEZEN EN GA HIERMEE AKKOORD" heeft aangevinkt, wordt beschouwd als een elektronische handtekening.

Deze elektronische handtekening heeft, tussen de Partijen, dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening; ze is het bewijs dat de Speler kennis heeft genomen van de Overeenkomst, van zijn toestemming voor zijn inschrijving en zijn instemming met de Overeenkomst die als een gevolg daarvan dus afdwingbaar is; ze geeft bovendien ook uiting aan de goedkeuring van de Speler wat betreft de invorderbaarheid van verschuldigde bedragen op grond van deze inschrijving en van alle verschuldigde bedragen die voortvloeien uit de deelname van de Speler aan de spellen die worden aangeboden op de Site.


4.3. PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.3.1 Wij behouden ons het recht voor om bepaalde persoonlijke informatie aan te vragen om uw Account aan te maken. Deze gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer, taal, valuta, Rijksregisternummer en paspoort- of identiteitskaartnummer. Gebruikers moeten ook een gebruikersnaam aanmaken en een wachtwoord kiezen.

4.3.2 Informatie die door de gebruiker is verstrekt, moet juist en actueel zijn. Gebruikers hebben op eender welk ogenblik toegang tot hun account om daar hun persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld het adres, aan te passen. Dit kan gewijzigd worden in het gedeelte “Mijn Account” van de website of door contact op te nemen met de Klantenservice via [email protected]. Gebruikers kunnen ook op eender welk moment creditcardgegevens verwijderen en/of een nieuwe kaart registreren. Gebrek aan informatie betreffende zulke wijzigingen zal leiden tot de afwijzing van betalingen door de bank van de gebruiker, de spaarbank of de uitgever van de creditcard en wij zijn niet aansprakelijk voor de annulering van dergelijke betalingen wanneer de juiste persoonlijke gegevens niet zijn verstrekt. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf te beschermen tegen verlies of diefstal van de creditcard en om in geval van verlies of diefstal van de kaart onmiddellijk contact op te nemen met de Klantenservice. Houdt u er rekening mee dat er geen wijzigingen mogen worden aangebracht aan de voornaam, achternaam en geboortedatum die bij registratie zijn opgegeven, tenzij voldoende bewijs wordt overlegd en alle overige persoonlijke gegevens wettelijk zijn aangepast in overeenstemming met de wetten van het land waar u woont.

4.3.3 De gekozen gebruikersnaam mag niet obsceen, bedreigend, racistisch, kwetsend, vernederend, lasterlijk of in strijd met intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een derde partij zijn. Als wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat de gekozen gebruikersnaam ontoereikend is, behouden wij ons het recht voor om de gebruikersnaam af te wijzen en het gebruik ervan op eender welk ogenblik te voorkomen zonder dit bij de gebruiker aan te kondigen.

4.3.4 Gebruikersnamen en wachtwoorden mogen niet worden bekendgemaakt aan derde partijen en de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd nadat door een derde partij toegang tot de Dienst is verkregen. Alle door een derde partij uitgevoerde handelingen die in strijd zijn met deze AGV zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

4.3.5 In het geval van een verloren of vergeten wachtwoord, of als de gebruiker vermoedt dat een derde partij toegang heeft tot zijn account, dient de gebruiker B&M NV onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.3.6 Vijf incorrecte ingaves van een gebruikersnaam en wachtwoord zullen om veiligheidsredenen leiden tot een tijdelijke opschorting van de Gebruikersaccount. B&M NV behoudt zich het recht voor om een officieel identificatiedocument met een foto (kopie van een Identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) aan te vragen voordat het account geheractiveerd wordt.

4.3.7 B&M NV kan op eender welk moment de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van de Account wijzigen en de gebruiker van alle aanpassingen op de hoogte brengen door gebruik te maken van de contactgegevens die ten tijde van de registratie zijn verstrekt.

4.3.8 B&M NV waarborgt de volledige veiligheid van uw persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang. De gebruiker is desalniettemin als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord om toegang door derde partijen te voorkomen.

4.3.9 De informatie die door de gebruiker is verstrekt is strikt vertrouwelijk en zal door B&M NV worden gebruikt en, indien nodig, door één of meerdere van de groepen binnen het bedrijf. Dit kan het geval zijn voor het opzetten of het beheren van de Gebruikeraccount, om profielen van klanten te verzamelen en om u de mogelijkheid te geven van de diensten die op de website beschikbaar zijn gebruik te maken.

4.3.10 De informatie die door de gebruiker is verstrekt is strikt vertrouwelijk, het is desalniettemin de verantwoordelijkheid van B&M NV om noodzakelijke gegevens als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek aan rechterlijke instanties te verstrekken.

4.3.11 Persoonlijke informatie wordt door B&M NV gebruikt om de Gebruikersaccount aan te maken en te beheren. B&M NV kan deze gegevens ook voor commerciële doeleinden gebruiken, zolang de gebruiker op moment van inschrijving op de Site niet nadrukkelijk heeft aangegeven hier tegen te zijn. Als de gebruiker ermee instemt, kan B&M NV de gegevens van de gebruiker gebruiken om directe marketinge-mails en sms-berichten omtrent nieuwe producten en/of aanbiedingen, waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren, te versturen, alsook aanbiedingen van ons of een ander bedrijf in de Groep. De gebruiker ontvangt deze aanbiedingen vanaf de dag van registratie. De gebruiker kan ervoor kiezen zich uit te schrijven door contact met onze klantenservice op te nemen via [email protected].

4.3.12 Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens gelieve de pagina met ons Vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen.

5. REGISTRATIE

5.1 AANMAKEN VAN EEN GEBRUIKERSACCOUNT

De toegang tot de Software en de deelname aan de spellen die worden aangeboden op de Site is voorbehouden voor Spelers die zich eerst op een geldige manier hebben ingeschreven op de Site door het inschrijvingsformulier op de Site in te vullen. Voor deze inschrijvingsprocedure moet de Speler zich verplicht identificeren door zijn gebruikersnaam, e-mailadres, een wachtwoord en verdere persoonlijke informatie op te geven.

De Speler verbindt zich er bij zijn inschrijving toe om juiste en volledige informatie te bieden en deze up-to-date te houden; het is bijgevolg verboden om bij de inschrijving informatie op te geven die onjuist is of strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, om de identiteit aan te nemen van een derde of een gebruikersnaam te kiezen die verwarring kan veroorzaken met een andere speler.

Het is verboden om meerdere gebruikersaccounts aan te maken, onder meer vanaf dezelfde computer of vanaf verschillende computers en/of dezelfde internettoegang. De gebruikersaccount is persoonlijk en op naam van de Speler en kan op geen enkele wijze aan een derde worden overgedragen, zelfs niet gratis.

De spellen die worden aangeboden op de Site zijn voorbehouden voor de Spelers, fysieke personen, van 21 jaar of ouder.

Om het statuut van Speler te kunnen krijgen, dient de gebruiker aan de volgende voorwaarden te voldoen: *Een fysieke persoon zijn; *Ten minste 21 jaar oud zijn;  *Niet uitgesloten zijn door de Kansspelcommissie en/of door de geldende wetgeving in zijn land;

Conform de geldende Belgische wetgeving is het spelen van de spellen die worden aangeboden op de site www.betfirst.be verboden voor rechters, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten buiten de uitoefening van hun taken.

Door het aanmaken van een account op de site www.betfirst.be, conform de procedure beschreven in artikel 5.2 van de huidige algemene voorwaarden, verklaart de Speler op erewoord dat hij geen beroep uitoefent dat in strijd is met de bepalingen van dit artikel.

* Rechtsbekwaam zijn en geldig instemmen met deze Overeenkomst.

De inschrijving is voorbehouden voor gebruikers die volledig rechtsbevoegd zijn op grond van de geldende wetgeving in hun land van verblijf. Het is voor Spelers die, om welke reden dan ook, zijn onderworpen aan een beschermingsmaatregel, bijvoorbeeld onder voorlopig beheer geplaatst, of die, voor welke reden dan ook, niet mogen deelnemen aan spelen, loterijen, casino's, verboden om zich in te schrijven voor de Spellen. In alle gevallen kan een persoon die onbekwaam is in de zin van artikel 1123 en volgens het Belgisch Burgerlijk Wetboek, zich op geen enkele manier inschrijven voor of deelnemen aan de Spellen.

Het aanvaarden van de huidige algemene voorwaarden door het vakje "IK HEB DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELEZEN EN GA HIERMEE AKKOORD" aan te vinken verklaart de Speler te voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.

De informatie die wordt opgegeven bij het aanmaken van een gebruikersaccount moet waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig zijn en door de Speler worden bijgewerkt.  De Speler verbindt zich ertoe om B&M NV binnen een termijn van dertig (30) dagen op de hoogte te stellen van iedere wijziging in de gegevens die hij bij zijn inschrijving heeft opgegeven. Als blijkt dat de voorgenoemde inschrijvingsvoorwaarden niet/niet meer worden nageleefd of als de opgegeven informatie niet of niet meer correct/oprecht/volledig/actueel is, behoudt B&M NV zich het recht voor om de toegang tot de Software te weigeren, het openen van een gebruikersaccount te weigeren en de Gebruikersaccount van de Speler te sluiten conform artikel 8 van deze Overeenkomst.


5.2 INSCHRIJVINGSPROCEDURE

De inschrijvingsprocedure die in dit artikel wordt beschreven maakt het mogelijk om een Gebruikersaccount te openen.

Het inschrijven gebeurt volgens deze opeenvolgende stappen:

Stap 1: Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker

Een invulformulier is beschikbaar voor de gebruiker op het volgende adres:

https://betfirstcasino.be

Alle velden moeten verplicht worden ingevuld, tenzij anders vermeld:

- Rijksregisternummer  - Paspoort- of ID-nummer - Achternaam - Voornaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteland - Geboorteplaats - Adres - Postcode - Plaats  - Land  - Mobiele nummer - E-mailadres - Bevestiging van het e-mailadres - Taal - Valuta

De naam, de voornaam, het rijksregisternummer, de geboortedatum en -plaats kunnen enkel worden gewijzigd door tussenkomst van de Klantendienst die wordt besproken in artikel 10.2.


Stap 2: Gebruikersnaam van de Speler

Eenmaal de persoonlijke gegevens werden verzameld aan het eind van stap 1, is er een tweede invulformulier beschikbaar om de gegevens op te geven waarmee de Speler zal worden geïdentificeerd door de Software en tijdens het verloop van de spellen beschikbaar op de Site. Alle velden moeten verplicht worden ingevuld, tenzij anders vermeld:

 Privé-login of pseudoniem - Wachtwoord - Bevestiging van het Wachtwoord

Stap 3: Verklaringen van de Speler

- De Speler wordt gevraagd om aan te geven of hij commerciële informatie wenst te ontvangen, zoals advertenties, van B&M NV of van haar partners.


Door het vakje "JA" aan te vinken geeft de Speler aan dat hij de voorgenoemde commerciële informatie wenst te ontvangen. - De gebruiker verklaart op erewoord:

- dat hij kennis heeft genomen van de Overeenkomst en akkoord gaat met alle voorwaarden;  - dat hij ten minste 21 jaar oud is.

Met een klik op de validatieknop wordt het formulier betreffende de verklaring op erewoord gecontroleerd. Indien gegevens vergeten of inconsistent zijn, verschijnt er een foutmelding. In dit geval wordt de inschrijvingsprocedure beëindigd.  Als alles in orde is, vervolgt de gebruiker de inschrijvingsprocedure met stap 4.


Stap 4: Validatie van de gebruikersaccount

Nadat de speler zich ingeschreven heeft, zal de opgegeven informatie gevalideerd worden door de Kansspel Commissie middels een Web Service-oproep van betfirst.  Als de speler bevoegd is om te spelen, dan zal de speler onmiddellijk toegang hebben tot zijn account.


5.3 TOEGANG, BEHANDELING EN BEHEER VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE SPELER

A. Toegang door de Speler

Overeenkomstig de geldende Europese en nationale bepalingen (2), heeft de Speler recht op toegang tot het dossier en het recht om de informatie met betrekking tot het gedeelte "Persoonlijke gegevens" onder "Mijn account" recht te zetten. Door op het tabblad "MIJN ACCOUNT" op de welkomstpagina van de Site te klikken, heeft de Speler op elk ogenblik toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

De Speler kan zijn wachtwoord wijzigen door het oude wachtwoord in te geven en vervolgens tweemaal (2) het nieuw gekozen wachtwoord in te geven. Alle andere aanpassingen vereisen de tussenkomst van de Klantendienst, zoals besproken in artikel 10.2.

Hij kan zijn recht tot het verwijderen van de informatie, die op hem betrekking heeft, toepassen door contact op te nemen met de Klantendienst besproken in artikel 10.2 of door een brief te sturen naar het adres van B&M NV dat wordt vermeld in artikel 1.

Elk verzoek tot het uitoefenen van het recht tot toegang en het verwijderen van informatie kan ook schriftelijk worden ingediend en moet zijn voorzien van de handtekening van de aanvrager, het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden, een bewijs van zijn identiteit. Dit verzoek moet per e-mail worden verzonden naar [email protected]. B&M NV zal binnen een termijn van maximaal één (1) maand na ontvangst reageren, mits het verzoek voldoende nauwkeurig is en alle benodigde elementen bevat om te reageren op het verzoek, anders zal B&M NV u vragen de ontbrekende gegevens te verstrekken.


B. Behandeling en gebruik van de persoonlijke gegevens van de Speler

Conform dezelfde hiervoor genoemde wettelijke bepalingen, is de behandeling van de persoonlijke gegevens die via de Site zijn verzameld het onderwerp geweest van een verklaring bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De verantwoordelijke voor de verwerking is B&M NV, die bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is geregistreerd als verantwoordelijke voor de behandeling van persoonsgegevens. De persoon die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens en voor het beantwoorden van de vragen van de Spelers over dit onderwerp, is bereikbaar op het adres [email protected].

Alle informatie onder de punten 5.1 en 5.2 is persoonlijk en vertrouwelijk. B&M NV verbindt zich ertoe om die gegevens aldus te behandelen.

De persoonsgegevens van de Speler zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers en dienstverleners (die contractueel aan een geheimhoudingsclausule zijn gebonden) van B&M, die de taak hebben om de Site te beheren of de diensten te verstrekken. De ontvangers van de gegevens zijn B&M NV, Sagevas NV en alle ondernemingen die er deel van uitmaken.

De interne diensten van B&M NV (die contractueel aan een geheimhoudingsclausule zijn gebonden) zullen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor het verwerken van de inschrijvingen en de deelnames van de Spelers aan de spellen, hun deelname aan de chatruimtes, het eventueel verzenden van nieuwsbrieven (indien en voorzover de Speler hiermee heeft ingestemd bij zijn inschrijving), of om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, in het bijzonder door brieven of e-mails met informatie of in het kader van het personaliseren van de Site en de goede werking van de spelen, de deelname van de Spelers aan de spellen en de chatruimtes op de Site en voor het eventueel verzenden van nieuwsbrieven, in functie van de keuze die de Speler heeft gemaakt bij zijn inschrijving.

B&M NV verbindt zich ertoe om geen persoonsgegevens, al dan niet gratis, over te dragen aan een derde partij, zonder afbreuk te doen aan de toestemming die de Speler heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens conform artikel 5.2.A, Stap 3. 

B&M NV kan, na het verkrijgen van de persoonlijke, voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Speler, alle of een deel van zijn persoonlijke gegevens doorgeven aan zijn contractuele partners ten behoeve van acquisitie en van met name commerciële acquisitie. De Speler heeft het recht om gratis en zonder kosten bezwaar te maken tegen het gebruik door B&M NV of haar commerciële partners van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en van met name commerciële marketingdoeleinden.

De Speler verklaart te zijn geïnformeerd en aanvaard dat B&M NV bovendien geconsolideerde statistieken aanbiedt met betrekking tot de Spelers, de spellen, de structuur van de uitwisselingen en informatie die op de Site wordt aangeboden aan partners. Deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

De Speler gaat ermee akkoord dat B&M NV , zowel op haar site als op die van haar partners, het pseudoniem van de Speler vermeldt wanneer hij een toernooi wint of een geldbedrag en/of een prijs in de wacht sleept.

Sommige pagina's van de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen of "web beacons" bevatten die worden gebruikt om het aantal bezoekers op de pagina te tellen. Deze web beacons kunnen worden gebruikt in samenwerking met bepaalde partners van B&M NV, in het bijzonder om de doeltreffendheid van bepaalde acties te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze beacons worden verkregen dienen enkel voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van bepaalde pagina's op de Site en dit om de Spelers nog beter van dienst te kunnen zijn. 

De Speler verklaart uitdrukkelijk dat hij hiermee instemt.

B&M NV behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt, over te dragen, ofwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ofwel op grond van een rechtelijke of administratieve beslissing. De Speler verklaart kennis te hebben genomen en gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden overgedragen aan de Kansspelcommissie, conform de wettelijke voorschriften.

Dit artikel kan niet worden gebruikt om de overdracht van de activiteiten van B&M NV aan een derde, te verhinderen.


C. Gegevensopslag

De persoonlijke informatie van de gebruiker wordt opgeslagen op de spelservers van B&M NV. Derden hebben geen toegang tot deze informatie, alleen de B&M NV dienstverleners (die contractueel aan een geheimhoudingsclausule zijn gebonden) hebben hier toegang toe.

Alle gegevens worden opgeslagen in versleutelde en beveiligde bestanden.  In het geval dat een derde toegang krijgt tot deze bestanden, zal B&M NV alles in het werk stellen om te zorgen dat de bestanden onleesbaar blijven.

Deze gegevens worden bewaard tot aan de beëindiging van de gebruikersaccount, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn om het bewijs van een recht of een overeenkomst vast te stellen, die door B&M NV kunnen worden bewaard gedurende een langere periode.

De gegevens kunnen voor de uitvoering van de dienst worden meegedeeld aan de dienstverleners van B&M NV.

In alle gevallen, in geval van stopzetting van een inschrijving na frauduleus gebruik van de spellen of de Site, behoudt B&M NV zich het recht voor om alle gegevens met betrekking tot de verwijderde account te bewaren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inloggegevens (pseudoniem, wachtwoord, IP-adres, contactgegevens) en de geschiedenis van zijn activiteiten (gespeelde wedstrijden, spelstatistieken, opnameverzoeken, ...).


D. Verantwoordelijkheid van de Speler 

Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens en in het bijzonder, zijn wachtwoord.

Het bewaren, het gebruik en het doorgeven van zijn inloggegevens gebeurt onder volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Speler. De Speler verklaart in het bijzonder dat hij is gewaarschuwd over de inherente onveiligheid van het gebruik van de functie van automatische opslag van de inloggegevens die zijn informaticasysteem kan bieden, en de gebruiker verklaart de volledige verantwoordelijkheid te dragen van het gebruik en de eventuele gevolgen van een dergelijke functie.

B&M NV adviseert gebruikers om hun persoonsgegevens niet mee te delen via e-mail of fax zonder dat B&M NV hier uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Het is aan de gebruiker om op voorhand goed na te gaan of B&M VN daadwerkelijk de zender is van deze verzoeken.

Elk gebruik van de inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door of met toestemming van de gebruiker. Bijgevolg kan B&M NV in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de gebruiker wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens en van de toegang tot de Site door derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De gebruiker blijft bijgevolg als enige verantwoordelijk wanneer het voor hem niet mogelijk is toegang te krijgen tot zijn account wanneer hij zijn Inloggegevens vergeten is (waarvoor herstelprocedures bestaan (art. 5.3)).

Elk onrechtmatig gebruik van de inloggegevens van de gebruiker moet zo snel mogelijk worden gemeld aan B&M NV zodat zij, na registratie van het beroep van de gebruiker, het nodige kan doen om de gevolgen van dit frauduleus gebruik te stoppen. Dit geldt ook als de Speler vermoedt dat een van zijn inloggegevens niet langer vertrouwelijk is. Kennisgeving door de Speler van dit onrechtmatig gebruik leidt op geen enkele manier tot een verplichting uit hoofde van B&M NV en doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, in de veronderstelling dat de Organisator er niet in slaagt om zich tegen de gevolgen van een dergelijk gebruik te beschermen.

B&M NV behoudt zich het recht voor om van de gebruiker te eisen dat hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord wijzigt als zij van mening is dat een van deze twee niet meer voldoet aan de veiligheid.  B&M NV behoudt zich ook het recht voor om de gebruiker, in overeenstemming met art. 8 van deze overeenkomst, tijdelijk of permanent de toegang te verbieden tot de Site met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord indien zij van mening is dat hiervan misbruik wordt gemaakt en meer in het algemeen in het geval van schending van deze overeenkomst.

B&M NV verwerpt in alle gevallen alle verantwoordelijkheden in het geval van misbruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord van een Speler. Verder is B&M NV in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van het niet aanpassen van het wachtwoord door de gebruiker.

6. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SPELLEN

6.1 NALEVEN VAN DE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE TOEGANG TOT EN DE DEELNAME AAN DE SPELLEN

De Speler verbindt zich ertoe om zich, op grond van zijn inschrijving, te houden aan de Belgische wetgeving alsook aan de geldende wetgeving in zijn land van verblijf. Hij verbindt zich ertoe om niet deel te nemen aan het Spel indien hij nog geen 21 jaar is, niet beschikt over juridische bekwaamheid, geen toestemming heeft om te spelen of als de wetgeving in zijn land van verblijf dit verbiedt of het onderwerp is van een speelverbod.

De Speler is gemachtigd om, op voorwaarde dat zijn inschrijving conform is aan artikel 5 van deze overeenkomst, gebruik te maken van de Site, de Software en de spellen voor niet-commerciële doeleinden. Dit recht wordt toegekend voor persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruik van de Software, met inachtneming van het naleven van deze Overeenkomst en in het bijzonder de volgende voorwaarden:

a. Alle informatie in het inschrijvingsformulier dat u heeft overgemaakt aan B&M NV is waar, oprecht, juist en volledig, en komt overeen met de gegevens vermeld op uw identiteitskaart en uw bankkaart gebruikt voor geldinleg en uitbetalingen.

b. De deelname aan de spellen gebeurt uitsluitend op afstand door middel van de Site en de inloggegevens van de Speler. De Site is toegankelijk via elk computertoestel, in het bijzonder een computer, een mobiele telefoon of elk ander medium waarmee u een internetverbinding tot stand kunt brengen (Smartphones, iPhones, iPod touch, spelconsoles, SmartTV enz.).

De Speler verklaart dat hij zich ervan bewust is dat de toegang tot de Site en zijn deelname aan de Spellen verondersteld dat hij beschikt over een internetverbinding waarmee hij toegang heeft tot de Site. Hij stelt B&M NV vrij van elke verantwoordelijkheid in het geval dat de toegang tot de Site en de deelname aan de Spellen onmogelijk is omwille van overmacht of het gebruik door de Speler van apparatuur die ontoereikend is of door een derde zo is geconfigureerd dat de Speler geen toegang heeft tot de Site.

De Speler garandeert aan B&M NV dat de gebruikte apparatuur vrij is van gebreken die de werking van de Site, de Software en de spellen beïnvloeden. Hij verbindt zich daarom toe om up-to-date antivirusprogramma's te gebruiken.

c. Het gebruik van de Software, de Site en de spellen wordt verleend voor persoonlijk gebruik door de Speler die zich op voorhand en naar behoren heeft geregistreerd. U kunt in geen geval toestemming geven aan een derde om uw account, uw wachtwoord of uw identiteit te gebruiken om toegang te krijgen tot de Software, de Site of de spellen. B&M NV aanvaardt geen enkele klacht betreffende enige activiteit uitgevoerd op uw account door een derde.

B&M NV is in geen enkel geval verantwoordelijk voor frauduleus gebruik of misbruik van een gebruikersaccount of voor gestolen debet- of kredietkaarten, zelfs als dit frauduleus gebruik of misbruik van de gebruikersaccount of de diefstal van de kaarten wordt gemeld aan B&M NV. Dit geldt ook als de Speler zijn wachtwoord vergeet of verliest.

De Speler blijft volledig verantwoordelijk voor het gebruik door een derde, die al dan niet toestemming kreeg van de Speler, van zijn software, zijn e-mailadres, zijn naam, zijn pseudoniem/gebruikersnaam en/of zijn wachtwoord en zijn bankkaartnummer. Hij zal voldoen aan de voorschriften van artikel 5.3.d van de huidige overeenkomst en zal B&M NV niet aansprakelijk stellen voor elk gebruik van zijn inloggegevens door een derde. De Speler verbindt zich ertoe om alle passende maatregelen te nemen om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Daarom zal hij er in het bijzonder voor zorgen dat hij zich uitlogt aan het einde van elke sessie.

De Speler verzekert er zich tevens van dat de links die hij gebruikt om deel te nemen aan het Spel, hem doorsturen naar de Site en in het bijzonder het webadres www.betfirst.be. Elke deelname aan de spellen buiten de Site, en in het bijzonder via een ander webadres dan www.betfirst.be wordt beschouwd als niet-bestaande; de Speler zal B&M NV niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen daarvan.

d. B&M NV behoudt zich het discretionair recht voor om elke weddenschap of inzet die door de gebruiker of door middel van zijn gebruikersaccount wordt uitgevoerd, te beperken of te weigeren.

e. De Speler verbindt zich ertoe om geen enkel gedrag te vertonen dat schade kan toebrengen aan de reputatie van B&M NV, de Site, de Software, de spellen of andere Spelers of afbreuk kan doen aan de goede werking van de Software, de Site en de spellen.

Hij verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze de instrumenten van de voorgestelde spellen te wijzigen of trachten te wijzigen, met voornamelijk als doel de resultaten ervan of enig element dat bepalend is voor de uitkomst van een spel en de winnaars van een spel, te beïnvloeden.

De Speler garandeert dat hij de stochastische berekening (de martingale) of enige software die zou zijn voorzien van kunstmatige intelligentie met betrekking tot het gebruik van de Software of de spellen, niet zal proberen te gebruiken. In het geval dat B&M NV redelijkerwijs van oordeel is dat u de instrumenten van de aangeboden spellen heeft gewijzigd of heeft trachten te wijzigen, een martingale of een product voorzien van kunstmatige intelligentie heeft gebruikt of heeft trachten te gebruiken, behoudt B&M NV zich het recht voor uw account onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren, het op uw gecrediteerde bedrag niet terug te storten en u de toegang tot alle andere internetsites, de diensten en software die B&M NV zou aanbieden, te verbieden, en dit alles zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook.

Bovendien en meer in het algemeen verbindt de Speler er zich toe om: 

- door middel van welke procedure of instrumenten dan ook, af te zien van elke vorm van manipulatie van de Site, de Software of de spellen om de winstkansen van zichzelf of van andere Spelers of het verlies van andere Spelers te beïnvloeden;

- geen robots, onderzoeksprogramma's of andere manuele of automatische procedures te gebruiken om de structuur of de voorstelling van de Site, de software of de spellen te achterhalen, te indexeren, op te slaan, te registreren of te reproduceren; 

- de toegang van andere Spelers tot de Site, de software en de Spellen niet te beperken, onrechtmatig toe te eigenen of te verbieden, door middel van welke procedures of instrumenten dan ook, onder meer door het gebruik van software, piraterij, misbruik of het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de Site; 

- de Site, de Software of de spellen, hun volledige of gedeeltelijke inhoud, niet te gebruiken voor illegale doeleinden of ten nadele van de belangen van B&M NV, andere Spelers of derden. 

f. De Speler verklaart en garandeert dat hij de regels van de kansspelen op de Site heeft gelezen, volledig begrijpt en accepteert. 

De Speler verklaart in het bijzonder dat hij zich ervan bewust is dat het mogelijk is dat hij geen winst behaalt of zelfs geld verliest bij het spelen van de kansspelen beschikbaar op de Site, en gaat hiermee akkoord. Hij verbindt zich ertoe om als enige de gevolgen te dragen van elk financieel verlies en doet afstand van zijn rechtsmiddelen, uit dien hoofde, ten aanzien van B&M NV. Dit is met name het geval wanneer de Speler erin slaagt om op eigen initiatief of als gevolg van een storing op de site, een verlies te lijden dat groter is dan het verlies per uur geregulariseerd door de Kansspelcommissie. 

De Speler verklaart en garandeert aan B&M NV dat de gelden die hij gebruikt om op de Site te spelen niet van illegale oorsprong zijn en verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken met het doel geld over te dragen of een onwettige of frauduleuze activiteit of enige verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van geld) uit te voeren, overeenkomstig de wetten van alle rechtsgebieden waartoe hij behoort. 

De Speler kent ook aan B&M NV het recht toe om op eender welk ogenblik een bewijsstuk te vragen van de inleg van een klant voor alle andere betalingen (bijv. een betalingsbewijs van Click2Pay, Moneybookers en Neteller). B&M NV behoudt zich het recht voor om zonder enige reden het bankrekeningnummer van haar klanten te vragen.

g. U garandeert dat u de door B&M NV genomen veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van de maatregelen betreffende de inschrijving, niet zult forceren of trachten te forceren of op welke wijze dan ook zult omzeilen. 

De gebruiker verbindt zich ertoe de website, evenals elk ander hieraan verbonden en/of hierin geïntegreerd element, zoals met name: hyperlinks, software, gegevensbanken, redactionele inhoud, grafische kaart..., te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Overeenkomst, uitsluitend voor de niet-commerciële doeleinden van de spellen aangeboden door B&M NV. Indien B&M NV de minste twijfel heeft over de naleving van deze clausule, behoudt B&M NV zich het recht voor uw account onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren, het op uw account gecrediteerde bedrag niet terug te storten en u de toegang te verbieden tot al de andere Internetsites, de Dienst en de Software die B&M VN zou bieden, zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook.

h. De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat elk geldbedrag op zijn gebruikersaccount geen interest kan opbrengen; hij garandeert dat hij hiervoor geen klacht zal indienen, ongeacht de periode dat het geld gekoppeld blijft aan zijn Gebruikersaccount. 

i. De Speler verbindt zich ertoe om niet deel te nemen aan de spellen met een gebruikersaccount van een andere speler of door gebruik te maken van dezelfde computer en/of dezelfde internetverbinding als een andere Speler. 

Hij garandeert dat hij geen misbruik zal maken van de mogelijkheid om meerdere accounts per Speler te openen. Elke Speler heeft de toestemming om één enkele spelersaccount te openen.

Indien B&M NV ontdekt dat een klant meer dan één account bezit, behoudt B&M VN zich het recht voor om alle accounts van de gebruiker te blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot, alle transacties verbonden aan de gebruikersaccounts, tot het probleem volledig is opgelost.

j. De Speler is verplicht om aan al zijn eventuele fiscale verplichtingen te voldoen. Hij is als enige en volledig verantwoordelijk en verplicht voor wat betreft de inschrijving, de betaling en de boekhoudkundige verwerking van belastingen en elke andere taks of uitzonderlijke taks die u wettelijk verschuldigd zou zijn aan elke betrokken overheid in geval u winsten realiseert.

k. De Speler verbindt zich ertoe om niet, zonder toestemming van B&M NV, te verwijzen naar de Site, de Software of de spellen, op welke drager dan ook en zich, in het bijzonder, te onthouden van elke vorm van publiciteit, bijvoorbeeld door het invoegen van hyperlinks of door het versturen van ongewenste e-mails of berichten naar Spelers of derden.

l. De Speler verbindt zich ertoe om geen informatie te verzamelen over de Spelers of meer in het algemeen over alle derden die de Site www.betfirst.be raadplegen.

m. De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat B&M NV de inhoud van de Site, de Software en de spellen kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Hij verbindt zich er bijgevolg toe om kennis te nemen van dergelijke wijzigingen van zodra B&M NV dit meedeelt.

n. De Speler kan vrij toegang krijgen tot en deelnemen aan de chatruimtes die hem worden aangeboden op de Site (real time chatten, forum), mits het in acht nemen van de huidige wetgeving en deze Overeenkomst.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de basisregels van goed gedrag, beleefdheid en hoffelijkheid te respecteren en dient in het bijzonder:

- Hoffelijk en vriendelijk te blijven tegenover zijn gesprekspartners;

- Persoonlijke aanvallen te vermijden;

Meer in het bijzonder geldt voor het forum: 

- niet meerdere keren dezelfde boodschap plaatsen bij verschillende onderwerpen/forums (spammen);

- de moeite nemen om de functie "Zoeken" te gebruiken alvorens een nieuw onderwerp te creëren dat mogelijk al bestaat op het forum.

Het is de Spelers uitdrukkelijk verboden om berichten met een haatdragend, racistisch, antisemitisch, xenofoob, homofoob, lasterlijk karakter of die schadelijk zijn voor de openbare orde en de goede zeden of meer in het algemeen denigrerende of beledigende berichten, te verspreiden, te propageren, of bij te dragen aan de verspreiding ervan op welke drager dan ook, met inbegrip van de chatrooms, die betrekking hebben op de Spelers, de Site, het Spel of de Organisator.

Eveneens verboden op de chatruimtes zijn berichten die in strijd zijn met de geest van de Site, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, berichten die een bepaalde politieke of religieuze stellingname of mening inhouden, ongewenste, overdreven of misplaatste berichten, berichten die andere Spelers misleiden over de spelregels of door de naam aan te nemen van andere personen en meer in het bijzonder door zich voor te doen als een werknemer, medewerker, partner of partner van B&M NV of enige andere vennootschap van de Groep Sagevas waar zij deel van uitmaakt, als moderator of beheerder.

Evenzo is het voor de gebruiker verboden om zich voor te doen als een andere gebruiker of een beroemdheid of om te communiceren onder een valse naam, een valse hoedanigheid of een vals pseudoniem, noch te liegen over zijn meer- of minderjarigheid. Het is eveneensverboden om enige inhoud op wat voor wijze te downloaden, weer te geven of door te geven die computervirussen of enige andere code of software bevat, ontworpen om de normale werking of de functies van de Site, de Software of de Spellen te hinderen, te vervalsen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

B&M VN behoudt zich het recht voor om berichten op forums en in chatruimtes, of enige andere berichten, die in strijd zijn met deze bepalingen, te verwijderen. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Speler alleen verantwoordelijk is voor de inhoud van de berichten die hij post op de discussieforums. B&M NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, in het bijzonder voor het illegale karakter van de inhoud ten opzichte van de geldende wetgeving, enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van geplaatste inhoud, die via instant messaging of enige andere manier is overgedragen via de Chatruimtes of de forums. In het geval dat de verantwoordelijkheid van B&M NV wordt gevraagd als gevolg van een tekortkoming door de gebruiker aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze bepaling of de wettelijke en reglementaire bepalingen van kracht, behoudt B&M NV zich het recht voor om de gebruiker te vervolgen.

6.2 OPNAMEVERZOEKEN 

Onder voorbehoud van de naleving van de bepalingen in deze Overeenkomst, verbindt B&M NV zich ertoe om op eerste verzoek van de Spelers hun aanvraag tot opname van de winst uit te voeren, op voorwaarde dat het saldo op zijn gebruikersaccount positief is.

Alle opnameverzoeken zullen binnen 48 uur nadat ze door de gokwebsite zijn goedgekeurd worden uitgevoerd. Wees er echter van op de hoogte dat het een aantal extra dagen in beslag neemt (verwerkingstijd door de bank) voordat uw winst beschikbaar zal worden gemaakt. Gelieve ervoor te zorgen dat u ons van alle benodigde informatie betreffende de validatie van uw betaling hebt voorzien.

Spelers hebben verschillende online methodes tot hun beschikking om winst op te nemen. Voor het aanvragen van een opname hebben spelers de keuze uit de volgende methodes: HiPay, Skrill (voorheen Moneybookers) en Overboekingen.

Om uw winst op uw Skrill-account te ontvangen, dient u ten minste één storting te hebben gemaakt middels desbetreffende elektronische portemonnee.

B&M NV geeft alleen opdracht tot uitbetalingen naar accounts waarvan stortingen zijn gemaakt. Alle opnameverzoeken naar andere accounts worden goedgekeurd naar oordeel van B&M VN, die zich het recht voorbehoudt om zulke aanvragen, zonder achterliggende reden uit te hoeven leggen, af te wijzen. 

B&M NV zal een opnameverzoek van een speler alleen bevestigen nadat de identiteit van de speler en de spelersaccount zijn geverifieerd en nadat is nagegaan of de speler geen uitstaande schuld heeft bij B&M NV. Ieder opnameverzoek moet ondersteund worden door verificatie van de gebruiker. Wij zullen aanvullende controles uitvoeren op uitbetalingen die boven de €1.000 uitkomen of geaccumuleerde uitbetalingen die boven de €2.330 uitkomen en behouden ons het recht voor om tevens aanvullende verificaties uit te voeren in geval van lagere uitbetalingen. Zulke verificaties kunnen bijvoorbeeld een verzoek om kopieën van het paspoort en/of kopieën van gas-, water- of elektriciteitsrekeningen van de gebruiker omvatten.

B&M NV zal op reguliere opnameverzoeken geen verwerkingskosten aanrekenen. Vergoedingen voor niet-standaard opnames zoals met Click2Pay of Skrill zullen rechtstreeks van de account van de gebruiker worden afgeschreven. Deze kosten kunnen afhangen van factoren zoals de valuta die op de gebruikersaccount wordt gebruikt of de woonplaats van de gebruiker. Niettegenstaande het voorgaande, is het mogelijk dat uw bank of de betaalmethode die u gebruikt transactiekosten van uw account afschrijft. Dergelijke kosten hangen niet van ons af en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor deze kosten. Mocht u meer informatie nodig hebben, gelieve contact met de klantenservice op te nemen.

In het geval de accountinformatie van de gebruiker niet overeenkomt met de betaalinformatie, behoudt betfirst zich het recht voor om bewijs op te vragen of een opnameverzoek af te wijzen.

Opnames die op onze website beschikbaar zijn, zullen worden uitgevoerd vanaf uw account zonder bijkomende kosten van B&M NV. Houdt u er echter rekening mee dat uw bank voor opnames van uw rekening, een vergoeding in rekening kan brengen. Mocht u meer informatie nodig hebben, gelieve contact met de klantenservice op te nemen.

Gelieve erop te letten dat slechts één account per persoon is toegestaan.

Elke speler die niet aan onze algemene gebruiksvoorwaarden voldoet, loopt het risico dat hij zijn winst niet ontvangt en kan zelfs van B&M NV worden uitgesloten.

B&M NV behoudt zich het recht voor om alle opnames via dezelfde betalingsmethode uit te betalen als die de speler gebruikt om stortingen te maken. Ongeacht het bovenstaande, zal B&M NV het exclusieve recht hebben om, naar eigen goeddunken, alle winst naar alle spelers uit te betalen middels de betalingsmethode naar keuze.

Om mogelijke witwaspraktijken te vermijden, moeten Gebruikers die een storting maken op onze Website tenminste 20% van hun storting hebben ingezet in de laatste 12 maanden voor ze een uitbetaling kunnen aanvragen.

6.3 REGELS OMTRENT RESULTATEN GEREGISTREERD DOOR B&M NV 

In het geval van een verschil tussen het resultaat weergegeven op de Site en het resultaat dat met behulp elektronische servers via de Software, rechtstreeks of onrechtstreeks door B&M NV is geregistreerd, heeft dit laatste resultaat altijd voorrang.

De Speler erkent en aanvaardt dat enkel de elektronische bestanden van B&M NV gelden als bewijs.

Als gevolg daarvan worden enkel de gegevens en registraties die rechtstreeks of onrechtstreeks door B&M NV worden verkregen en/of bewaard, beschouwd als bewijs van de rechten en verplichtingen van B&M NV en de Speler, ongeacht het medium.

6.4 TRANSACTIES

Beheer van de gebruikersaccount door de Speler

Het gebruik van de gebruikersaccount door de Speler is strikt beperkt tot de deelname aan de online spellen die beschikbaar zijn op de Site. Er mag enkel geld op de gebruikersaccount worden gestort voor dit doeleinde, met uitsluiting van elk ander gebruik, bijvoorbeeld als bankrekening.

B&M NV verbindt zich ertoe om alle winsten die zijn behaald door de Speler uit te betalen, op voorwaarde dat hij zich houdt aan deze Overeenkomst.

De opname van de activa die beschikbaar zijn op de gebruikersaccount van de Spelers is afhankelijk van het bestaan en het behoud van een geldige gebruikersaccount. B&M NV behoudt zich tevens het recht voor alle informatie en documenten te vragen die zij nodig acht om stortingen of opnames goed te keuren.

De uitbetaling van geldsommen zal enkel door B&M NV worden uitgevoerd als de Speler geen openstaande schuld heeft bij B&M VN en nadat is gecontroleerd dat het spel correct is gespeeld, zonder bedrog, fraude, en dat geen softwarefout of menselijke fout heeft geleid tot ongeoorloofde winst of verlies voor een Speler. 

B&M NV houdt geen commissieloon of ander kosten in op stortingen of opnames, ongeacht de wijze van betaling. B&M VN behoudt zich daarentegen wel het recht voor om 15% administratiekosten te berekenen op transacties (opnames en stortingen) die niet zijn bedoeld om deel te nemen aan de spelen (in het bijzonder in het geval van opeenvolgende stortingen en opnames zonder inzet of elk misbruik van de gebruikersaccount, bijvoorbeeld).

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat, al naargelang de gebruikte betaalmethode, door de bank of betalingsbemiddelaar kosten in rekening kunnen worden gebracht. B&M NV kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De Speler is verplicht zich vooraf bij zijn financiële instelling of betalingsbemiddelaar te informeren naar mogelijke transactiekosten die hem kunnen worden aangerekend. 

De Speler verklaart dat hij zich ervan bewust is dat elke financiële transactie onderworpen is aan de gebruikelijke banktermijnen. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren dat alle informatie die nodig is om de transactie te valideren, werd doorgegeven aan B&M NV.

B&M NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van een storting op de bankrekening van een Speler die zou gehackt zijn.

Verantwoordelijkheid van de Speler 

B&M NV maakt gebruik van private/publieke encryptie om naar beste vermogen, de vertrouwelijkheid van het wachtwoord van de Spelers te verzekeren en om de toegang tot de Software en de spellen te beveiligen. De Speler is bijgevolg volledig verantwoordelijk voor de goede werking van zijn gebruikersaccount en de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord.

De Speler verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de betalingsmiddelen of de gebruikersaccount van een derde of van een andere Speler, zelfs niet als deze persoon daarmee instemt.

Hij verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen bezwaar te maken of zijn bank om welke reden ook opdracht te geven om betalingen die zijn verschuldigd aan B&M NV, te annuleren. Dit geldt ook voor alle bedragen die op zijn account zijn gecrediteerd met zijn debetkaart. Met andere woorden, verbindt de Speler zich er onherroepelijk en definitief toe om geen bezwaar te maken of geen betaling te weigeren van de bedragen verschuldigd aan B&M NV.

Bovendien verleent de Speler het recht aan B&M NV om op zijn gebruikersaccount, alle bedragen die hij ten onrechte heeft ontvangen als gevolg van fraude of een storing op de Site of de spellen, te innen.

De Speler gaat ermee akkoord om B&M NV schadeloos te stellen voor enig verlies dat ze zou lijden in verband met de betalingen of wanbetalingen door de Speler of oneigenlijk gebruik of misbruik van de gebruikersaccount.

Als B&M NV vermoedt dat een Speler niet de minimumleeftijd heeft om te spelen, zal zij het ingezette geld zo spoedig mogelijk terug betalen. Daarnaast zal de eventuele winst die de gebruiker heeft ontvangen, in beslag worden genomen totdat de gebruiker het onweerlegbare bewijs heeft geleverd dat hij wel de minimumleeftijd heeft om te spelen.

Verificatie

De Speler gaat ermee akkoord dat:

- B&M NV de kredietwaardigheid van een Speler controleert, met de hulp van financiële instellingen en dienstverleners van betalingen door derden, op basis van de informatie die door genoemde gebruiker wordt verstrekt op het moment van zijn inschrijving.

- B&M NV gebruik maakt van elektronische betaalprocessors van derden en/of financiële instellingen die de betalingen door de gebruiker voor het gebruik van de Site, de Software en de spellen, beheren.

- B&M NV de gebruikersaccount blokkeert van de Speler die wordt verdacht van fraude, bedrog of elk ander soort gebruik van de Site of de spellen dat in strijd is met deze Overeenkomst;

- B&M NV zich verzet tegen het gebruik van bepaalde debetkaarten die zijn gekoppeld aan illegale activiteiten, fraude, bedrog of het niet naleven van deze Overeenkomst.

- B&M NV ertoe wordt gebracht om aan de Speler details te vragen over zijn bankrekening en de financiële interacties die plaatsvonden in het kader van het gebruik van de Site op initiatief van de Speler.

B&M NV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik of misbruik van een gebruikersaccount of voor gestolen debet- of kredietkaarten, zelfs als dit frauduleus gebruik of misbruik van de gebruikersaccount of de diefstal van de kaarten wordt gemeld aan B&M NV.

6.5 VERANTWOORDELIJKHEID VAN B&M NV 

B&M NV verbindt zich er als toegewijde professional toe om alle maatregelen te treffen om de toegang tot de Site, de Software en de spellen te verzekeren.

B&M NV garandeert aan de Speler dat de Kansspelsoftware op Internet rechtvaardige kansen biedt door het gebruik van de Software Kansnummergenerator (RNG: Random Number Generator).

B&M NV streeft ernaar dat de Site, de Software en de spellen 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn.

Om verbinding te krijgen tot de Site, erkent en aanvaardt de Speler dat hij moet beschikken over de nodige hardware, software en een internetverbinding die compatibel zijn met de leveringsvoorwaarden van de spellen die worden aangeboden door de Site. Daarom adviseert B&M NV om gebruik te maken van Acrobat Flash Player en van de volgende onderdelen:

Hardware en besturingssysteem:

PC: Windows XP en latere versies

MacIntosh: Mac OS X en latere versies

Navigatiesoftware:

Iedere versie van Google Chrome met Javascript geactiveerd

MS Internet Explorer 8 en latere versies met Javascript geactiveerd

Mozzila Firefox 5.0 en latere versies met Javascript geactiveerd

Verbindingstype: Minimaal ADSL 512k.

Als de gebruiker niet beschikt over deze minimale configuratie loopt hij het risico dat hij geen gebruik kan maken van de online diensten van de Vennootschap.

De Speler is zich ervan bewust dat de toegang tot de Site, de Software en de spellen tijdelijk kan worden onderbroken of verhinderd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, upgrades en/of het actualiseren van de Site, de Software of de spellen, het herstellen hiervan als gevolg van piraterij of andere omstandigheden die buiten de controle vallen van B&M NV zoals:

- een storing in het internetnetwerk waardoor het goed verloop en/of de goede werking van een of meerdere spellen op de Site of meer in het algemeen, de toegang tot de Site, de Software en de spellen wordt verhinderd;

- een storing van de ontvangsapparatuur of de communicatielijnen;

- een routingprobleem;

- een virus of een elektronische bug, een afwijking of technische, materiële of softwarematige storing van welke aard dan ook.

B&M NV stemt ermee in alle redelijke maatregelen te treffen om storingen te voorkomen, in zoverre zij daarvoor aansprakelijk is. De Speler erkent en accepteert bijgevolg dat B&M NV niet aansprakelijk is voor eventuele niet-beschikbaarheid, opschorting of onderbreking van de Site of de Diensten.

B&M NV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongemak, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorzienbaar, met betrekking tot het gebruik van de Site, de Software of de spellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: 

- gederfde inkomsten, gemiste kansen, kosten voor het verkrijgen van vervangende diensten of technologieën;

- alle gevolgen van de voorgenoemde omstandigheden;

- alle gevolgen van een toevallige gebeurtenis of vergelijkbare omstandigheid.

B&M NV kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden ook buiten haar controle een of meer van de spellen of diensten pas werden gewijzigd, opgeschort of verwijderd. Elke ontwikkeling of wijziging van de inhoud van de Site kan resulteren in het bijwerken van de Site en / of tot tijdelijke niet beschikbaarheid van de Site. B&M VN kan daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

B&M NV behoudt zich eveneens het recht voor een of meerdere op de Site aangeboden spellen of diensten te onderbreken of te beëindigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij een reden of motief hoeft te geven. In dat geval kan B&M VN op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en kunnen de gebruikers geen aanspraak maken op een schadevergoeding van welke aard dan ook.

In het geval van een klacht van een Speler over de niet-beschikbaarheid van de Site, de Software of een spel, behoudt B&M NV zich het absolute recht voor om een schermafdruk te eisen, zonder dat dit verzoek B&M NV aansprakelijk maakt.

B&M NV kan op de Site eenvoudige links bieden naar andere websites van derden. In dergelijke gevallen worden de links enkel ter informatie aangeboden. B&M NV controleert de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden niet en bijgevolg vindt de toegang tot deze sites plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker en op eigen risico. B&M NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de rechtmatigheid of de beschikbaarheid van de sites van derden. De Speler erkent dat B&M VN op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door de toegang tot of het browsen op de sites van derden. B&M VN verbindt zich ertoe om sites van derden te verwijderen waarvan de onrechtmatige aard op enige wijze onder haar aandacht is gebracht, met name via een klacht per e-mail.

Ten slotte gaat de Speler er mee akkoord om B&M NV niet aansprakelijk te stellen voor schade of ongemakken, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorspelbaar, die de Speler of een derde persoon lijdt als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Site, de Software of de spellen, door een Speler of een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldelijk verlies, winstderving, verlies van gegevens of schade aan eigendommen of personen.

In ieder geval, als de aansprakelijkheid van B&M NV moet worden erkend, ongeacht het motief of de reden, met inbegrip van nalatigheid, enige schade of ongemakken, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorspelbaar, met inbegrip van opeenvolgende schade als gevolg van een verslaving aan de spellen (medische zorgen, verlies van werk, ziekenhuiskosten enz), zal het maximumbedrag van de schadevergoeding die kan worden geëist van B&M VN worden beperkt tot het laagste van alle volgende bedragen, alle oorzaken en alle schade samen;

1) het bedrag van de vergoedingen die zijn ontvangen door de B&M NV met betrekking tot de rekening van de betrokken speler in de loop van de drie maanden die voorafgaan aan de klacht; 

2) of een bedrag van €500 (vijfhonderd euro).

6.6. GEEN GARANTIE

In het geval van een fout in de systemen of communicatiemiddelen, ten gevolge van virussen of bugs in verband met betalingen of andere parameters of onderdelen van de software, zijn wij tegenover u of derden niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaven, verliezen of klachten veroorzaakt door deze fouten en wij behouden ons het recht voor om in het geval van dergelijke fouten alle spellen van de betreffende software en site te verwijderen en andere maatregelen te treffen om de fouten te herstellen, onder voorbehoud dat wij niet verplicht zijn om vervangende of vergelijkbare software en/of spellen te leveren. Wij zijn ook niet verplicht om inkomsten te betalen die zijn verkregen buiten het normale verloop van het spel, dat wil zeggen met name als gevolg van een bug van de spelsoftware, een bug van het platform, als gevolg van verduistering door een werknemer, als gevolg van softwarepiraterij of anderszins. Al deze inkomsten worden automatisch geannuleerd.

B&M NV is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalatigheid van de internetprovider of derden met wie u een overeenkomst heeft afgesloten om toegang te krijgen tot de dienst en/of software van B&M NV. In het geval van een geschil tussen de internetprovider en u, zal B&M NV niet betrokken worden bij vervolging en hebben dergelijke geschillen geen gevolgen voor de verplichting van de gebruiker in verband met de voorwaarden van deze overeenkomst.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1 Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten op materiaal of inhoud (waaronder, maar niet beperkt tot, software, data, applicaties, informatie, muziek, geluid, video's, afbeeldingen, logo's, symbolen, illustraties en ander materiaal of bewegende beelden) op de Site (“Inhoud”) zijn van ons of zijn door de eigenaren van de gebruiksrechten toegekend in ons voordeel als onderdeel van de Diensten. Gebruik van deze inhoud en de intellectuele eigendomsrechten, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden.

7.2 Het is de Speler met betrekking tot de Inhoud met name verboden om zich bezig te houden met de volgende verboden activiteiten: het verkopen, overhevelen, pachten, uitbesteden of de verrichting van een handeling waardoor derde partijen toegang krijgen, behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan; het veranderen, bewerken, wijzigen, herstructureren of aanpassen, op welke manier dan ook; het kopiëren, verspreiden, uitvoeren of proberen toegang tot de broncode te krijgen voor welk doel dan ook, om de Site voor onrechtmatige of illegale doeleinden of op enige wijze die niet strookt met deze Algemene Voorwaarden te gebruiken.

7.3 Als de Speler een verboden handeling begaat, is de Speler zelf verantwoordelijk voor alle schade, kosten en uitgaven die hieruit voortkomen.

7.4 Wij verlenen de Speler een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-toewijsbaar en persoonlijk recht om de Inhoud via een PC, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat, uitsluitend voor privé-doeleinden en niet-commerciële redenen en onder voorbehoud van strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te bekijken en gebruiken.

7.5 U kunt de Inhoud in een ongewijzigde vorm voor privé-gebruik op uw eigen PC, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat kopiëren, als en voor zover zo'n kopie vereist is voor het gebruik van onze Diensten of van de Inhoud en indien de kopie geautoriseerd is door de persoon die de eigenaar is van het auteursrecht.

U dient B&M NV onmiddellijk te informeren als u zich bewust bent van enig ongeoorloofd gebruik of het kopiëren van enige Inhoud of een deel van de Site of onbevoegde toegang tot de site of andere onbevoegde activiteiten, met inbegrip maar niet beperkt tot eventuele verboden activiteiten door een persoon (natuurlijk of rechtspersoon) in verband met de Diensten. U stemt ermee in om alle redelijke bijstand te verlenen voor elk onderzoek dat wij uitvoeren op basis van de door u verstrekte gegevens. De Speler verleent ons eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, wereldwijde toestemming om alle Inhoud die u, per e-mail of op andere wijze aan ons verstrekt, op de Site te reproduceren, over te dragen, te wijzigen, aan te passen en/of te bewerken in overeenstemming met wat volgens ons gepast is, zonder kennisgeving aan u, tenzij u in dergelijke communicatie anders hebt aangegeven.

8. SANCTIES IN HET GEVAL VAN HET NIET-NALEVEN VAN DE OVEREENKOMST OF DE GELDENDE WETGEVING

B&A NV behoudt zich het recht voor om, in het geval van het niet naleven van het Contract of de geldende wetgeving door de Speler, zijn gebruikersaccount op te schorten of af te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding.

Wordt ook beschouwd als een inbreuk die de opschorting of afsluiting van de gebruikersaccount rechtvaardigt:

- Het niet naleven van de inschrijvingsvoorwaarden: in het bijzonder, in het geval dat er niet/niet langer aan de inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan of dat de informatie van de Speler niet/niet langer exact/oprecht/volledig/actueel is.

Dit is ook het geval als aan de Speler een gokverbod is opgelegd.

- Misbruik van de procedure voor het openen van een account;

- Ongeoorloofd gebruik van de gebruikersaccount door de Speler, bijvoorbeeld wanneer de Speler de gebruikersaccount gebruikt als bankrekening;

- Alle fraude of onwettige activiteiten door de Speler of pogingen tot illegaal of niet door B&M NV geautoriseerd gebruik van de Site, de Software of de spellen, met inbegrip van het gebruik van de gebruikersaccount van een andere Speler (zelfs met zijn toestemming), of het gebruik van gestolen kredietkaarten of debetkaarten, of het witwassen van geld;

 - Alle vormen van piraterij van de Site, de Software of de spellen, met inbegrip van inbreuk op de intellectuele eigendom van B&M NV ;

- Elke schending van de spelregels die permanent beschikbaar zijn op de Site, met inbegrip van elke vorm van bedrog (zoals chip dumping of het gebruik van geautomatiseerde software...);

- Alle handelingen of pogingen tot fraude tussen spelers.

In het geval van opschorting of afsluiting van de gebruikersaccount van een Speler, behoudt B&M NV zich het recht voor om:

- alle illegale of verdachte activiteiten door de Speler te melden aan alle bevoegde autoriteiten, waaronder de gerechtelijke autoriteiten, de leveranciers van elektronische betalingen of enige andere financiële instelling; 

- elke transactie, inzet of betaling van of aan een Speler op te schorten of te annuleren.

- de bezittingen van de Speler te blokkeren om de gevolgen van, vermoed of bevestigd, ongeoorloofd of illegaal gebruik van de Site of de spellen te voorkomen;

- het initiatief te nemen tot elke juridische handelingen die nodig of nuttig zijn om een einde te maken aan de schending verweten aan de Speler, om een vergoeding te verkrijgen voor de schade die is geleden door B&M NV of om de winst te herstellen die daarna zou zijn betaald aan de Speler of als gevolg van de schending die hem verweten werd.

In het geval dat de account van een Speler door B&M NV werd afgesloten vanwege het niet naleven van de Overeenkomst, zal de Speler via een e-mail naar het adres dat hij heeft opgegeven bij zijn inschrijving, hiervan op de hoogte worden gebracht. De afsluiting van een gebruikersaccount leidt tot verlies van de eventueel verzamelde winsten als gevolg van de schending van de Overeenkomst door de Speler, zonder afbreuk te doen aan het recht van B&M NV om de vergoedingen die aan haar zouden zijn verschuldigd, terug te vorderen. 

9. DUUR EN ONTBINDING

9.1. Deze Overeenkomst treedt onmiddellijk in werking nadat is geklikt op het vak "Ik ga akkoord". De Overeenkomst blijft van kracht tot de afsluiting van de gebruikersaccount van de Speler. 

9.2. De Speler kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen per aangetekend schrijven gericht aan B&M NV , Leeuw Van Vlaanderenlaan, 15, 9950 Waarschoot (België). De beëindiging van de Overeenkomst zal in werking treden wanneer de Speler een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van de Overeenkomst heeft ontvangen van B&M VN.

9.3. Zonder afbreuk te doen aan het recht van B&M NV om de gebruikersaccount te beëindigen in overeenstemming met artikel 8 van de Overeenkomst, is B&M NV ook gemachtigd om de gebruikersaccount van de Speler af te sluiten in het geval dat deze gedurende 12 maanden of langer inactief blijft. Elk positief saldo in het voordeel van de Speler zal gelijktijdig met de afsluiting van de gebruikersaccount aan hem worden overgemaakt, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Speler om zich opnieuw in te schrijven.

9.4. Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen die zijn verbonden aan het afsluiten van de account, zoals beschreven in artikel 8, houdt de beëindiging van de Overeenkomst in dat de Speler stopt met het gebruiken van de Site, de Software en de spellen en dat hij alle kopieën ervan op zijn computer of andere media, verwijdert. 

10. VARIA

10.1. ETHISCH EN VERANTWOORD SPELEN

B&M NV verzoekt u met mate te spelen.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de toename van speelduur of -frequentie bij sommige personen kan leiden tot afhankelijkheid of psychische klachten.

De gebruiker dient te weten dat verslaving leidt tot onaangepast, aanhoudend en herhaaldelijk spelen. Het speelplezier verandert in een dringende behoefte om te spelen en heeft ernstige gevolgen voor de speler en zijn omgeving.

De Speler kan op elk ogenblik de rubriek "VERANTWOORD SPELEN" bekijken die beschikbaar is op elke pagina op de site van B&M NV. In deze rubriek heeft de Speler de beschikking over het geheel van de getroffen maatregels op de site, de adviezen van de dienst ter bestrijding van het ziekelijk en buitensporig gokken ter voorkoming van de risico’s van verslaving, de mogelijkheid om zich te registreren als persoon die niet aan gokspelen mag meedoen, en vindt hij hier de te volgen procedure en de lijst van instellingen gespecialiseerd in gokverslaving.

10.2 KLANTENSERVICE EN KLACHTEN

Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, is de Speler verplicht alle verzoeken tot wijziging van zijn persoonlijke gegevens of klachten of geschillen door te sturen naar het adres [email protected]. De klachten moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de initiële transactie worden ingediend. Bij gebrek hieraan, zal de klacht worden beschouwd als niet-ontvankelijk.

Om de kwaliteit van de Site, de Software en de spellen te optimaliseren, zullen alle verzoeken van de Spelers zo snel mogelijk worden behandeld. De Speler verklaart echter dat B&M NV niet verplicht is om een onderzoek te starten of gevolg te geven aan een klacht die door een Speler is ingediend en betrekking heeft op een andere Speler.

B&M NV kan, naar eigen goeddunken, beslissen om acties te ondernemen tegen eenieder die ervan wordt verdacht illegale acties te hebben ondernomen of de voorwaarden van deze Overeenkomst te willen schenden.

B&M NV heeft echter geen enkele verplichting tegenover de Spelers om te controleren of de Spelers de Software, de Site of de Spellen gebruiken in overeenstemming met de voorschriften in deze Overeenkomst. In geen geval is het uitblijven van een reactie van B&M NV met betrekking tot de schending door een Speler van een bepaling in deze Overeenkomst, constitutief ten aanzien van haar afstand van recht.

10.3. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

B&M NV behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst, met inbegrip van de spelregels, te wijzigen, aan te passen en/of bij te werken. 

De versie van de Overeenkomst op de website(s) van B&M NV is de geldende versie, die bindend is voor alle Spelers, met onmiddellijke ingang voor de toekomst.

Een bericht tot wijziging met een ingangsdatum daarvan, wordt weergegeven op de Site. Bijgevolg raadt B&M NV de Spelers aan om de Overeenkomst regelmatig te raadplegen of toch op zijn minst telkens wanneer B&M NV een bericht tot wijziging ervan publiceert.

Indien de Speler weigert om te worden gebonden door eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst, gaat hij akkoord met de onmiddellijke afsluiting van zijn gebruikersaccount en stopt hij het gebruik van de Site, de Software en de spellen.

10.4 BEWAREN VAN EEN GEDRUKTE VERSIE VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het staat de Speler vrij om deze Overeenkomst op te slaan of af te drukken, op voorwaarde dat hij deze niet wijzigt.

In alle gevallen, worden de bestanden, gegevens en documenten die door B&M NV of haar eventuele partners onder veilige omstandigheden worden bewaard op informaticadragers, beschouwd als bewijs van de communicatie, de overeenkomst en alle financiële transacties die plaatsvonden tijdens de duur van de Overeenkomst. De Partijen erkennen dat deze elementen dezelfde bewijskracht hebben als een papieren document. E-mails die door de Organisator B&M NV worden opgeslagen op een elektronische drager, zijn rechtsgeldig, zelfs als de afzender deze niet heeft voorzien van een elektronische handtekening.

10.5. DEELBAARHEID 

Indien een of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig worden verklaard op grond van een wetgeving, regelgeving of ten gevolge van een definitieve uitspraak van een rechter, komen de Partijen overeen dat deze bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling met een equivalent bereik.

Verder komen ze overeen dat de ongeldigheid van een bepaling in deze Overeenkomst geen invloed heeft op de geldigheid van de andere bepalingen in de Overeenkomst, die hun volledige effect zullen behouden.

10.6. OVERDRAAGBAARHEID

De rechten en verplichtingen van een Speler kunnen niet worden overgedragen aan een derde, al dan niet een Speler, zonder voorafgaande toestemming van B&M NV.

De Speler erkent en gaat akkoord met het feit dat B&M NV de Software, de Site of alle of een deel van de spellen verkoopt zonder zijn voorafgaande toestemming. In dit geval zal B&M NV de Spelers op voorhand inlichten en ervoor zorgen dat de garanties die worden aangeboden door de derde overnemer niet minder zijn dan de garanties die werden aangeboden door B&M NV.

10.7. VOORRANG VAN DE FRANSE VERSIE 

In het geval van verschillen tussen de Franse, Nederlandse en Engelse versie van het contract, heeft de Franse versie voorrang.

DIT CONTRACT WORDT BESCHOUWD ALS GELDIG AFGESLOTEN, AANVAARD EN ONDERTEKEND DOOR B&M NV EN DE SPELER VANAF HET OGENBLIK DAT DE SPELER, ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 4 EN 5 VAN DE OVEREENKOMST, HEEFT GEKLIKT OP "IK HEB DE OVEREENKOMST GELEZEN EN GA HIERMEE AKKOORD".

10.8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSPRAAK

Deze Overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving, zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen die de Speler zou kunnen doen gelden op grond van artikel 6 van de EGverordening nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op de contractuele verbintenissen.

De Partijen verbinden zich er, in geval van een geschil, toe te proberen om dit onderling op te lossen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop het geschil door een van de Partijen is aangegeven. In het geval dat er geen onderling akkoord is bereikt binnen de genoemde termijn, zullen de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik de uitsluitende rechterlijke bevoegdheid hebben om te beslissen over enig geschil met betrekking tot de opstelling, de uitvoering of de interpretatie van de Overeenkomst.

Top