Algemene voorwaarden (Terug)

Door u te registreren bij betFIRST Casino accepteert u ook de Algemene Voorwaarden van betFIRST Sports Betting, die u kunt vinden door hier te klikken.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ZE ACCEPTEERT. UW AANVAARDING CREËERT EEN CONTRACTUELE RELATIE EN IS WETTELIJK BINDEND. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ACCEPTEER ZE DAN NIET EN MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN.

KANSSPELEN ZIJN EEN STRIKT GEREGULEERDE ACTIVITEIT IN BELGIË. VEEL VAN DE BEPALINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN AFGELEID VAN DE WET OF ZIJN TOEPASSINGEN DAARVAN. DIT BETEKENT DAT EEN INBREUK OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ALLEEN KAN LEIDEN TOT SCHORSING OF BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT, MAAR VAAK OOK EEN OVERTREDING VAN DE WET INHOUDT. HET WORDT STERK AANGERADEN OM EEN PAPIEREN EXEMPLAAR VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IN UW PERSOONLIJKE ADMINISTRATIE TE BEWAREN.

Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Termen met een hoofdletter (bijv. "Spelservices", etc.) hebben de betekenis die daaraan is toegewezen in deze Overeenkomst.

Over ons

Deze Overeenkomst creëert een wettelijk bindende relatie tussen U en ons.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website voor online kansspelen die beschikbaar is onder de URL www.betfirstcasino.be (de "Website voor kansspelen").

De Kansspeldiensten met betrekking tot de Gaming website worden echter geleverd door Exploitatie Casino Middelkerke NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0782.601.344, statutaire zetel te Zeedijk 117A, 8430 Middelkerke ("ECM") en houder van een A-licentie met nummer 595153 en een A+-licentie met nummer 595153, verleend door de Belgische Kansspelcommissie ("BGC"). U gaat daarom rechtstreeks een kansspelovereenkomst aan met ECM voor de genoemde kansspeldiensten.

De Gaming website wordt, met uitzondering van de kansspeldiensten, beheerd en geëxploiteerd door Betsson Platforms Solutions Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en geregistreerd onder de wetten van Malta, met ondernemingsnummer C 50732 en statutaire zetel te Betsson Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta ("betFIRST"). Deze contractuele relatie met betFIRST heeft onder andere betrekking op de licentie en gebruiksvoorwaarden van software en applicaties die u gebruikt, uw interactie met medewerkers en met andere spelers, en uw gebruik van gegevens, content of materialen die door ons aan u worden verstrekt.

betFIRST en ECM hebben een commerciële samenwerking met betrekking tot de genoemde Gaming website waarin hun respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, zoals hierin verder wordt uiteengezet.

Entertainment Operations SRL/BV, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Frankenstraat 79, 1040 Brussel, België en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0632.576.986, en die van de BGC een klasse E-licentie heeft gekregen met nummer 356187, is de E-licentiehouder met betrekking tot de Gaming website.

1. DEFINITIES

De onderstaande woorden en termen hebben, wanneer ze in dit contract worden gebruikt, de betekenis die hier wordt gegeven, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

- betFIRST: betekent Betsson Platform Solutions Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en geregistreerd onder de wetten van Malta, met bedrijfsnummer C 50732 en statutaire zetel te Betsson Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta en alle entiteiten waaraan het een deel van of alle diensten delegeert.

- Betsson Group: de bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep bedrijven als betFIRST en uiteindelijk eigendom zijn van en/of gecontroleerd worden door Betsson AB, een naamloze vennootschap naar Zweeds recht, met ondernemingsnummer 556090-4251 en met statutaire zetel te Regeringsgatan 28, SE-111 53 Stockholm, Zweden.

- Bezoeker(s): betekent het individu dat de Gaming website bezoekt maar geen Speler is.

- ECM: betekent Exploitatie Casino Middelkerke NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0782.601.344, met maatschappelijke zetel op het adres Zeedijk 117A, 8430 Middelkerke. De licentiehouder van de A+.

- Gaming website: de website die beschikbaar is via de URL www.betfirstcasino.be, en alle andere gerelateerde websites die toegankelijk zijn via links of andere toegangspaden.

- Gebruikersaccount of rekening: betekent de gebruikersaccount is een persoonlijke rekening die door een speler is geopend en die hem, binnen de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd, toegang geeft tot de software waarmee de speler aan de spellen kan deelnemen.

- Gebruikersnaam en wachtwoord: betekent de gebruikersnaam en het wachtwoord dat de Speler heeft gekozen op het moment van registratie op de online Gaming website, zoals van tijd tot tijd gewijzigd door de Speler.

- Jij: betekent de Speler, en meer in het algemeen elke gebruiker van de Software en de Spelservices.

- Klantenservice: betekent de klantendienst die beschikbaar is via de Kansspelwebsite.

- Ons(us), Wij(we), Onze(our): verwijst naar betFIRST, behalve met betrekking tot de Spelservices waar verwezen wordt naar ECM.

- Overeenkomst: betekent alle clausules die zijn opgesteld in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden samen met gedetailleerde regels en instructies van de Software en Spellen beschikbaar op de Gaming website, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

- Partijen: verwijst gezamenlijk naar betFIRST en de Speler, behalve met betrekking tot de Spelservice waar gezamenlijk wordt verwezen naar de Speler en ECM.

- Software: betekent alle programma's, bestanden, gegevens en alle andere inhoud op of gerelateerd aan de Gaming website, die Spelers in staat stellen om deel te nemen aan de Spelen.

- Speler(s): alle personen ouder dan 21 jaar die woonachtig zijn in België en die zich hebben geregistreerd op de Gaming website en houder zijn van een Gebruikersaccount.

- Spellen: betekent online spellen die beschikbaar zijn op de website van de Gaming website.

- Spelregels: betekent de regels die van toepassing zijn op ieder individueel spel. Deze zijn beschikbaar door te klikken op de icoon voor spelregels op de Gaming website. De spelregels zijn algemener ook beschreven op de Casino Spelregels tab.

- Spelservices of Diensten: betekent de verscheidenheid aan Games die op de Gaming website worden aangeboden.

2. REIKWIJDTE VAN HET CONTRACT

2.1 Door op "accepteren" te klikken, bevestigt U dat U deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en dat U ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Overeenkomst.

2.2 Deze Overeenkomst omvat ons Beleid inzake Verantwoord Spelen. Door deze Overeenkomst aan te gaan, gaat U ook akkoord met alle bepalingen daarin. betFIRST en ECM verwerken Uw gegevens in overeenstemming met de GDPR (General Data Protection Regulation). Als onderdeel van Uw registratieproces en voor de duur van Uw gebruik van de kansspeldiensten kunt U ook ons Privacybeleid en Cookiebeleid raadplegen, die U afzonderlijk wordt gevraagd te accepteren.

2.3 Deze Overeenkomst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd binnen de grenzen van de wetgeving inzake consumentenbescherming en andere toepasselijke wetten. Wanneer dergelijke wijzigingen plaatsvinden, zullen wij U persoonlijk op de hoogte stellen van de wijzigingen die wij aanbrengen. Als U het niet eens bent met de wijzigingen die wij hebben aangebracht, neem dan contact op met onze Klantenservice om Uw account te sluiten.

3. TOEPASSINGSGEBIED EN TEGENWERPELIJKHEID VAN DEZE OVEREENKOMST

3.1 SCOPE

Deze Overeenkomst vormt samen met de gedetailleerde regels en instructies van de software en de Spelregels de overeenkomst tussen de partijen en beschrijft de inhoud van de overeenkomst die hen bindt in detail. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst te wijzigen. In dit geval verplichten wij ons om de nieuwe versie van de Overeenkomst aan de Spelers voor te leggen via de Gaming website.

Deze zal vermelden wanneer de Overeenkomst voor het laatst is bijgewerkt. Als deze datum niet is gewijzigd tegen de tijd dat de Speler de homepage van de Gaming website in zijn browser "vernieuwt", zullen eventuele wijzigingen die zijn aangebracht na de datum vermeld op de Gaming website niet afdwingbaar zijn.

Bovendien vervangen en annuleren ze alle voorgaande overeenkomsten die door de partijen zijn aangegaan en zijn ze van toepassing op alle toegang tot de software en alle deelname door de speler vanaf de dag dat ze online zijn gepubliceerd.

De toepassing van deze overeenkomst is een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen u en ons. Daarom heeft de speler niet het recht om van deze voorwaarden af te wijken, tenzij hij/zij vooraf schriftelijk toestemming heeft gekregen. De speler heeft niet het recht om de toepassing van welke andere voorwaarden dan ook te eisen. Deze overeenkomst en de Spelregels vormen de gehele overeenkomst tussen ons en de speler.

3.2 BINDENDE AARD VAN DE OVEREENKOMST

Elke deelname van de speler aan de spellen die op de Gaming website worden aangeboden, vereist de voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke instemming van de speler met deze overeenkomst, maar deze overeenkomst is niet afhankelijk van een handgeschreven handtekening van de speler. In overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijnen 1999/93/EC van 13 december 1999 en 2000/31/EC van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel"), en in het bijzonder de nationale wetgevingen die deze omzetten in de nationale wetgeving van de lidstaten, wordt u eraan herinnerd dat de registratie van de Speler zoals hieronder gespecificeerd in sectie 2 en 3 van de Overeenkomst, .d.w.z. wanneer de speler het vakje aankruist voor de verklaring "IK HEB DE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELEZEN EN GOEDGEKEURD" een elektronische handtekening is en daarmee de acceptatie van alle voorwaarden.

Deze elektronische handtekening tussen de partijen heeft dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening; het is een bewijs dat de speler kennis heeft genomen van deze overeenkomst, van zijn instemming met registratie en zijn naleving van de overeenkomst die daarom afdwingbaar is; het drukt ook de instemming van de speler uit met de betaling van bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van dergelijke registratie en eventuele bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van de deelname van de speler aan de spellen die beschikbaar zijn op de Gaming website.

4. GEMEENSCHAPPELIJKE VERPLICHTINGEN VAN SPELERS EN BEZOEKERS

4.1 De Bezoeker en Speler stemt ermee in zich te onthouden van gedrag dat (de reputatie van) ECM en/of betFIRST, de Website, de op de Website aangeboden Spelen en Speldiensten, andere Bezoekers en/of Spelers zou kunnen schaden.

4.2 Het is ten strengste verboden om de werking van de Spelen te wijzigen of te beïnvloeden, of een poging daartoe te doen, op welke manier dan ook, in het bijzonder om de resultaten, de onpartijdigheid of enig bepalend element van de Spelen te wijzigen of te beïnvloeden.

4.3 Het is ook verboden om op welke manier dan ook de inhoud of een deel van de Website te downloaden, te gebruiken, weer te geven of door te geven met het doel om door middel van computervirussen of andere code of software de normale werking of functionaliteit van de Website en de Games te vervalsen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken, of om de aangepaste inhoud opnieuw aan te bieden of te gebruiken.

4.4 In het geval ECM en/of betFIRST redelijkerwijs van mening zijn dat de Bezoeker of de Speler deze Overeenkomst niet naleeft, of het spelaanbod heeft gewijzigd of heeft proberen te wijzigen met of zonder frauduleuze bedoelingen, of een product heeft gebruikt of heeft proberen te gebruiken dat is uitgerust met kunstmatige intelligentie, dan behouden ECM en/of betFIRST zich het recht voor om de Gebruikersaccount onmiddellijk op te schorten of te blokkeren, om het op de Gebruikersaccount bijgeschreven bedrag te blokkeren en om de Speler of Bezoeker verdere toegang tot de Website te verbieden, en dit alles zonder enig verhaal, en los van verdere (juridische) stappen die ECM en/of betFIRST zouden kunnen ondernemen.

5. SPELERSVERPLICHTING EN INFORMATIE

5.1 Verplichting om informatie te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde persoonlijke gegevens te vragen om uw Account aan te maken. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw voornaam, achternaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, adres, een geldig e-mailadres, mobiel telefoonnummer, rijksregisternummer en paspoort- of identiteitskaartnummer, datum en plaats van afgifte van een geldige identiteit. Spelers moeten ook een gebruikersnaam aanmaken en een wachtwoord kiezen.

5.2 Verstrekken van de informatie. Wij kunnen de manier waarop U deze informatie aan ons kunt verstrekken van tijd tot tijd aanpassen. Wij kunnen van tijd tot tijd toestaan dat deze informatie wordt verstrekt door middel van online verificatiemiddelen zoals de ITSME-app of andere door EIDAS gecertificeerde diensten, of andere middelen naarmate deze beschikbaar komen, of door het fysiek of per e-mail verstrekken van kopieën van originele documenten. Het staat ons vrij om het gebruik van een van de bovengenoemde identificatie- en authenticatiemiddelen op elk moment uit te breiden of stop te zetten.

5.3 Verificatie van de informatie. Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van alle Spelers te verifiëren en hebben daarom het recht om U om bewijs te vragen van de hierboven vermelde persoonlijke informatie. Uw account wordt niet voltooid totdat we uw identiteit met succes hebben geverifieerd. Dit houdt in dat er geen uitbetaling van uw account wordt geaccepteerd zolang uw identiteit niet is geverifieerd.

5.4 Informatiesysteem uitgesloten personen (EPIS). Degene die zich registreert, garandeert dat er geen redenen zijn die ECM en/of betFIRST niet kent of kan kennen, op grond waarvan hij/zij niet aan de Spelen kan deelnemen (zoals bijvoorbeeld een beperking of verbod voortvloeiend uit een arbeidsrelatie, een wettelijke beperking of verbod, een beperking of verbod opgelegd door een sportorganisatie - of vereniging, een beperking of verbod voortvloeiend uit de toepassing van buitenlandse wetgeving). Zodra uw Gebruikersaccount is aangemaakt, zullen we controleren of uw gegevens zijn opgenomen in het Informatiesysteem Uitgesloten Personen (EPIS) en controleren of uw uitsluiting is uitgesproken door de Kansspelcommissie, hetzij als gevolg van automatische uitsluiting, een verzoek van een beheerder namens een onbekwaam persoon, uitsluiting vanwege uw beroep, uitsluiting vanwege een collectieve schuldenregeling of uitsluiting op verzoek van een belanghebbende derde partij of om andere wettelijke redenen die in de wet zijn opgenomen. U mag niet spelen als u op de EPIS-lijst staat.

5.5 Verplichting om informatie actueel te houden. U bent verplicht om alle persoonlijke informatie up-to-date te houden. Wij zullen Uw gegevens van tijd tot tijd opnieuw verifiëren. Als uit de verificatie blijkt dat uw informatie niet up-to-date is, hebben wij het recht om uw account onmiddellijk op te schorten totdat u deze hebt bijgewerkt en wij de nieuw verstrekte gegevens met succes hebben geverifieerd. Spelers hebben te allen tijde toegang tot hun account. Om persoonlijke informatie te wijzigen, zoals een adres, dient de speler contact op te nemen met de klantendienst via [email protected].

5.6 Betaling door een derde partij. Betaling door een derde partij is niet toegestaan, elke betaling door een derde partij zal worden beschouwd als fraude en we kunnen een claim indienen tegen de Speler. De term "derde partij" verwijst niet naar de betalingsproviders die u gebruikt voor de storting. Het ontbreken van informatie met betrekking tot de bankkaart zal leiden tot de weigering van transacties door de bank, spaarbank of bankkaartuitgever van de gebruiker en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de annulering van dergelijke transacties als gevolg van het niet verstrekken van de juiste persoonlijke gegevens. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf te beschermen tegen verlies of diefstal van de bankpas en om onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst in geval van verlies of diefstal van de bankkaart. Houd er rekening mee dat er geen wijzigingen mogen worden aangebracht in de voornaam, achternaam en geboortedatum die bij de registratie zijn opgegeven, tenzij voldoende bewijs wordt geleverd, en dat alle andere persoonlijke gegevens wettelijk worden gewijzigd volgens de wetten van België waar u verblijft om op Onze Spelwebsite te spelen.

6. GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD - PERSOONLIJKE AARD VAN DE ACCOUNT

6.1 Persoonlijke aard van de account. U moet een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord kiezen die in overeenstemming zijn met de eisen die wij stellen om Uw account te beschermen. Op de datum van deze Overeenkomst vragen wij dat de gebruikersnaam bestaat uit ten minste 3 tekens en het wachtwoord uit tussen de 8 en 20 tekens, met ten minste één hoofdletter, één kleine letter en één cijfer. De gekozen gebruikersnaam mag niet obsceen, bedreigend, racistisch, beledigend, denigrerend, lasterlijk of in strijd met intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden zijn. Indien wij, naar ons eigen en absolute oordeel, van mening zijn dat de gekozen gebruikersnaam ontoereikend is, behouden wij ons het recht voor om het gebruik van een dergelijke gebruikersnaam te allen tijde te weigeren en te verhinderen, zonder verplichting om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Uw gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd.

De rekening is strikt persoonlijk. Gebruikersnamen en wachtwoorden, inclusief de digicode die voor mobiel is aangemaakt, mogen niet worden vrijgegeven aan derden en de Speler is als enige verantwoordelijk voor acties die plaatsvinden als gevolg van toegang tot de Spelservice door een derde partij. Elke inbreuk op de Overeenkomst door een derde partij zal niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

6.2 Verlies van Gebruikersnaam en/of wachtwoord. In het geval van een verloren of vergeten wachtwoord, of als de speler vermoedt dat een derde partij toegang heeft tot zijn/haar account, dient de speler ons onmiddellijk op de hoogte te stellen of zijn/haar wachtwoord te wijzigen in de accountinstellingen.

ECM en betFIRST garanderen beide de totale veiligheid van uw persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang. Desalniettemin is de Speler verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord om toegang door derden te voorkomen.

6.3 Gebruik van uw rekening door ons. De informatie die door de Speler wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en zal worden gebruikt door ECM en betFIRST, en waar nodig door hun leveranciers die deze informatie nodig hebben. Dit kan zijn om Gebruikersaccounts op te zetten en te beheren, Spelersprofielen te verzamelen en om u de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van de Diensten die beschikbaar zijn op de Gaming website.

De door de speler verstrekte informatie is strikt vertrouwelijk; desondanks is het onze verantwoordelijkheid om de benodigde gegevens te verstrekken aan de gerechtelijke autoriteiten als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek.

Persoonlijke informatie wordt gebruikt door ECM en betFIRST om de gebruikersaccount aan te maken en te beheren. ECM en betFIRST kunnen deze gegevens ook gebruiken voor commerciële doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op voorwaarde dat de gebruiker hiermee instemt bij het aanmelden op de Gaming website. De Speler kan ervoor kiezen om zich uit te schrijven door contact op te nemen met onze Klantendienst op

EN: [email protected]

NL: [email protected]

FR: [email protected]

TR: [email protected]

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens onze pagina Privacybeleid.

6.4 Wij dragen geen verantwoordelijkheid. U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die zich voordoen in geval van gebruik van Uw account door derden, zelfs als U Uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord niet (bewust) hebt gedeeld met de derde partij. We gaan ervan uit dat elk gebruik van de Services via Uw account persoonlijk gebruik door U is. Daarnaast hebben we het recht om Uw account op te schorten of te sluiten in geval van aanwijzingen of vermoedens, naar onze redelijke mening, van gebruik van Uw account door derden of dat U geen inwoner op het Belgisch grondgebied bent.

We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om gepaste maatregelen te treffen als blijkt of als we een redelijke verdenking hebben dat een Speler of een andere persoon, direct of indirect, meerdere Gebruikersaccount zou hebben geopend of toegang zou hebben tot meerdere Gebruikersrekeningen. Deze maatregelen omvatten het blokkeren van de Gebruikersrekening(en), inclusief het geld dat op de Gebruikersrekening(en) zou staan. In dit specifieke geval kunnen de betrokken personen geen rechten doen gelden met betrekking tot de Gebruikersrekening(en). Na verificatie kunnen we beslissen om alle inzetten te annuleren en de stortingen terug te geven.

Een Gebruikersaccount is strikt persoonlijk. Alleen de persoon die zich (geldig) heeft geregistreerd, kan zijn/haar Gebruikersaccount gebruiken. Het is ten strengste verboden om een Gebruikersaccount over te dragen aan een derde partij of om een derde partij toegang te geven.

Indien blijkt dat de registratie- en inloggegevens van de Gebruiker niet overeenstemmen met zijn/haar echte identiteit en woonplaats, worden alle inzetten van de Gebruiker op de Spelwebsite ongeldig verklaard en worden winsten niet uitbetaald. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de Gebruikersrekening van deze Gebruikers te blokkeren en hem/haar permanent uit te sluiten van het gebruik van de Spelwebsite en de aangeboden inzetten. Nadat de Gebruikersrekening 6 maanden is geblokkeerd, worden de fondsen op de Gebruikersrekening onherroepelijk en zonder mogelijkheid tot verzet of beroep ons eigendom, met verlies van alle rechten voor de Gebruiker en zijn/haar opvolgers.

7. REGISTRATIE

7.1 EEN GEBRUIKERSACCOUNT OPENEN

Toegang tot de Software en deelname aan de Games die beschikbaar zijn op de Gaming website is voorbehouden aan Spelers die zich eerder, en geldig, hebben geregistreerd bij ITSME of via. Spelers dienen bij voorkeur ITSME te gebruiken om een rekening bij ons te openen. De registratieprocedure houdt in dat de Speler zich moet aanmelden met een gebruikersnaam, een geldig mobiel telefoonnummer, een geldig e-mailadres en een wachtwoord, samen met andere persoonlijke informatie.

Op het moment van registratie is de speler verplicht om correcte en actuele informatie te verstrekken; het is daarom verboden om onjuiste gegevens te gebruiken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, om zich voor te doen als een derde partij of om een gebruikersnaam te kiezen die verward kan worden met een andere speler.

Het is verboden voor een speler om meerdere gebruikersaccounts (dubbele accounts) aan te maken, vanaf dezelfde computer of verschillende computers en/of dezelfde internettoegang. Wanneer dit wordt ontdekt, worden dubbele accounts gesloten. De gebruikersaccount is persoonlijk voor de speler en kan niet worden overgedragen of beschikbaar worden gesteld aan een derde partij, op welke manier dan ook, zelfs niet gratis.

Om als Speler te worden beschouwd, moet U aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Een fysiek persoon woonachtig in België zijn;

- 21 jaar of ouder zijn;

- Geen speelverbod opgelegd hebben gekregen door de Belgische Kansspelcommissie;

- De rechtsbevoegdheid hebben om deze Overeenkomst aan te gaan;

- U mag alleen een account openen voor Uw persoonlijke vrijetijdsgebruik en in geen geval voor professioneel gebruik of namens een derde partij.

In overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving is het beoefenen van de op de Gaming websiteGaming website aangeboden Spelen verboden voor magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en leden van de politie, behalve voor werkdoeleinden.

Door een account aan te maken op de website van de Spelsite, in overeenstemming met de procedures beschreven in het hoofdstuk Gebruikersaccount, verklaart de Speler op erewoord geen activiteiten uit te oefenen die in strijd zijn met de bepalingen van dit artikel.

De informatie die wordt verstrekt bij het openen van de gebruikersaccount moet waarheidsgetrouw, volledig, accuraat en bijgewerkt zijn door de speler. De speler stemt ermee in om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt. Als blijkt dat niet aan de bovenstaande registratievoorwaarden is voldaan of dat de verstrekte informatie niet accuraat of niet langer oprecht, volledig of actueel is, behouden wij ons het recht voor om toegang tot de software te weigeren, te weigeren om de gebruikersaccount te openen en om de Gebruikersaccount van de Speler te beëindigen conform Sectie Termijn en Beëindiging van deze overeenkomst.

Om de Gebruikersaccount te openen, vragen we voor de registratie om verschillende gegevens en informatie, waaronder rijksregisternummer, paspoort- of ID-nummer, naam, voornaam, titel, geboortedatum, adres, postcode, stad, land, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, Digicode (als u een mobiele app gebruikt).

7.2 GEBRUIKERSACCOUNT

7.2.1 Vrijheid om onze spelers te kiezen. We hebben het recht om vrij te kiezen wie we als klant accepteren zonder dat we onze redenen hoeven te rechtvaardigen.

7.2.2 Weigering om een Gebruikersaccount te openen. Wij hebben het recht om te weigeren een account te openen in geval van niet-naleving (of vermoeden niet-naleving of risico op niet-naleving naar onze redelijke mening) van deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving, waaronder niet alleen de wetgeving inzake kansspelen, maar ook de wetgeving tegen witwassen, intellectueel eigendom, gegevensbescherming en informatie en IT-veiligheid. We zijn niet verplicht om onze weigering om een individu als klant te accepteren te motiveren of te rechtvaardigen zolang een dergelijke weigering niet gebaseerd is op illegale discriminatiegronden.

7.2.3 Opschorting van Gebruikersaccount. Wij kunnen een gebruikersaccount opschorten wegens schending of vermoeden schending van deze overeenkomst of om een andere reden. In het geval van een schorsing wordt de mogelijkheid om deel te nemen aan de Spellen opgeschort voor de duur van het onderzoek. De schorsing heeft geen invloed op uw toegang tot de gegevens met betrekking tot uw account.

7.2.4 Sluiting van Gebruikersaccount. We kunnen een Gebruikersaccount sluiten wegens schending of vermoeden schending van deze Overeenkomst of enige andere reden. In het geval van claims via een advocaat, zullen we de gebruikersaccount automatisch sluiten. Bij sluiting van de gebruikersaccount zal het volledige saldo van de Gebruikersaccount aan de speler worden betaald, tenzij er een reden is om dit geld te houden. Bij sluiting zullen wij de Speler hiervan op de hoogte stellen en de toegang tot de website en de mogelijkheid om in te loggen op de Gebruikersaccount uitschakelen. Zodra de persoon geen Gebruikersaccount meer heeft, is het hem verboden om geld over te maken. Als de persoon geld overmaakt, is hij zich ervan bewust dat er 15% administratiekosten worden ingehouden op het overgemaakte bedrag voordat het wordt teruggestort op de bankgegevens die wij hadden.

7.3 TOEGANG, VERWERKING EN BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN SPELERS

Raadpleeg de voorwaarden van het privacybeleid.

8. GEBRUIKSVOORWAARDEN - GAMES

8. GEBRUIKSVOORWAARDEN - GAMES

8.1 WETTELIJKE NALEVING VAN DE REGELS VOOR TOEGANG TOT EN DEELNAME AAN SPELLEN

8.1.1 De diensten

Beschrijving van de Diensten. We bieden casino- en live casinospellen (de "Spelservices") aan op een "as is" basis en garanderen geen volledige en ononderbroken werking te allen tijde.

Het recht om de Diensten te wijzigen. Wij hebben het recht om de diensten van tijd tot tijd met onmiddellijke ingang en zonder de verplichting om u op de hoogte te stellen te wijzigen en zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u als gevolg daarvan lijdt. Sommige Spellen kunnen bijvoorbeeld onbeschikbaar worden of alleen beschikbaar zijn tijdens bepaalde tijdsperioden.

8.1.2 Algemene Spelregels en fair play

Door zich te registreren, stemt de Speler ermee in om de toepasselijke wetten te respecteren en om vanuit België toegang te krijgen tot de diensten en deze te gebruiken. Ter herinnering, het is een Speler verboden om aan Games deel te nemen als hij/zij niet 21 jaar of ouder is, als hij/zij niet volledig handelingsbekwaam is of als hij/zij onderworpen is aan een speelverbod, wat dit ook moge zijn.

De Spelers gebruiken de Diensten voor zichzelf en in een niet-professionele hoedanigheid; het gebruik van een Gebruikersaccount door derden is strikt verboden.

Vanaf het moment van registratie en in overeenstemming met artikel REGISTRATIE van de huidige Overeenkomst heeft de Speler het recht om de Gaming website, de Software en de Games voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Dit recht wordt verleend als een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken, onder voorbehoud van naleving van deze Overeenkomst en de volgende voorwaarden, in het bijzonder:

a. Alle informatie op het registratieformulier dat u bij ons indient, moet waarheidsgetrouw, oprecht, nauwkeurig, up-to-date en volledig zijn en moet overeenkomen met de informatie op uw identiteitskaart en de kopie van de bankkaart die u gebruikt voor stortingen en uitbetalingen.

b. Het is de Speler enkel toegestaan om toegang te krijgen tot de diensten en ze te gebruiken vanaf het Belgische grondgebied en als deze tevens inwoner van België is.

c. Deelname aan Spellen dient uitsluitend online te geschieden via de Gaming websiteGaming website, met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Speler die veilig en persoonlijk blijven. De Gaming websiteGaming website is toegankelijk via alle hardware, in het bijzonder via een computer, mobiele telefoon en alle andere apparaten met een internetverbinding.

De speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat de toegang tot de website van het spel en de deelname aan de spellen veronderstelt dat hij beschikt over een internetverbinding die de toegang tot de website van het spel mogelijk maakt. U stelt ons vrij van alle aansprakelijkheid in het geval dat toegang tot de website en deelname aan de spellen niet mogelijk is door overmacht, of in het geval dat de Speler geen toegang kan krijgen tot de website door het gebruik van ongeschikte of geconfigureerde apparatuur door de speler of door een derde partij.

De Speler garandeert ons dat de gebruikte apparatuur vrij is van alle defecten die de goede werking van de Gaming website, Software en Games kunnen beïnvloeden. Hiervoor zijn Spelers verplicht om een up-to-date antivirussoftware te gebruiken.

d. Het gebruik van de Software, de Spelwebsite en de Games wordt op persoonlijke basis toegekend, uitsluitend aan de Speler die zich vooraf naar behoren heeft geregistreerd. Wij herhalen dat u onder geen enkele omstandigheid een derde partij toestemming mag geven om uw Gebruikersaccount, uw wachtwoord of uw identiteit te gebruiken om toegang te krijgen tot de Software, de Gaming website of de Games. U moet Uw inloggegevens (naam, wachtwoord of andere referenties) veilig bewaren en ze met niemand delen. Klachten met betrekking tot activiteiten die door een derde partij op Uw account worden uitgevoerd, vallen uitsluitend onder Uw verantwoordelijkheid en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke activiteiten. U bent volledig verantwoordelijk voor elk misbruik van uw inloggegevens of apparaten.

Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor frauduleus of onrechtmatig gebruik van een Gebruikersaccount of een gestolen bankkaart, zelfs als dit frauduleus of onrechtmatig gebruik van de Gebruikersaccount of de gestolen bankkaarten aan ons werd gerapporteerd. Hetzelfde geldt als de speler zijn wachtwoord vergeet, vervalst of verliest.

De Speler is daarom als enige verantwoordelijk voor elk gebruik door een derde partij van zijn software, e-mailadres, naam, gebruikersnaam en/of wachtwoord en zelfs zijn bankkaartnummer, ongeacht of dit gebruik door de Speler was toegestaan of niet. Zij zullen zich houden aan de voorgeschreven sectie en zal ons niet aansprakelijk stellen voor het gebruik door derden van hun Gebruikersnaam of wachtwoord. De speler is verplicht om alle gepaste maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid hiervan te bewaren. Hiertoe zullen zij ervoor zorgen dat zij aan het einde van elke sessie uitloggen van hun account.

De Speler zal ervoor zorgen dat de links via welke hij deelneemt aan de spellen inderdaad leiden naar de Gaming websiteGaming website, in het bijzonder de Gaming websiteGaming website. Elke deelname aan spellen buiten de website van de Gaming website, in het bijzonder via een ander webadres dan die van de Gaming website, wordt als onbestaand beschouwd; de Speler zal ons niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen daarvan.

e. We behouden ons het recht voor om inzetten, weddenschappen of andere vormen van gokken door de gebruiker of via hun account te beperken of te weigeren zonder enige rechtvaardiging.

f. De Speler stemt ermee in geen enkele handeling te stellen of gedrag te vertonen dat onze reputatie en/of die van de Gaming website, Software of Spellen of andere Spelers en de goede werking van de Software en Spellen kan schaden of beschadigen.

Het is verboden om op welke manier dan ook de kenmerken van de aangeboden spellen te wijzigen of proberen te wijzigen, met name om de resultaten of elementen die bepalend zijn voor een spel en de winnaars van een spel te wijzigen.

Het is de Speler verboden om de stochastische calculus (Martingale) of software uitgerust met kunstmatige intelligentie te gebruiken of proberen te gebruiken met betrekking tot het gebruik van de software of de spellen. In het geval dat wij redelijkerwijs van mening zijn dat u kenmerken van de aangeboden spellen hebt gewijzigd of hebt geprobeerd te wijzigen, de 'Martingale-theorie' of een product uitgerust met kunstmatige intelligentie met onze service of software hebt gebruikt of hebt geprobeerd te gebruiken, behouden wij ons het recht voor om de Gebruikersaccount onmiddellijk op te schorten of te blokkeren, het bedrag dat op de Gebruikersaccount is bijgeschreven niet terug te betalen en de toegang van de speler tot alle andere internetwebsites, services en software die ECM en betFIRST aanbieden, zonder enige vorm van verhaal.

De Speler is meer in het algemeen verplicht om:

- zich te onthouden, met welk middel of instrument dan ook, van enige handeling van manipulatie van de website, software of spellen die hun winkansen of die van een andere speler, of het verlies van een andere speler kan beïnvloeden;

- geen gebruik te maken van robots, onderzoeksprogramma's of andere automatische of handmatige processen om de structuur of de presentatie van de Gaming websiteGaming website, Software of Spellen op te halen, te indexeren, op te slaan, te bewaren of te reproduceren;

- de toegang tot de Gaming website, de Software en de Spellen voor andere Spelers niet te beperken, te usurperen of te verbieden, op welke manier of met welk apparaat dan ook, inclusief door het gebruik van software of piraterij, kaping of wijziging van de volledige of een deel van de Gaming website.

- de Gaming website, Software of Spellen of de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan niet te gebruiken voor illegale doeleinden of ten nadele van de belangen van ons, andere Spelers of derden;

- geen beledigende of aanstootgevende taal te gebruiken op onze chatboards of ergens anders op onze website of platforms;

- geen seksuele of expliciete inhoud te verspreiden, aan te zetten tot haat of antisociaal gedrag, aan te zetten tot illegaal gedrag, of voor enige andere vorm van ongepast gedrag op onze chatboards of andere communicatiemiddelen op onze website of platforms;

- niet deel te nemen aan een Spel wanneer er onvoldoende geld op de rekening staat voor het doel van het Spel. Dit houdt in dat de Speler elk Spel op de Gaming website mag spelen, zolang de Speler voldoende geld op zijn Gebruikersaccount heeft staan. We staan deelname aan een spel niet toe als het saldo onvoldoende is voor dat doel;

- niet deel te nemen aan samenwerking of samenspanning met een andere Speler;

- niet toestaan om fondsen over te dragen of te ontvangen van de ene rekening naar de andere en/of om rekeningen over te dragen, te verkopen of te kopen;

- niet betrokken zijn bij frauduleuze, heimelijke, fixing- of andere onwettige activiteiten met betrekking tot het gebruik (of gebruik door derden) van de website. De Speler zal geen gebruik maken van software-ondersteunde methoden of technieken of hardware-apparaten in het kader van uw deelname aan de spelen op de Gaming website;

- stemt ermee in dat alle stortingen/uitbetalingen gemaakt naar/van de GGebruikersaccount, worden uitgevoerd naar/van een bankrekening(en), debetkaart(en), of andere beschikbare betalingsopties met uitsluiting van kredietkaarten, die alleen toebehoren aan de speler en in naam van de speler zijn en dat de speler geen fondsen stort die afkomstig zijn van criminele, frauduleuze of andere ongeautoriseerde middelen of activiteiten;

- niet deel te nemen aan een Spel wanneer de Speler in het bezit is van voorkennis die de uitkomst van dit Spel mogelijk kan beïnvloeden, of deze kennis door te geven aan andere Spelers;

- Voor de Spelservices is "chip-dumping", de praktijk van het opzettelijk verliezen van een hand om opzettelijk fiches over te dragen aan een andere speler, strikt verboden;

- het gebruik van bots of andere automatische spelers is ten strengste verboden.

Deze regels worden aangevuld met eventuele specifieke regels die van toepassing zijn op een specifiek spel. We gebruiken soms spellen die door andere bedrijven worden geleverd en zij vragen ons om deze regels in onze eigen regels op te nemen. Door een spel te spelen, gaat u akkoord met deze spelregels, die ook te vinden zijn op een pictogram bij het spel. De speler hoeft alleen op de hoogte te zijn van deze regels als hij dat spel speelt.

g. De Speler verklaart en garandeert dat hij de specifieke regels van de Games die beschikbaar zijn op de Gaming website heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

In het bijzonder verklaart de Speler zich ervan bewust te zijn en te accepteren dat door het spelen van de spellen die beschikbaar zijn op de Gaming website, ze misschien niet winnen en ook geld kunnen verliezen. De speler gaat akkoord met het afzien van verhaal en neemt de gevolgen van eventuele financiële verliezen jegens ons op zich. Dit is in het bijzonder het geval wanneer de speler erin slaagt om zelf of door een storing op de website van het Kansspel verlies te lijden.

De Speler verklaart en garandeert ons dat de fondsen die hij/zij gebruikt om op de Gaming website te spelen niet van illegale oorsprong zijn, en stemt ermee in de Spelservice niet te gebruiken om fondsen over te maken of om illegale of frauduleuze activiteiten uit te voeren, of een verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van geld) onder de wetten van een iedere jurisdictie.

- De Speler verleent ons ook het recht om op elk moment een bewijs van storting van een Speler te vragen voor alle alternatieve betaalmethodes (bijv. Paysafecard, PayPal, Skrill, Neteller en andere betalingssystemen). We behouden ons het recht voor om zonder enige rechtvaardiging het bankrekeningnummer van de spelers op te vragen.

h. De Spelers verklaren dat ze de beveiligingsmaatregelen die door ons zijn ingesteld niet zullen schenden of proberen te schenden of omzeilen, op welke manier dan ook, deze regel is ook van toepassing op het registratieproces.

De Speler gaat akkoord met het gebruik van de Gaming website, en alle andere aangehechte en/of ingesloten elementen, zoals: hyperlinks, software, database, redactionele inhoud en afbeeldingen... in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en alleen voor niet-commerciële doeleinden die door ons zijn voorzien. Indien wij enige twijfel hebben met betrekking tot deze clausule, behouden wij ons het recht voor om Uw account onmiddellijk op te schorten of te blokkeren, het bedrag dat op Uw account is bijgeschreven niet terug te betalen en Uw toegang te blokkeren tot alle andere internetwebsites, Diensten en Software die wij aanbieden, zonder enige vorm van verhaal.

i. De Speler bevestigt zich ervan bewust te zijn dat er op geen enkele manier rente kan worden geheven op geld dat aan de Gebruikersaccount is gekoppeld; het is hem verboden om hierover een klacht in te dienen, ongeacht de duur van de periode waarin het geld aan de Gebruikersaccount is gekoppeld.

j. De Speler stemt ermee in om niet deel te nemen aan spellen met de Gebruikersaccount van een andere Speler.

De Speler stemt er ook mee in om geen misbruik te maken van de mogelijkheid om meerdere rekeningen te openen. Elke Speler mag slechts één Gebruikersaccount openen.

Als we ontdekken dat een Speler meer dan één Gebruikersaccount heeft, behouden we ons het recht voor om alle Gebruikersaccounts te blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot alle soorten transacties met betrekking tot de Gebruikersaccount, totdat dit probleem is opgelost.

k. De Speler is verplicht om te voldoen aan alle belastingverplichtingen die hij heeft. Ze zijn als enige en volledig aansprakelijk en in het licht van deze verklaring, om belastingen of enige andere belasting of buitengewone belasting waarvan ze wettelijk verplicht zijn om te betalen aan een belastingdienst met betrekking tot hun mogelijke winsten te registreren, betalen, boekhouden.

l.Zonder toestemming van ons is het de Speler verboden om op eender welke wijze naar de Gaming website, Software of Spellen te verwijzen. Spelers dienen zich in het bijzonder te onthouden van reclame, d.w.z. het invoegen van hyperlinks of het versturen van spammail naar Spelers of andere gebruikers.

m.Het is de Speler verboden om informatie te verzamelen over Spelers of meer in het algemeen alle derden die gebruik maken van de Gaming website www.betfirstcasino.be

n. De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat wij de inhoud van de Gaming website, de software en de spellen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U bent verplicht om kennis te nemen van de genoemde wijzigingen vanaf het moment dat deze door ons onder uw aandacht worden gebracht.

o. Het staat de Speler vrij om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan chatforums die voor hem beschikbaar zijn op de Gaming website (real-time chat, forums) onder voorbehoud van naleving van de geldende wetgeving en deze Overeenkomst.

De Speler gaat ermee akkoord zich te houden aan de basisregels van goed gedrag, beleefdheid en hoffelijkheid, inclusief:

- beleefd en hoffelijk blijven tegen gesprekspartners;

- om persoonlijke aanvallen te vermijden.

De Speler wordt geïnformeerd dat we een rekening kunnen opschorten of sluiten als de basisregels van beleefdheid en hoffelijkheid niet worden nageleefd door de Speler.

Wat het forum betreft, is de Speler het er in het bijzonder mee eens:

- hetzelfde bericht niet meerdere keren te posten in verschillende onderwerpen/forums (spammen);

- de "Zoek"-functie te proberen gebruiken voordat u een nieuw onderwerp aanmaakt dat waarschijnlijk al beantwoord is in het forum.

In chatrooms is het ten strengste verboden voor Spelers om haatdragende, racistische, antisemitische, xenofobe, homofobe of lasterlijke opmerkingen over andere Spelers, de Gaming website, Spellen of ons, die schadelijk zijn voor de openbare orde en goede zeden en die in het algemeen denigrerend of onaangenaam zijn, te gebruiken/verspreiden of bij te dragen aan de verspreiding ervan, op welk medium dan ook.

Berichten die in strijd zijn met de geest van de Gaming website zijn ook verboden in chatrooms, zoals, maar niet beperkt tot, berichten waarin standpunten of meningen van politieke of religieuze aard worden verkondigd en beledigende, buitensporige en misplaatste berichten die andere Spelers proberen te misleiden over de Spelregels. Het stelen van de naam van een andere persoon, in het bijzonder het zich voordoen als een werknemer, partner, affiliate, moderator of een host van ECM en/of betFIRST, of een ander bedrijf van Betsson Group is ook verboden.

Ook zullen gebruikers zich niet voordoen als een andere gebruiker, een beroemdheid of communiceren onder een valse naam, een vals beroep of een nep pseudoniem. Gebruikers zullen niet liegen over hun leeftijd (d.w.z. of ze volwassen of minderjarig zijn), ze zullen ook geen inhoud uploaden, plaatsen of verzenden die is aangetast door een computervirus of enige andere computercode. Gebruikers zullen geen software gebruiken die is ontworpen om de normale werking of functionaliteit van de Gaming website, Software of Spellen te verstoren, vervormen, onderbreken, vernietigen of beperken.

We behouden ons het recht voor om forums en discussieruimtes of berichten die tegen deze bepalingen ingaan te verwijderen.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke Speler niettemin als enige verantwoordelijk blijft voor de inhoud en berichten die hij/zij op discussieforums plaatst. Wij kunnen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud (in het bijzonder het ongeoorloofde karakter van de inhoud met betrekking tot de geldende regels) of voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van enige inhoud gepubliceerd, verzonden via instant messages of op enige andere wijze via de discussieruimtes of forums. In de gevallen waarin onze verantwoordelijkheid wordt gevraagd als gevolg van een schending door de speler van zijn verplichtingen onder deze bepaling of de wettelijke en regelgevende bepalingen die van kracht zijn, behouden wij ons het recht voor om een beroep te doen op de garantsteller.

De bovenstaande regels en deze specifieke regels zijn gezamenlijk van toepassing. In het geval van een conflict tussen beide regels, geldt de meest beperkende regel (vanuit het perspectief van de speler).

8.1.3 Gevolgen van overtreding van de algemene Spelregels

In geval van overtreding van de regels zoals hierboven beschreven, kunnen we elke inzet die in strijd met deze regels is geplaatst weigeren, beëindigen of beperken, kunnen we uw winsten die in strijd met deze regels zijn behaald annuleren en/of terugbetalen en hebben we het recht om uw Gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen in overeenstemming met het artikel Gebruikersaccount.

Zonder afbreuk te doen aan andere sancties die in de Overeenkomst worden opgesomd, kunnen we, in het geval van een inbreuk op de Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving en/of de toepasselijke Spelregels, één of meer van de volgende sancties nemen: schorsing of intrekking van de registratie van de Speler, schorsing of uitsluiting van de Gebruikersaccount, ontzegging van toegang tot en gebruik van de Gaming website, blokkeren van de Gebruikersaccount, terugbetaling van fondsen (met verlies van eventuele winsten).

8.2 HERROEPINGSVERZOEKEN

Bij wijze van respect voor alle bepalingen in de huidige Overeenkomst, verbinden wij ons ertoe om op eerste verzoek van Spelers de uitbetaling van winsten uit te voeren, op voorwaarde dat (i) het saldo van de Gebruikersaccount positief is, (ii) er geen vermoeden van fraude is en (iii) wij in onze administratie een geldige kopie van uw identiteitskaart of paspoort hebben, hetzij rechtstreeks of via ITSME.

Alle verzoeken voor opname zullen worden uitgevoerd nadat ze zijn bevestigd door de Gaming website. Houd er echter rekening mee dat het een paar extra dagen kan duren (bankverwerkingstijden) voordat uw winsten beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat u ons alle benodigde informatie hebt gegeven met betrekking tot de validatie van uw betaling.

Spelers hebben verschillende online methodes om winsten te laten uitbetalen. Spelers kunnen kiezen tussen verscheidene methoden om geld op te nemen zoals bankoverschrijving, PayPal, Skrill, Neteller, Paysafecard...

Om uw winsten te ontvangen via uw Skrill account of een andere betaalmethode (behalve Bankoverschrijving), moet u eerst minstens één storting doen met die specifieke e-wallet.

We zullen alleen opdracht geven om geld uit te betalen op de Gebruikersaccount waarop u uw stortingen heeft gedaan.

We zullen een opnameverzoek van een speler pas bevestigen nadat de identiteit van de Gebruiker en de Gebruikersaccount zijn geverifieerd en nadat we hebben gecontroleerd dat de speler geen openstaande schulden bij ons heeft. Elk opnameverzoek moet worden ondersteund door de authenticatie van de speler. Wij behouden ons het recht voor om extra controles uit te voeren, zoals het opvragen van de energierekeningen of andere documenten van de speler, indien dit noodzakelijk wordt geacht. Er worden door ons geen opnameverwerkingskosten in rekening gebracht voor reguliere opnameverzoeken. Houd er echter rekening mee dat uw bank kosten in rekening kan brengen voor uw geldopnames van uw rekening. Kosten voor niet-standaard opnames zoals voor Skrill, PayPal, Neteller of e-voucheraanbieders zoals Paysafecard worden rechtstreeks van de account van de gebruiker afgeschreven. Deze kosten kunnen afhankelijk zijn van factoren zoals de valuta die op de rekening wordt gebruikt of de woonplaats van de Speler. Ondanks het bovenstaande is het mogelijk dat uw bank of de door u gebruikte betalingsmethode transactiekosten in rekening brengt op uw account. Dergelijke kosten zijn niet afhankelijk van ons en we aanvaarden er geen enkele verantwoordelijkheid voor. Mocht u aanvullende informatie nodig hebben, neem dan contact op met de klantendienst van de betalingsmethode die u heeft gebruikt.

In het geval dat de rekeninginformatie van de speler en de betalingsinformatie niet overeenkomen, behouden we ons het recht voor om bewijs te vragen of een opnameverzoek te weigeren.

We herhalen dat u maar één account per persoon mag hebben.

Elke Speler die onze algemene voorwaarden niet respecteert riskeert zijn winsten te verliezen en kan zelfs uitgesloten worden van de Gaming website.

We behouden ons het recht voor om alle opnames uit te betalen via dezelfde betaalmethode die door de Speler werd gebruikt om stortingen te doen. Onafhankelijk van het bovenstaande, hebben we het exclusieve recht om alle winsten uit te betalen aan alle Spelers, naar eigen goeddunken, met behulp van de betalingsmethode van hun keuze.

Vanwege mogelijke gevolgen voor het witwassen van geld, moeten Spelers die storten op de Gaming website ten minste 20% van hun storting inzetten voordat ze een opname kunnen aanvragen. We behouden ons het recht voor om dit percentage te wijzigen op eender welk moment.

8.3 REGELS MET BETREKKING TOT DOOR ONS GEREGISTREERDE RESULTATEN

In het geval van discrepanties tussen de resultaten die worden weergegeven op de Gaming website en de resultaten die direct of indirect door ons zijn geregistreerd, met name de resultaten op hun computerserver via de Software, hebben deze laatste voorrang.

De speler erkent en gaat ermee akkoord dat alleen onze computerbestanden van toepassing zijn.

Bijgevolg worden alleen de gegevens en records die direct of indirect door ons zijn verkregen en/of bijgehouden, beschouwd als bewijs en als inhoud van de rechten en verplichtingen ten opzichte van ons en de Speler, ongeacht het medium.

8.4 TRANSACTIES

8.4.1 Beheer van de Gebruikersaccount door de Speler

Het gebruik van de Gebruikersaccount door de Speler is strikt beperkt tot de deelname aan online spellen die beschikbaar zijn op de Gaming website. De Gebruikersaccount die aan de Speler wordt verstrekt, kan alleen voor dat doel worden gebruikt en sluit alle andere vormen van gebruik uit. In het bijzonder mag de Gebruikersaccount niet als bankrekening worden gebruikt.

We verbinden ons ertoe om betalingen van alle winsten gewonnen door de Speler te verwerken in overeenstemming met de huidige Overeenkomst.

De opname van beschikbare activa op de Gebruikersaccount van de Speler is afhankelijk van het bestaan en behoud van een geldige Gebruikersaccount. We behouden ons ook het recht voor om de Speler om informatie of documenten te vragen die het nodig acht om stortingen of uitbetalingen te valideren.

De betaling van een geldbedrag wordt door ons alleen uitgevoerd als de Speler niet verplicht is om ons geld te betalen en na inspectie van goed spel, d.w.z. geen valsspelen, fraude of een softwarefout of menselijke fout die leidt tot een onrechtmatige winst of verlies voor de Speler.

We rekenen geen commissie of kosten van welke aard dan ook aan op stortingen of uitbetalingen, ongeacht de betalingsmethode. Aan de andere kant behouden we ons het recht voor om administratiekosten van 15% in rekening te brengen voor transacties (uitbetalingen en stortingen) die niet bedoeld zijn om aan spellen deel te nemen (vooral als de speler opeenvolgende stortingen en uitbetalingen doet zonder een inzet te plaatsen, of bijvoorbeeld voor overmatig gebruik van de Gebruikersaccount).

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat, afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode, de kosten mogelijk van zijn bank of betalingsprovider kunnen worden afgehouden. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk. De speler is verplicht om zich van tevoren bewust te zijn van eventuele transactiekosten die waarschijnlijk door hun bank of betalingsprovider in rekening worden gebracht.

Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat elke financiële transactie onderhevig is aan standaard bankvertragingen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de speler om ervoor te zorgen dat alle benodigde informatie om de transactie te valideren aan ons is doorgegeven.

We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor betalingen aan een gehackte bankrekening van een Speler.

8.4.2 Verantwoordelijkheid van de Speler

We gebruiken privé/publieke coderingsmethodes naar best vermogen om de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden van de spelers en een veilige toegang tot de software en de spelen te verzekeren. De Speler is echter volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van zijn Gebruikersaccount en de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord.

Het is de Speler verboden om betaalmethoden of de Gebruikersaccount van een derde partij of een andere speler te gebruiken, zelfs met toestemming van deze laatste.

Hij/zij stemt er uitdrukkelijk mee in om geen bezwaar te maken of de betaling te annuleren van bedragen die hij/zij om welke reden dan ook aan ons verschuldigd is. Dit geldt voor elk bedrag dat op hun rekening is bijgeschreven met behulp van hun bankkaart. Met andere woorden, de speler gaat er definitief en onherroepelijk mee akkoord zich niet te verzetten tegen de betaling van bedragen die aan ons verschuldigd zijn of deze te weigeren.

Bovendien stemt de Speler ermee in dat wij het recht hebben om geldbedragen die zij ten onrechte hebben ontvangen als gevolg van fraude of het slecht functioneren van de Gaming website of de Spellen, terug te trekken van de Gebruikersaccount.

De speler gaat ermee akkoord om ons schadeloos te stellen voor elk verlies dat het zou kunnen lijden in verband met betalingen of fouten in betalingen van spelers of het incorrecte/onjuiste gebruik van hun rekening.

Als we vermoeden dat een speler niet de vereiste minimumleeftijd heeft om te spelen, zullen we het geld dat werd ingezet zo snel mogelijk terugbetalen aan de Speler. Bovendien zullen alle winsten die de speler heeft ontvangen in beslag worden genomen totdat de speler onweerlegbaar bewijs heeft geleverd dat hij of zij de vereiste minimumleeftijd heeft om te spelen.

8.4.3 Verificatie

De speler stemt in:

het controleren van de kredietwaardigheid van een Speler met het oog op de wekelijkse stortingslimieten en anti-witwasregels, inclusief, maar niet alleen met de steun van financiële instellingen en derde betalingsproviders, volgens de informatie die door de genoemde Speler werd verstrekt op het moment van registratie.

- wij die gebruik maken van derde partijen en/of elektronische betalingsverwerkers van financiële instellingen die de betalingen beheren die door de Speler worden gedaan in verband met hun gebruik van de Gaming website, software en spelen.

- het blokkeren van Gebruikersaccounts die verdacht worden van fraude, valsspelen of gebruik van de Gaming website dat in strijd is met deze Overeenkomst.

- het uitsluiten van het gebruik van bepaalde debetkaarten die gelinkt zijn aan illegale activiteiten, fraude, bedrog of niet-naleving van deze Overeenkomst.

- het feit dat het voor ons noodzakelijk kan zijn om de bankrekeninggegevens van de Speler op te vragen evenals details over financiële transacties uitgevoerd in verband met het gebruik van de Gaming website door de Speler.

In geen geval zullen wij verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik of oneigenlijk gebruik van een Gebruikersaccount of bankkaart, zelfs als het misbruik of frauduleus gebruik van een Gebruikersaccount of diefstal van deze bankkaarten aan ons is gemeld.

8.5 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Wij streven ernaar om de toegang tot de Gaming website, de Software en de Spellen zorgvuldig en professioneel te laten verlopen.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het gebruik van de kansspelsoftware op het internet de speler een eerlijke kans geeft om te winnen dankzij een Random Number Generator (RNG).

Wij streven ernaar om de beschikbaarheid van de Gaming website, de Software en de Spellen 24 uur per dag en 7 dagen per week te garanderen.

Om in te loggen op de Gaming website erkent en aanvaardt de Speler dat hij moet beschikken over de hardware en software, evenals een internetverbinding die compatibel is met de leveringsvoorwaarden van de aangeboden spelen op de Gaming website. Hiervoor raden we Spelers aan om te beschikken over:

Hardware en besturingssysteem

PC: Windows XP of hoger

MacIntosh: Mac OS X of hoger

Browsersoftware

Elke versie van Google Chrome waarin JavaScript is geactiveerd.

MS Internet Explorer 8 of hoger met JavaScript geactiveerd.

Mozilla Firefox 5.0 of hoger met JavaScript geactiveerd.

Type verbinding

ADSL minimaal 512k.

Als de speler niet over de minimale configuratie-instellingen beschikt, loopt hij het risico dat hij niet kan profiteren van de services die het bedrijf online aanbiedt. De Speler is zich ervan bewust dat de toegang tot de Gaming website, software en spellen geblokkeerd of tijdelijk onderbroken kan zijn vanwege onderhoud, upgrades en/of updates van de Gaming website, software of spellen, of reparaties aan deze laatste als gevolg van piraterij of andere omstandigheden waarover wij geen controle hebben, zoals:

- een storing in het internetnetwerk waardoor een of meerdere Games die op de Gaming website worden aangeboden niet goed kunnen werken of waardoor meer in het algemeen de toegang tot de Website, de Software en de Games wordt verhinderd;

- een storing in de ontvangstapparatuur of communicatielijnen;

- een routeringsprobleem;

- een computervirus of bug, abnormaliteit of hardware- of softwaretechnische storing, van welke aard dan ook.

Wij streven ernaar om alle nodige maatregelen te nemen om deze onderbrekingen te beperken, voor zover zij verantwoordelijk zijn. De Speler erkent en gaat ermee akkoord dat wij bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor het niet beschikbaar zijn, opschorten of stopzetten van de Gaming website of de Diensten.

Wij kunnen echter onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongemak van welke aard dan ook, direct of indirect, voorzienbaar of onvoorzienbaar, met betrekking tot het gebruik van de Gaming website, Software of Spellen, inclusief maar niet beperkt tot:

- ontbrekende winsten, gemiste kansen, kosten van diensten of vervangende technologie;

- alle gevolgen die voortvloeien uit de bovengenoemde omstandigheden;

- eventuele gevolgen van een ongelukkige zaak, overmacht, of vergelijkbaar.

Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook buiten onze macht een of meer Spellen of diensten worden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd. Elke ontwikkeling of wijziging van de inhoud van de Gaming website kan leiden tot een update en/of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, waardoor ECM of betFIRST op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

Eveneens behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een of meerdere Games of Diensten die worden aangeboden op de Gaming website te onderbreken of op te schorten, zonder dat wij de reden of het motief hoeven te rechtvaardigen. In dit geval kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie.

In het geval dat een Speler een klacht indient omdat de Gaming website, de Software of een Spel niet beschikbaar is, behoudt ECM en/of betFIRST zich het absolute recht voor om een schermafdruk op te vragen, zonder dat een dergelijk verzoek ECM of betFIRST verantwoordelijk kan stellen.

Op de Gaming website kunnen we enkele links naar websites van derden aanbieden. In een dergelijk geval worden de links uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen enkele controle over de huidige of toekomstige inhoud van deze websites van derden. Elke toegang tot deze websites gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de speler en op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, legaliteit of beschikbaarheid van websites van derden. De speler erkent dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden van welke aard dan ook voor enig verlies of schade die de toegang tot of het browsen op deze sites kan veroorzaken. Wij stemmen ermee in om verwijzingen naar sites van derden waarvan de illegaliteit op welke manier dan ook onder onze aandacht is gebracht, te verwijderen, inclusief na een klacht per e-mail.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen of schade die de speler kan hebben geleden als gevolg van het gebruik van de diensten in strijd met deze overeenkomst.

Tot slot vrijwaart de Speler ECM en betFIRST vrij van alle schade of ongemakken van welke aard dan ook, direct of indirect, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die de speler of een derde lijdt als gevolg van misbruik of verkeerd gebruik van de Gaming website, de software of de kansspelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor een geldelijk verlies, gebrek aan winsten, verlies van gegevens, schade aan eigendommen of personen.

In elk geval, als we aansprakelijk moeten worden gesteld, ongeacht de reden of grondslag, inclusief nalatigheid, voor enige directe of indirecte, voorzienbare of onvoorzienbare schade of ongemak, in het bijzonder schade als gevolg van een gokverslaving (medische zorg, baanverlies, ziekenhuisopname enz.), zal het maximale bedrag aan compensatie waarvoor we aansprakelijk kunnen worden gesteld, beperkt zijn tot het laagste van de volgende bedragen, inclusief alle oorzaken en alle schade:

1) het bedrag aan kosten dat wij hebben ontvangen met betrekking tot de Gebruikersaccount in kwestie in de laatste drie maanden voorafgaand aan de klacht;

2) of de som van €500 (vijfhonderd euro).

8.6 GARANTIES

In het geval van een systeem- of communicatiefout als gevolg van virussen of bugs met betrekking tot de vereffening van de rekeningen of andere parameters of softwarecomponenten, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld jegens u of een derde partij voor schade, kosten, uitgaven, verliezen of claims als gevolg van deze fouten en behouden wij ons het recht voor om in het geval van dergelijke fouten alle Games van de applicatie en website in kwestie te staken en alle andere maatregelen te nemen die nodig zijn om dergelijke fouten te corrigeren, op voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om een noodnetwerk, systeem of soortgelijke nooddiensten te leveren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het uitbetalen van potentiële winsten die mogelijk buiten het normale spelverloop zijn gewonnen, dat wil zeggen in het bijzonder na een bug in de spelsoftware, een bug afkomstig van het platform, verduistering door een werknemer, gebruik van een piraat of andere software. In elk van deze gevallen worden winsten automatisch geannuleerd.

ECM en/of betFIRST kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige handeling of nalatigheid van een internet serviceprovider of van enige andere derde partij met wie u mogelijk een contract heeft afgesloten om toegang te krijgen tot de Diensten en/of Applicatie van ECM en/of betFIRST. In het geval van een geschil tussen de internetprovider en uzelf, kan ECM en/of betFIRST geen partij zijn in het proces, en een dergelijk proces zal op geen enkele wijze de verplichtingen van de gebruiker onder deze overeenkomst beïnvloeden.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle rechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten op materiaal of inhoud (inclusief maar niet beperkt tot, software, gegevens, applicaties, informatie, tekst, foto's, muziek, geluiden, video's, grafieken, logo's, symbolen, artwork en ander materiaal of bewegende beelden) op de Gaming website ("Content") behoren toe aan de relevante Betsson Group entiteit en zijn ten gunste van ons verleend door de eigenaren van de gebruiksrechten als onderdeel van de Dienst. Geen gebruik van dergelijke Content en intellectuele eigendomsrechten met betrekking daartoe is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten zijn voorbehouden.

9.2 In het bijzonder met betrekking tot de content is het de Speler verboden om zich bezig te houden met de volgende verboden activiteiten: de verkoop, overdracht, lease, onderaanneming of uitvoering van elke handeling die derden toegang verschaft, behalve wat reeds is overeengekomen; het wijzigen, bewerken, aanpassen of herstructureren op welke wijze dan ook; het kopiëren, distribueren, uitvoeren of proberen toegang te krijgen tot de broncode voor welk doel dan ook, het gebruiken van de Gaming website voor onwettige of illegale doeleinden of op welke wijze dan ook in strijd met deze Overeenkomst.

9.3 Als de Speler een verboden handeling begaat, is de Speler volledig verantwoordelijk voor alle schade, kosten en uitgaven die daaruit voortvloeien.

9.4 Wij geven de Speler een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-onderhandelbaar en persoonlijk recht om de Content te bekijken en te gebruiken via desktop, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat, enkel voor persoonlijke en niet-commerciële redenen, en onder voorbehoud van strikte naleving van deze Overeenkomst door de Speler.

9.5 U mag de Content in ongewijzigde vorm kopiëren voor privégebruik op uw eigen persoonlijke computer, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat, indien en voor zover een dergelijke kopie vereist is voor een passend gebruik van onze Diensten of van de Content en ongeacht of de kopie is goedgekeurd door de persoon die de intellectuele eigendomsrechten bezit.

9.6 U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust bent van enig ongeoorloofd gebruik of kopiëren van enige Content of enig deel van de Gaming website of enige ongeoorloofde toegang tot enige site of andere ongeoorloofde activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot, enige verboden activiteit met betrekking tot de Diensten door enige persoon of entiteit. U stemt ermee in om alle redelijke assistentie te verlenen voor elk onderzoek dat wij zullen uitvoeren op basis van de informatie die u ons verstrekt. De Speler verleent ons eeuwigdurende, onherroepelijke, vrije, wereldwijde toestemming om enige door u aan ons verstrekte Content te reproduceren, over te dragen, te wijzigen, aan te passen en/of te bewerken, per e-mail of anderszins, op de Gaming website, in overeenstemming met wat wij passend achten, zonder kennisgeving aan u, tenzij anders gespecificeerd door u in een dergelijke communicatie.

10. SANCTIE EN BEËINDIGING DOOR ONS

10.1 Als de Speler zich niet aan een van de voorwaarden van deze overeenkomst of de geldende wet houdt, behouden we ons het recht voor om de Gebruikersaccount zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie op te schorten of te sluiten.

In het bijzonder worden de volgende zaken beschouwd als gerechtvaardigde redenen voor opschorting of afsluiting van het Gebruikersaccount:

- niet-naleving van de registratievoorwaarden; in het bijzonder in het geval dat niet/niet langer wordt voldaan aan de registratievereisten of dat de door de speler verstrekte informatie niet/niet langer accuraat/juist/volledig/actueel is;

- als indien de Speler een spelverbod opgelegd zou krijgen;

- misbruik, oneigenlijk gebruik of vermoedelijk misbruik van het proces voor het openen van een account;

- onbevoegd gebruik van de Gebruikersaccount, bijvoorbeeld de speler die de Gebruikersaccount als bankrekening gebruikt;

- alle frauduleuze of illegale activiteiten uitgevoerd door de Speler, illegale of niet-geautoriseerde pogingen om de Gaming website, Software of Spellen te gebruiken, inclusief het gebruik van de Gebruikersaccount van een andere Speler (zelfs met hun toestemming), of het gebruik van gestolen bankkaarten, of witwaspraktijken;

- alle handelingen van piraterij op de Gaming website, Software of Games, inclusief de schending van onze intellectuele eigendomsrechten;

- elke overtreding van de Spelregels, inclusief gevallen van valsspelen (zoals bijvoorbeeld chip dumping of het gebruik van geautomatiseerde software ...);

- alle handelingen of pogingen tot samenspanning tussen Spelers;

- terugbetaling aangevraagd door de betalingsdienstaanbieder;

- twijfel naar onze redelijke mening over Uw identiteit en een gebrek aan medewerking of reactie van Uw kant om deze twijfel weg te nemen;

- schending of vermoedelijke schending naar onze redelijke mening van deze algemene voorwaarden of enige toepasselijke wet, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de voorwaarden om een account te openen, het verbod om meerdere accounts te hebben en de algemene Spelregels;

- gebruik of vermoedelijk gebruik naar onze redelijke mening van onze Diensten voor illegale doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het witwassen van geld;

een vermoeden naar ons redelijk oordeel dat Uw (overmatig) gebruik van de Diensten schade kan toebrengen aan Uzelf of het gevolg kan zijn van een gokverslaving, als gevolg waarvan wij U hebben geadviseerd Uzelf te registreren in het EPIS, wat U niet heeft gedaan;

- fraude, collusie of andere praktijken die een eerlijk gebruik van de Diensten tegengaan.

- alle andere redenen die geschikt worden geacht;

Wij kiezen naar eigen goeddunken of we het Gebruikersaccount opschorten of sluiten. We zijn niet verplicht om op te schorten voordat we kunnen kiezen om te sluiten en zijn niet verplicht om deze keuze te rechtvaardigen.

10.2 Gevolgen van een opschorting. Wanneer wij besluiten om een Gebruikersaccount op te schorten, kunt u niet langer gebruik maken van de Diensten en wordt alle openstaande activiteit gelinkt aan Uw Gebruikersaccount geannuleerd. U behoudt echter volledige toegang tot uw rekeningsaldo en persoonlijke gegevens. Uw toegang tot onze Diensten zal beperkt blijven voor de duur van het onderzoek dat wij nodig achten om uit te voeren.

In het geval van schorsing of sluiting van een Gebruikersaccount, behouden wij ons het recht voor:

- om alle verdachte illegale activiteiten van de Speler onder de aandacht te brengen van alle relevante autoriteiten, met inbegrip van de gerechtelijke autoriteiten, elektronische betalingsproviders en andere financiële instellingen;

- om transacties, inzetten of betalingen van een Speler op te schorten of te annuleren;

- om de beschikbare balans van de Speler te blokkeren om de gevolgen van misbruik of illegaal gebruik, bewezen of vermoeden, van de Gaming website of de Spellen te voorkomen;

- om alle noodzakelijke of geadviseerde juridische stappen te ondernemen om een einde te maken aan de vermeende schending door de speler; en

- om schadevergoeding te verkrijgen voor door ons geleden schade of om winsten terug te krijgen die aan de speler zouden zijn uitbetaald na of vanwege de overtreding waarvan hij/zij wordt beschuldigd.

10.3 Anti-witwaspraktijken. Het is ten strengste verboden om onze Services te gebruiken voor het witwassen van geld. We behouden ons het recht voor om alle transacties te controleren en grondige onderzoeken uit te voeren wanneer we dit nodig achten om illegale activiteiten te voorkomen en op te schorten. Wanneer we vermoeden dat onze Services worden gebruikt voor het witwassen van geld, behouden we ons het recht voor om de relevante autoriteiten in te lichten.

We kunnen een account dat wordt gebruikt voor het witwassen van geld opschorten of sluiten en geld inhouden waarvan we vermoeden dat het het resultaat is van illegale activiteiten of winsten die daarmee zijn behaald.

10.4 Kennisgeving aan de Speler. In het geval dat de account van een speler door ons wordt gesloten wegens het niet-naleven van de overeenkomst, zal de speler per e-mail op de hoogte worden gebracht van de sluiting van zijn account, die naar het adres zal worden gestuurd dat bij de registratie werd opgegeven, tenzij de Speler heeft gevraagd om het e-mailadres te wijzigen.

10.5 Gevolgen van sluiting. Het afsluiten van een Gebruikersaccount kan resulteren in het verlies van potentiële winsten die werden opgebouwd als gevolg van het niet-nakomen van de overeenkomst door de Speler, zonder afbreuk te doen aan onze rechten om de vergoeding die deze Speler ons verschuldigd is, terug te vorderen.

10.6 Het recht om geld in te houden. Als we verliezen lijden als gevolg van Uw wangedrag dat leidt tot de beslissing van opschorting of sluiting, behouden we ons het recht voor om geld in te houden op Uw account voor het bedrag van deze verliezen.

11. TERMIJN EN ANNULERING

11.1 Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht nadat op "Ik ga akkoord" is geklikt. Ze blijft geldig tot het Gebruikersaccount wordt afgesloten.

11.2 Spelers kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door ons te schrijven op Exploitatie Casino Middelkerke NV Zeedijk 117A, 8430 Middelkerke of via:

EN: [email protected]

NL: [email protected]

FR: [email protected]

TR: [email protected]

11.3 De beëindiging van de Overeenkomst wordt van kracht wanneer de Speler een schriftelijke kennisgeving van ons heeft ontvangen waarin wordt bevestigd dat de Overeenkomst is beëindigd.

Het geld op de Gebruikersaccount zal worden terugbetaald nadat is geverifieerd dat de Gebruikersaccount de regels en van toepassing, zijnde wetten, niet heeft overtreden. Na bevestiging per e-mail dat de rekening is gesloten, zal het bedrijf de stortingen aan de Speler terugstorten op de bankrekening die we in ons bestand hebben.

11.4 Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen van het sluiten van de rekening, zoals beschreven in het gedeelte Sanctie en Beëindiging door ons hierboven, vereist de beëindiging van de Overeenkomst dat de Speler alle gebruik van de Gaming website, Software en Games stopzet en alle kopieën hiervan verwijdert van zijn computer of andere media.

12. DIVERSEN

12.1 VERANTWOORD EN ETHISCH SPELEN

We verzoeken dat u speelt met mate.

12.1.1 Beleid voor verslavingspreventie.Gamen kan verslavend zijn. Als u hulp nodig heeft bij het overwinnen van een verslaving of vreest dat u verslaafd raakt, bieden wij een reeks hulpmiddelen waarmee u uw spelactiviteiten beter kunt beheersen. u kunt op elk moment het tabblad "VERANTWOORD SPELEN" raadplegen dat u op elke pagina van de Gaming website kunt vinden. In deze sectie heeft de Speler toegang tot alle mechanismen die zijn ingesteld op de website van de Spelsite en advies van de "Spelersbeschermingsdienst voor de strijd tegen pathologisch en overmatig gokken", om elk risico op verslaving te voorkomen. De Speler heeft ook de mogelijkheid om zich in te schrijven op de lijst van uitgeslotenen (EPIS) die wordt bijgehouden door de Belgische Kansspelcommissie, wordt geïnformeerd over de te volgen procedure en krijgt een lijst met organisaties die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen verslaving.

12.1.2 Limieten. Er is een stortingslimiet van 200 EUR per week (of een ander bedrag dat wettelijk is vastgesteld). U kunt een verzoek indienen om dit bedrag te verhogen als de Belgische Kansspelcommissie bevestigt dat u niet geregistreerd staat als een wanbetaler bij de Nationale Bank van België. In dat geval wordt uw limiet na 72 uur verhoogd. De Belgische Kansspelcommissie verifieert regelmatig (de 15de van elke maand) dat u geen wanbetaler bent geworden om uw limiet te behouden. U kunt op elk moment beslissen om uw limiet te verlagen. Verlagingen van de limiet worden onmiddellijk van kracht.

De speler wordt geïnformeerd dat een toename in de duur of frequentie van het spelen bij sommige mensen een staat van afhankelijkheid kan veroorzaken of psychologische kwetsbaarheid.

12.1.3 Zelfuitsluiting en Neem een pauze. U kunt ervoor kiezen om Uzelf volledig uit te sluiten van het gebruik van onze Diensten. Om dit te doen, moet U inloggen. Als U kiest voor zelfuitsluiting, kunt U geen account openen/toegang krijgen tot de website. U verliest ook elke deelname aan een wedstrijd, tornooi of loterij waaraan u hebt deelgenomen voorafgaand aan dergelijke zelfuitsluiting, evenals alle niet-geldelijke prijzen of uitnodigingen die aan u zijn toegekend of aan u zijn aangeboden voorafgaand aan dergelijke zelfuitsluiting, maar die nog niet door u zijn ingewisseld of gebruikt.

12.2 KLANTENDIENST EN KLACHTEN

12.2.1 Tenzij anders bepaald in deze overeenkomst, stemt de speler ermee in om alle verzoeken voor wijzigingen van zijn persoonlijke gegevens, klachten, geschillen via e-mail naar het volgende adres te sturen:

EN: [email protected]

NL: [email protected]

FR: [email protected]

TR: [email protected]

12.2.2 Formele klachtenprocedure. Klachten moeten uiterlijk 6 maanden na de oorspronkelijke transactie worden ingediend. Anders wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd.

Binnen 72 uur na ontvangst van uw e-mail bevestigen we de ontvangst van de klacht en noteren we uw contactgegevens en het onderwerp en de inhoud van de klacht.

We streven ernaar om u binnen de 10 werkdagen na ontvangst van uw e-mail een definitief antwoord of een oplossing te geven. Als er echter meer informatie of een onderzoek nodig is, stellen wij u hiervan binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw eerste e-mail op de hoogte en krijgt u uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw e-mail een definitief antwoord of een oplossing zolang uw verzoek geen dataverzoek onder de reikwijdte van de persoonsgegevensregulering (GDPR) betreft. In het geval van een GDPR verzoek zullen we de daarop van toepassing zijnde regels volgen en het dataverzoek binnen de 30 dagen beantwoorden, en, indien het verzoek complex is, u hierover te informeren en tot maximaal twee extra maanden nemen om hierop terug te komen.

12.2.3 Deadline voor het indienen van een klacht. Om geldig te zijn en door ons in behandeling te worden genomen, moet een klacht worden ingediend binnen 6 maanden na de transactie, betaling of andere gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.

12.2.4 Informatie die U moet verstrekken. Om uw klacht snel te kunnen behandelen, moet de klacht duidelijke informatie bevatten over uw identiteit en alle relevante details over de reden, de aard en het onderwerp van de klacht. Indien uw identiteit nog niet geverifieerd is zal dit plaatsvinden alvorens uw klacht of verzoek inhoudelijk wordt behandeld.

12.2.5 Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting / Economische inspectie. Klachten kunnen ook worden ingediend via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt U hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Indien U van mening bent dat Uw wettelijke rechten als consument geschonden zijn, kunt U ook een klacht indienen bij de Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie.

12.2.6 Om de kwaliteit van de Gaming website, Software en Spellen te optimaliseren, worden alle verzoeken van Spelers met alle zorgvuldigheid behandeld. De Speler verklaart echter dat wij op geen enkele manier een klacht van een Speler tegen een andere Speler hoeven te onderzoeken of op te volgen.

Wij kunnen naar eigen goeddunken beslissen om op te treden tegen een persoon die verdacht wordt van illegale acties of de voorwaarden van deze Overeenkomst wil schenden.

Wij hebben echter geen verplichting ten opzichte van Spelers om te controleren of zij de Software, de Gaming website of de Games gebruiken in overeenstemming met de regels in deze Overeenkomst.

Geen enkele niet-uitoefening of vertraging door ons bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dit de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel voorkomen of beperken. Geen enkelvoudigeof gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel door ons zal de verdere uitoefening van dat of een ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

12.3 VERANDERINGEN

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst, met inbegrip van de Spelregels, te wijzigen, aan te passen en bij te werken.

De versie van de Overeenkomst die op de Website(s) van de Kansspelen is geplaatst, is de versie die van kracht is en bindend is voor alle Spelers met onmiddellijke ingang voor de toekomst.

Kennisgevingen van wijzigingen met de datum waarop deze van kracht worden, worden op de Gaming website geplaatst. We raden Spelers daarom aan de tekst van de Overeenkomst regelmatig te raadplegen, en in het bijzonder zodra ze op de hoogte zijn gesteld dat we een wijziging hebben gepubliceerd.

Indien de Speler weigert gebonden te zijn door wijzigingen in de Overeenkomst, is hij verplicht om de onmiddellijke sluiting van zijn gebruikersaccount te vragen en het gebruik van de website, de software en de spelen stop te zetten.

12.4 BEWARING VAN EEN GEDRUKTE VERSIE VAN DE VOORWAARDEN

Het staat de Speler vrij om deze overeenkomst op te slaan of af te drukken, op voorwaarde dat hij deze niet wijzigt.

In alle gevallen zullen bestanden, gegevens en documenten die door ons of door potentiële partners worden bewaard op computersoftware, in omstandigheden van redelijke veiligheid, worden beschouwd als bewijs van communicatie van de Overeenkomst en alle financiële transacties die plaatsvinden in uitvoering daarvan. De partijen erkennen dat dit bewijs dezelfde bewijskracht heeft als een papieren document. E-mails die door ons elektronisch worden bewaard, hebben voorrang, zelfs als de afzender niet is voorzien van een elektronische handtekening.

12.5 ZEKERHEID

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard onder een wet, voorschrift of na een definitieve beslissing van een rechtbank, komen de Partijen overeen deze te vervangen door een clausule met een gelijkwaardig effect.

Bovendien komen zij overeen dat de ongeldigheid van een bepaling van deze Overeenkomst geen invloed heeft op de geldigheid van de overige bepalingen, die hun volledige werking behouden.

12.6 VERKOOPBAAR

De rechten en verplichtingen van de Speler kunnen niet worden overgedragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De Speler beweert door ons geïnformeerd te zijn en geeft deze laatste toestemming om de software, de Gaming website of alle of een deel van de spelen te verkopen zonder voorafgaande goedkeuring. In dit geval zullen wij de spelers vooraf informeren en ervoor zorgen dat de garanties die de derde-koper biedt niet minder zijn dan de garanties die wij hen bieden.

12.7 VOORRANG VAN FRANSE VERSIE

In het geval van verschillen tussen de Franse, Nederlandse, Engelse en Turkse versie van deze Overeenkomst, heeft de Franse versie voorrang.

DEZE OVEREENKOMST WORDT BESCHOUWD ALS GELDIG ONDERTEKEND, GOEDGEKEURD EN BINDEND VOOR DE PARTIJEN VANAF HET MOMENT DAT DE SPELER, ZOALS AANGEGEVEN IN DE AANVANG VAN DE OVEREENKOMST, HEEFT GEKLIKT OP "IK HEB DEZE OVEREENKOMST GELEZEN EN GOEDGEKEURD".

12.8 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht, zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen die de speler kan uitoefenen overeenkomstig artikel 6 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EG nr. 593/2008).

De Partijen verbinden zich ertoe om, in geval van een geschil, te trachten dit in der minne te regelen binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum waarop het geschil door de Partijen werd aangegeven. Bij gebreke aan een minnelijke schikking binnen deze termijn zijn de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering of de interpretatie ervan te beslechten.

PRINT DIT DOCUMENT UIT EN BEWAAR EEN PAPIEREN EXEMPLAAR VOOR UW ADMINISTRATIE.

Top